Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

365.invest, správ. spol., a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
-10 000€ -11 000€ 15 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
3 000€ 5 000€ -39 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
-13 000€ -16 000€ 54 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
27 020 000€ 25 856 000€ 21 329 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
5 681 000€ 6 056 000€ 3 789 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
21 339 000€ 19 800 000€ 17 540 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
-19 000€ 40 000€ 196 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
69 000€ 121 000€ 104 000€
Ostatné prevádzkové náklady
1 126 000€ 1 266 000€ 946 000€
Osobné náklady
1 992 000€ 1 469 000€ 1 205 000€
Mzdové náklady
1 432 000€ 1 049 000€ 863 000€
Náklady na sociálne poistenie
560 000€ 420 000€ 342 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
298 000€ 296 000€ 263 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
17 960 000€ 16 915 000€ 15 480 000€
Daň z príjmov
3 822 000€ 3 596 000€ 3 296 000€
Splatná daň
3 830 000€ 3 674 000€ 3 300 000€
Odložená daň
-8 000€ -78 000€ -4 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
14 138 000€ 13 318 000€ 12 184 000€