Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAMET, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 868 391 € 27 963 204 € 19 836 410 € 35 709 654 € 20 008 262 € 30 193 049 € 39 568 555 € 34 235 853 € 72 505 868 € 59 256 492 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 839 937 € 4 530 670 € 4 408 942 € 4 918 881 € 4 444 424 € 4 369 251 € 4 144 097 € 3 439 898 € 3 686 803 € 1 885 411 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
42 840 € 57 120 € 71 400 € 142 682 € 168 302 € 286 534 € 374 388 € 383 953 € 584 690 € 404 531 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
63€ 87€ 111€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 840€ 57 120€ 71 400€ 142 682€ 125 462€ 200 854€ 288 708€ 379 985€ 476 793€ 63 624€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
42 840€ 85 680€ 85 680€ 100 000€ 340 796€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 905€ 7 810€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 797 097 € 4 473 550 € 4 337 542 € 4 776 199 € 4 276 122 € 4 082 717 € 3 769 709 € 3 055 945 € 3 102 113 € 1 480 880 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 618 462€ 4 387 881€ 4 265 275€ 4 700 264€ 4 219 173€ 3 985 094€ 3 673 985€ 3 055 945€ 2 678 067€ 1 043 337€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
3 600€ 3 674€ 5 466€ 6 723€ 6 928€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
83 035€ 81 995€ 66 801€ 69 212€ 50 021€ 97 623€ 95 724€ 424 046€ 437 543€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
92 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 028 339 € 23 394 485 € 15 389 917 € 30 604 785 € 15 472 393 € 25 684 658 € 35 279 437 € 30 711 901 € 68 607 118 € 57 188 230 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
333 975 € 14 024 € 34 719 € 28 408 €
035
B.I.1
Materiál
1 499€ 2 733€ 507€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
1 646€ 4 421€ 6 928€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
330 830€ 6 870€ 27 284€ 28 408€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 027 670 € 23 377 436 € 15 345 368 € 30 275 254 € 15 434 960 € 25 570 377 € 34 844 122 € 29 089 852 € 67 834 330 € 56 008 098 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 937 385 € 23 270 393 € 15 235 376 € 30 112 230 € 15 110 004 € 25 468 365 € 34 709 900 € 28 855 793 € 67 620 805 € 55 199 474 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
88 648€ 82 136€ 59 664€ 98 583€ 81 233€ 71 233€ 61 233€ 161 525€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 618€ 15 181€ 15 181€ 17 590€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 843 119€ 23 173 076€ 15 160 531€ 30 013 647€ 15 011 181€ 25 397 132€ 34 648 667€ 28 694 268€ 67 620 805€ 55 199 474€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
32 470€ 32 470€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
28 051€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
14 908€ 14 908€ 28 051€ 28 051€ 13 144€ 13 144€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
1 861€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 933€ 38 706€ 42 535€ 83 290€ 263 985€ 46 417€ 90 079€ 203 790€ 125 129€ 763 010€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
67 491€ 68 337€ 67 457€ 64 826€ 46 063€ 27 544€ 16 092€ 2 218€ 42 782€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
669 € 17 049 € 44 549 € 329 531 € 37 433 € 114 281 € 101 340 € 1 608 025 € 738 069 € 1 151 724 €
072
B.V.1.
Peniaze
259€ 481€ 853€ 2 286€ 5 048€ 2 644€ 5 138€ 6 499€ 7 523€ 11 205€
073
B.V.2.
Účty v bankách
410€ 16 568€ 43 696€ 327 245€ 32 385€ 111 637€ 96 202€ 1 601 526€ 730 546€ 1 140 519€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
115 € 38 049 € 37 551 € 185 988 € 91 445 € 139 140 € 145 021 € 84 054 € 211 947 € 182 851 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8€ 18€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
115€ 38 049€ 37 551€ 185 988€ 91 437€ 139 122€ 145 021€ 84 006€ 211 897€ 182 819€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48€ 50€ 32€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 868 391 € 27 963 204 € 19 836 410 € 35 709 654 € 20 008 262 € 30 193 049 € 39 568 555 € 34 235 853 € 72 505 868 € 59 256 492 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 336 545 € 5 532 646 € 5 357 384 € 5 679 569 € 4 747 597 € 4 706 386 € 4 582 353 € 3 992 499 € 3 962 096 € 3 958 243 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 € 20 990 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€ 20 990€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 419 617 € 3 237 694 € 3 227 400 € 3 155 017 € 2 759 998 € 2 370 546 € 2 375 724 € 1 786 634 € 1 822 645 € 558 083 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
3 585 773€ 3 403 849€ 3 393 555€ 3 321 172€ 2 926 153€ 2 536 701€ 2 541 879€ 1 952 789€ 1 988 800€ 724 238€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-166 156€ -166 155€ -166 155€ -166 155€ -166 155€ -166 155€ -166 155€ -166 155€ -166 155€ -166 155€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 260 352 € 2 095 384 € 2 489 952 € 1 953 000 € 2 301 240 € 2 172 028 € 2 171 265 € 2 104 851 € 2 265 560 € 2 209 055 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 260 352€ 2 095 384€ 2 489 952€ 1 953 000€ 2 301 240€ 2 172 028€ 2 171 265€ 2 104 851€ 2 265 560€ 2 209 055€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-378 024 € 164 968 € -394 568 € 536 952 € -348 241 € 129 212 € 764 € 66 414 € -160 709 € 1 156 505 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 531 846 € 22 430 558 € 14 479 026 € 30 030 085 € 15 260 665 € 25 486 663 € 34 986 202 € 30 243 354 € 68 543 772 € 55 298 249 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
550 649 € 504 701 € 514 318 € 353 236 € 121 908 € 119 064 € 260 605 € 277 877 € 412 308 € 123 803 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
120 596€ 121 052€ 121 081€ 120 973€ 120 549€ 119 064€ 116 986€ 114 639€ 112 279€ 109 528€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
430 053€ 383 649€ 393 237€ 232 263€ 1 359€ 143 619€ 163 238€ 300 029€ 14 275€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
40 374 € 54 079 € 55 243 € 77 568 € 72 432 € 67 489 € 63 744 € 60 000 € 52 494 € 47 058 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
40 374€ 54 079€ 55 243€ 77 568€ 72 432€ 67 489€ 63 744€ 60 000€ 52 494€ 47 058€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 082 534 € 8 021 667 € 4 896 610 € 5 860 963 € 4 836 547 € 4 507 774 € 7 755 345 € 5 512 547 € 10 396 854 € 4 161 915 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 265 035 € 5 329 006 € 2 279 590 € 2 765 213 € 1 459 883 € 1 451 737 € 5 913 354 € 4 426 106 € 9 484 973 € 1 999 311 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 351 600€ 3 261 893€ 76 990€ 16 592€ 20 168€ 11 173€ 4 188€ 88 428€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 029 096€ 5 229€ 5 229€ 5 229€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 884 339€ 2 061 884€ 2 197 371€ 2 743 392€ 1 439 715€ 1 440 564€ 5 909 166€ 4 337 678€ 9 484 973€ 1 999 311€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 808 523€ 2 641 364€ 2 532 087€ 3 053 521€ 1 791 581€ 1 035 180€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 334 850€ 2 982 578€ 65 538€ 1 592 384€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 747€ 19 851€ 15 522€ 25 026€ 23 156€ 30 052€ 28 977€ 28 175€ 37 673€ 38 353€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 318€ 7 081€ 12 264€ 13 678€ 16 649€ 15 208€ 16 856€ 19 362€ 18 855€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 229€ 18 849€ 62 330€ 4 939€ 4 980€ 26 758€ 6 225€ 6 230€ 191 230€ 9 055€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
279€ 598 078€ 503 957€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 945 € 35 335 € 17 918 € 37 284 € 38 543 € 43 981 € 37 706 € 35 075 € 42 500 € 51 218 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
305€ 26 695€ 10 493€ 33 034€ 27 184€ 32 507€ 28 297€ 30 775€ 42 500€ 51 218€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 640€ 8 640€ 7 425€ 4 250€ 11 359€ 11 474€ 9 409€ 4 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
428 644€ 12 464 076€ 8 994 937€ 23 701 034€ 10 191 235€ 20 748 355€ 26 868 802€ 24 357 855€ 57 639 616€ 50 902 899€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
420 700€ 1 350 700€ 11 356€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé