Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 170 934 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 666 766 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 665 538 €
012
A.II.1
Pozemky
223 218€
013
A.II.2
Stavby
645 780€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
768 252€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 688€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 600€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 228 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 228€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
499 315 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
334 298 €
032
B.I.1
Materiál
34 611€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
26 766€
035
B.I.4
Zvieratá
268 705€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 216€
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 847€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
630€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 891 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 341€
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 550€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 853 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 853€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 170 934 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
617 011 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
857 553 €
069
A.I.1
Základné imanie
857 553€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
399 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
399€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 123 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 123€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-242 064 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 553 923 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 003 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 843€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 160€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
224 753 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 281€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
132 480€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
88 992€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 318 167 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 286 998€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
455€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 856€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 722€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 815€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
321€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé