Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
878 905 € 1 111 329 € 1 192 560 € 1 236 123 € 1 051 304 € 1 421 484 € 1 383 458 € 1 343 344 € 1 482 142 € 1 901 182 € 1 778 247 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
439 577 € 471 336 € 517 875 € 544 523 € 490 388 € 520 551 € 453 267 € 484 508 € 522 038 € 566 496 € 329 955 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
439 577 € 471 336 € 517 875 € 544 523 € 490 388 € 520 551 € 453 267 € 484 508 € 522 038 € 566 496 € 329 955 €
012
A.II.1
Pozemky
164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 24 583€
013
A.II.2
Stavby
251 620€ 272 796€ 293 971€ 315 146€ 233 851€ 250 238€ 265 106€ 291 954€ 318 802€ 345 649€ 232 497€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 374€ 22 957€ 48 321€ 53 794€ 80 954€ 91 526€ 6 604€ 10 997€ 21 679€ 32 364€ 48 975€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 14 204€ 16 974€ 16 974€ 16 974€ 23 900€ 23 900€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
435 880 € 638 849 € 673 194 € 690 376 € 560 034 € 899 757 € 929 203 € 857 299 € 958 577 € 1 333 741 € 1 447 716 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
303 370 € 400 239 € 497 124 € 455 812 € 333 492 € 623 860 € 549 241 € 515 988 € 648 448 € 881 540 € 728 640 €
032
B.I.1
Materiál
1 442€ 1 103€ 1 547€ 1 901€ 1 005€ 2 146€ 3 889€ 4 860€ 3 173€ 3 191€ 3 070€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
301 928€ 399 136€ 495 577€ 453 911€ 332 487€ 621 714€ 545 352€ 511 128€ 645 275€ 878 349€ 725 570€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
8 430 € 8 430 € 10 261 € 15 512 € 19 513 € 23 546 € 3 788 € 11 € 2 550 € 2 073 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 430€ 8 430€ 10 261€ 15 512€ 19 513€ 23 546€ 3 788€ 11€ 2 550€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
122 293 € 229 422 € 163 432 € 215 296 € 205 177 € 248 423 € 368 680 € 333 218 € 301 328 € 433 235 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
115 659€ 229 211€ 153 723€ 178 718€ 189 051€ 231 870€ 367 927€ 311 704€ 268 831€ 359 024€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7 200€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 634€ 211€ 9 709€ 29 378€ 8 926€ 16 553€ 753€ 21 514€ 32 497€ 74 140€ 66 885€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 200€ 71€ 71€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 787 € 758 € 2 377 € 3 756 € 1 852 € 3 928 € 7 494 € 8 093 € 8 790 € 16 416 € 27 847 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 181€ 605€ 2 355€ 3 740€ 1 834€ 2 859€ 7 339€ 8 002€ 4 389€ 8 209€ 7 237€
057
B.IV.2
Účty v bankách
606€ 153€ 22€ 16€ 18€ 1 069€ 155€ 91€ 4 401€ 8 207€ 20 610€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 448 € 1 144 € 1 491 € 1 224 € 882 € 1 176 € 988 € 1 537 € 1 527 € 945 € 576 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
209€ 85€ 107€ 101€ 67€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 239€ 1 144€ 1 491€ 1 224€ 797€ 1 176€ 881€ 1 537€ 1 426€ 945€ 509€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
878 905 € 1 111 329 € 1 192 560 € 1 236 123 € 1 051 304 € 1 421 484 € 1 383 458 € 1 343 344 € 1 482 142 € 1 901 182 € 1 778 247 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
31 885 € 16 397 € 80 160 € 91 181 € 58 355 € 101 070 € 27 106 € 111 542 € 107 816 € 158 316 € 277 231 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
41 439 € 41 439 € 41 439 € 41 439 € 41 439 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
41 439€ 41 439€ 41 439€ 41 439€ 41 439€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
17 455 € 17 455 € 17 455 € 17 455 € 37 295 € 37 295 € 59 737 € 59 737 € 64 147 € 64 147 € 64 147 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
19 840€ 19 840€ 42 282€ 42 282€ 46 692€ 46 692€ 46 692€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-7 698 € 56 065 € 42 086 € 34 260 € 57 135 € 3 726 € 46 090 € 41 254 € 41 254 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
56 065€ 42 086€ 34 260€ 57 135€ 3 726€ 46 090€ 41 254€ 41 254€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 698€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
15 488 € -63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 € -50 500 € 4 836 € 123 751 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
837 041 € 1 082 958 € 1 098 431 € 1 128 978 € 974 990 € 1 299 827 € 1 332 828 € 1 203 100 € 1 340 048 € 1 702 612 € 1 454 387 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
14 527 € 6 672 € 6 176 € 5 631 € 5 855 € 18 809 € 6 462 € 7 877 € 19 153 € 19 426 € 16 455 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 855€ 388€ 2 536€ 7 547€ 2 000€ 4 053€ 15 439€ 16 216€ 13 798€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 672€ 3 672€ 3 176€ 2 243€ 2 319€ 1 566€ 3 462€ 2 824€ 2 714€ 2 210€ 1 657€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 1 000€ 9 696€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
290 224 € 291 216 € 292 269 € 295 467 € 350 783 € 378 695 € 365 974 € 368 548 € 364 920 € 364 722 € 364 286 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
224€ 1 216€ 2 269€ 2 923€ 3 366€ 3 120€ 2 474€ 1 963€ 1 420€ 1 222€ 786€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
290 000€ 290 000€ 290 000€ 292 544€ 347 417€ 375 575€ 363 500€ 363 500€ 363 500€ 363 500€ 363 500€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 085€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
247 705 € 199 703 € 229 877 € 351 299 € 229 065 € 433 118 € 381 847 € 297 778 € 317 594 € 715 256 € 467 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
219 508€ 161 969€ 201 547€ 270 838€ 199 048€ 367 928€ 340 183€ 248 222€ 247 498€ 601 650€ 310 020€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
174€ 1 107€ 2 807€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 165€ 2 172€ 51 658€ 1 658€ 34 688€ 17 922€ 26 158€ 47 158€ 77 158€ 111 158€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 701€ 14 094€ 14 650€ 13 595€ 12 463€ 8 735€ 11 385€ 13 732€ 13 502€ 14 858€ 14 288€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 591€ 9 898€ 8 806€ 8 372€ 7 274€ 7 056€ 9 174€ 7 949€ 7 563€ 8 423€ 8 478€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 740€ 11 570€ 2 330€ 1 964€ 3 964€ 10 258€ 3 183€ 1 717€ 1 614€ 2 304€ 9 906€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 544€ 4 872€ 4 658€ 4 453€ 85€ 9 756€ 10 443€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
284 585 € 585 367 € 570 109 € 476 581 € 389 287 € 469 205 € 578 545 € 528 897 € 638 381 € 603 208 € 606 546 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 556€ 72 222€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
284 585€ 585 367€ 570 109€ 476 581€ 389 287€ 469 205€ 578 545€ 528 897€ 632 825€ 530 986€ 606 546€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
9 979 € 11 974 € 13 969 € 15 964 € 17 959 € 20 587 € 23 524 € 28 702 € 34 278 € 40 254 € 46 629 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 984€ 9 979€ 11 974€ 13 969€ 15 964€ 17 959€ 20 408€ 23 524€ 28 702€ 34 278€ 40 245€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 995€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 2 628€ 3 116€ 5 178€ 5 576€ 5 976€ 6 384€