Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
389 647 431 € 328 017 846 € 306 161 666 € 278 185 884 € 249 645 105 € 246 152 271 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
224 631 325 € 172 151 157 € 170 279 706 € 159 654 382 € 156 436 213 € 159 207 038 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 440 967 € 7 183 445 € 8 315 618 € 9 772 230 € 10 122 396 € 10 884 074 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
3 660 563€ 4 291 649€ 5 069 733€ 5 734 752€ 6 000 527€ 6 490 940€
005
A.I.2
Software
2 700 906€ 2 708 942€ 3 045 880€ 3 520 439€ 3 612 364€ 3 913 151€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 834€ 7 495€ 12 298€ 11 769€ 8 090€ 9 142€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
13 461€ 28 608€ 38 711€ 50 522€ 26 660€ 23 518€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 064 203€ 146 751€ 148 996€ 454 748€ 474 755€ 447 323€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
123 779 970 € 118 066 870 € 117 133 586 € 106 929 190 € 105 516 020 € 110 360 431 €
012
A.II.1
Pozemky
27 157 297€ 27 380 577€ 27 463 562€ 27 421 222€ 27 375 916€ 27 609 800€
013
A.II.2
Stavby
53 757 627€ 53 256 589€ 49 597 519€ 49 022 396€ 48 004 359€ 50 065 482€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 601 808€ 30 474 881€ 28 762 874€ 21 861 350€ 20 457 893€ 18 718 299€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
996 917€ 1 007 948€ 1 051 646€ 904 272€ 1 036 480€ 1 251 792€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 393 972€ 2 278 293€ 5 114 312€ 1 921 349€ 1 680 823€ 2 837 174€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 872 349€ 3 668 582€ 5 143 673€ 5 798 601€ 6 960 549€ 9 877 884€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
90 410 388 € 46 900 842 € 44 830 502 € 42 952 962 € 40 797 797 € 37 962 533 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
71 553 462€ 16 850 792€ 14 811 952€ 15 365 633€ 10 136 815€ 14 225 235€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
16 384 072€ 27 587 329€ 27 587 329€ 26 257 147€ 26 257 147€ 23 704 295€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
2 472 854€ 2 462 721€ 2 431 221€ 1 330 182€ 4 403 835€ 33 003€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
164 582 664 € 155 148 355 € 135 464 144 € 117 880 391 € 92 774 633 € 86 548 940 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
32 246 219 € 24 561 001 € 29 515 491 € 25 731 626 € 21 785 281 € 13 226 439 €
035
B.I.1
Materiál
30 622 850€ 24 224 651€ 25 080 100€ 25 574 595€ 21 675 884€ 13 221 399€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
432 300€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
781 700€ 56€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
409 369€ 336 294€ 4 435 391€ 157 031€ 109 397€ 5 040€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
49 127 018 € 47 770 090 € 40 544 776 € 42 922 942 € 38 343 086 € 40 370 640 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
46 746 490€ 38 600 116€ 30 899 085€ 35 816 848€ 38 155 488€ 37 672 739€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 187 700€ 9 120 799€ 6 263 830€ 4 800 000€ 150 000€ 1 551 033€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
192 828€ 49 175€ 3 381 861€ 2 306 094€ 37 598€ 1 146 868€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
51 142 398 € 50 872 356 € 40 034 260 € 32 843 238 € 29 335 980 € 26 031 927 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
46 051 767 € 46 484 099 € 33 489 319 € 30 134 685 € 25 291 593 € 23 518 414 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 090 631€ 4 388 257€ 6 544 941€ 2 708 553€ 4 044 387€ 2 513 513€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
32 067 029 € 31 944 908 € 25 369 617 € 16 382 585 € 3 310 286 € 6 919 934 €
072
B.V.1.
Peniaze
19 671€ 66 919€ 11 037€ 11 955€ 6 147€ 10 527€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 047 358€ 31 877 989€ 25 358 580€ 16 370 630€ 3 304 139€ 6 909 407€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
433 442 € 718 334 € 417 816 € 651 111 € 434 259 € 396 293 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
311 417€ 160 676€ 193 096€ 481 376€ 151 872€ 152 417€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
122 025€ 557 658€ 224 720€ 169 735€ 282 387€ 243 876€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
389 647 431 € 328 017 846 € 306 161 666 € 278 185 884 € 249 645 105 € 246 152 271 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
172 729 159 € 162 561 666 € 141 192 264 € 131 373 140 € 123 182 571 € 123 231 970 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
86 357 826 € 86 357 826 € 86 357 826 € 86 357 826 € 86 357 826 € 86 392 566 €
082
A.I.1
Základné imanie
86 357 826€ 86 357 826€ 86 357 826€ 86 357 826€ 86 357 826€ 86 392 566€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 334 457 € 13 397 517 € 11 915 605 € 10 796 548 € 9 945 965 € 9 078 473 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 334 457€ 13 397 517€ 11 915 605€ 10 796 548€ 9 945 965€ 9 078 473€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
18 967 861 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
18 967 861€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 869 383 € 33 436 921 € 28 099 709 € 23 028 197 € 18 372 949 € 118 155 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 869 383€ 33 436 921€ 28 099 709€ 23 028 197€ 18 372 949€ 118 155€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
44 167 493 € 29 369 402 € 14 819 124 € 11 190 569 € 8 505 831 € 8 674 915 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
216 605 461 € 165 103 391 € 164 576 099 € 144 097 773 € 125 988 017 € 122 405 161 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 783 176 € 7 774 176 € 9 956 469 € 9 181 978 € 9 333 605 € 11 054 341 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
681 732€ 649 413€ 1 887 643€ 118 783€ 70 077€ 13 346€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 101 444€ 7 124 763€ 8 068 826€ 9 063 195€ 9 263 528€ 11 040 995€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 882 256 € 7 559 363 € 6 447 398 € 5 482 111 € 6 013 753 € 2 726 931 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 882 256€ 7 559 363€ 6 447 398€ 5 482 111€ 6 013 753€ 2 726 931€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
66 813 702€ 43 750 490€ 8 762 676€ 37 427 266€ 46 249 406€ 45 811 707€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
88 243 441 € 73 419 460 € 78 249 191 € 61 363 833 € 41 617 126 € 38 776 137 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
68 238 101 € 45 317 396 € 53 155 388 € 44 643 781 € 36 578 131 € 33 517 069 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 299 738€ 4 562 853€ 4 186 222€ 3 387 127€ 3 167 540€ 2 482 492€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 178 833€ 1 938 592€ 1 833 503€ 1 425 893€ 1 315 399€ 987 544€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 545 132€ 3 918 133€ 1 869 507€ 449 831€ 440 439€ 406 750€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 981 637€ 17 682 486€ 17 204 571€ 11 457 201€ 115 617€ 1 382 282€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
51 882 886€ 32 599 902€ 61 160 365€ 30 642 585€ 22 774 127€ 24 036 045€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
312 811 € 352 789 € 393 303 € 2 714 971 € 474 517 € 515 140 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
707€ 86€ 0€ 1 368€ 14€ 38€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
312 104€ 352 703€ 393 303€ 2 713 603€ 474 503€ 515 102€