Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CANPACK Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
444€ 86 644€ 118 995€ 3 425€ 36 602€ 68 145€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
398€ 84 051€ 111 587€ 3 109€ 35 476€ 60 406€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
46 € 2 593 € 7 408 € 316 € 1 126 € 7 739 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
21 794 020 € 24 704 614 € 20 512 620 € 19 857 614 € 18 460 996 € 17 573 855 € 13 007 584 € 9 923 027 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 946 205€ 23 916 209€ 20 343 793€ 19 722 469€ 18 611 070€ 17 561 930€ 12 800 951€ 10 023 106€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 152 185€ 788 405€ 168 827€ 134 375€ -150 840€ 11 925€ 206 633€ -100 079€
07
II.3
Aktivácia
770€ 766€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
18 601 927 € 21 606 356 € 17 759 253 € 17 071 611 € 15 174 312 € 14 559 655 € 11 154 447 € 8 195 740 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 784 559€ 20 759 134€ 17 027 936€ 16 361 449€ 14 118 496€ 13 589 183€ 10 265 168€ 7 507 823€
10
B.2
Služby
819 742€ 844 848€ 731 317€ 712 078€ 1 062 358€ 993 227€ 864 414€ 687 917€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 192 139 € 3 098 258 € 2 753 367 € 2 788 596 € 3 294 092 € 3 014 516 € 1 854 263 € 1 735 026 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 163 801 € 1 993 383 € 1 776 782 € 1 808 819 € 1 729 742 € 1 632 959 € 1 307 494 € 1 105 968 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 540 616€ 1 415 770€ 1 265 473€ 1 299 420€ 1 244 663€ 1 157 296€ 927 846€ 784 583€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
566 306€ 520 962€ 470 514€ 471 371€ 449 483€ 417 913€ 333 080€ 280 678€
16
C.4
Sociálne náklady
56 879€ 56 651€ 40 795€ 38 028€ 35 596€ 57 750€ 46 568€ 40 707€
17
D
Dane a poplatky
37 014€ 30 096€ 31 899€ 24 944€ 24 807€ 24 823€ 25 172€ 25 150€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
689 065€ 671 846€ 634 346€ 648 466€ 563 064€ 498 237€ 350 858€ 315 809€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
654 518€ 218 331€ 126 643€ 751 363€ 208 017€ 209 079€ 217 450€ 180 166€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
640 571€ 210 747€ 102 410€ 584 669€ 149 064€ 197 558€ 215 149€ 173 396€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 696€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 805€ 22 446€ 60 829€ 20 571€ 23 052€ 8 421€ 3 770€ 6 073€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 493€ 38 024€ 21 414€ 39 716€ 32 765€ 52 154€ 18 030€ 50 503€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
294 518 € 394 939 € 373 988 € 453 916 € 1 025 719 € 826 285 € 155 084 € 250 439 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
565€ 9 657€ 12 336€ 31 598€ 44 213€ 80 136€
39
N
Nákladové úroky
7 727€ 10 583€ 11 826€ 35 421€ 2 440€
40
XI.
Kurzové zisky
6 578€ 1 020€ 496€ 77€ 161€ 19€ 14€
41
O
Kurzové straty
1 036€ 1 941€ 290€ 1 795€ 119€ 454€ 206€ 165€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 856€ 2 304€ 13 762€ 6 209€ 5 396€ 5 149€ 3 020€ 2 610€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
2 686 € -11 972 € -23 050 € -9 677 € 6 898 € -9 265 € 38 566 € 77 375 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
297 204 € 382 967 € 350 938 € 444 239 € 1 032 617 € 817 020 € 193 650 € 327 814 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
112 595 € 131 140 € 101 723 € 99 582 € 202 516 € 195 969 € 47 418 € 50 841 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
61 556€ 180 225€ 150 731€ 87 117€ 99 863€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
112 595€ 131 140€ 101 723€ 38 026€ 22 291€ 45 238€ -39 699€ -49 022€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
184 609 € 251 827 € 249 215 € 344 657 € 830 101 € 621 051 € 146 232 € 276 973 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
297 204 € 382 967 € 350 938 € 444 239 € 1 032 617 € 817 020 € 193 650 € 327 814 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
184 609 € 251 827 € 249 215 € 344 657 € 830 101 € 621 051 € 146 232 € 276 973 €