Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 909€ 9 905€ 9 635€ 9 109€ 14 867€ 1 955€ 2 546€ 10 821€ 10 762€ 12 275€ 9 205€ 10 091€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 197€ 387€ 1 173€ 2 129€ 3 598€ 5 380€ 7 752€ 8 631€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
0€ 197€ 387€ 1 173€ 2 129€ 3 598€ 5 380€ 7 752€ 8 631€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 197€ 387€ 1 173€ 2 129€ 3 598€ 5 380€ 7 752€ 8 631€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
10 909€ 9 905€ 9 635€ 9 109€ 14 100€ 998€ 977€ 8 089€ 6 785€ 6 490€ 945€ 929€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 642€ 0€ 0€ 659€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 659€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 489€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 909€ 9 905€ 9 635€ 9 109€ 13 458€ 998€ 977€ 7 430€ 6 785€ 6 490€ 945€ 929€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 2 748€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
942€ 9 901€ 9 630€ 9 105€ 10 707€ 975€ 976€ 7 368€ 6 768€ 6 470€ 928€ 896€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
9 963€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
4€ 5€ 5€ 3€ 2€ 2€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
1€ 0€ 0€ 0€ 19€ 17€ 20€ 17€ 33€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 570€ 570€ 396€ 603€ 379€ 405€ 508€ 531€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 570€ 570€ 396€ 603€ 379€ 405€ 508€ 531€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 909€ 9 905€ 9 635€ 9 109€ 14 867€ 1 955€ 2 546€ 10 821€ 10 762€ 12 275€ 9 205€ 10 091€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-5 707€ -4 819€ -3 616€ -236€ 2 128€ -695€ -3 445€ -1 246€ -1 834€ -2 260€ -1 738€ -962€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-5 707€ -4 819€ -3 616€ -236€ 2 128€ -695€ -3 445€ -1 246€ -1 834€ -2 260€ -1 738€ -962€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-4 717€ -240€ 2 128€ -695€ -3 495€ -1 246€ -1 833€ -2 260€ -1 739€ -967€ -1 225€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-990€ -4 819€ -3 376€ -2 364€ 2 823€ 2 800€ -2 199€ 586€ 426€ -521€ -771€ 263€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 616€ 14 724€ 13 251€ 9 345€ 12 739€ 2 650€ 5 991€ 12 068€ 12 596€ 14 535€ 10 943€ 11 053€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 656€ 2 393€ 1 900€ 1 025€ 1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 1 394€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
3 656€ 2 393€ 1 900€ 1 025€ 1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 394€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
116€ 5€ 5€ 6€ 209€ 389€ 1 173€ 2 191€ 3 615€ 5 380€ 7 752€ 8 631€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1€ 10€ 0€ 0€ 19€ 17€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
116€ 5€ 5€ 5€ 199€ 389€ 1 173€ 2 172€ 3 598€ 5 380€ 7 752€ 8 631€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 316€ 2 296€ 2 279€ 1 796€ 1 382€ 956€ 958€ 864€ 654€ 617€ 926€ 896€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 316€ 2 296€ 2 279€ 1 796€ 1 382€ 956€ 958€ 864€ 654€ 617€ 926€ 896€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
9 528€ 10 031€ 9 067€ 6 519€ 10 061€ 115€ 167€ 6 657€ 6 211€ 6 469€ 187€ 132€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0€ 0€ 115€ 167€ 171€ 115€ 613€ 187€ 132€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 3€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 247€ 6 305€ 5 447€ 3 223€ 6 137€ 0€ 0€ 3 786€ 3 443€ 3 436€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 569€ 3 145€ 3 017€ 2 718€ 3 923€ 0€ 0€ 2 267€ 2 147€ 1 983€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
712€ 581€ 602€ 577€ 0€ 0€ 0€ 430€ 503€ 434€ 0€ 0€