Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SANUS, nadácia preventívnej medicíny

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
65 260€ 64 294€ 55 755€ 59 871€ 64 491€ 47 665€ 65 932€ 71 026€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
650€ 650€ 650€ 1 000€ 5 000€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
650€ 650€ 650€
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
0€ 1 000€ 5 000€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
150€ 13€ 1 413€ 1 414€ 6 211€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
150€ 0€ 1 400€ 1 400€ 4 551€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
13€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 13€ 14€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 660€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
64 610€ 63 644€ 55 105€ 58 721€ 59 478€ 46 253€ 64 518€ 64 815€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
950€ 122€ 451€ 1 184€ 2 690€ 155€ 1 701€ 360€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
63 660€ 63 522€ 54 654€ 57 537€ 56 788€ 46 098€ 62 817€ 64 455€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 9€ 3 840€ 150€ 27€ 24€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 3 840€ 150€ 27€ 24€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
65 260€ 64 294€ 55 755€ 59 880€ 68 331€ 47 815€ 65 959€ 71 050€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
15 573€ 18 977€ 20 292€ 24 266€ 24 441€ 44 104€ 53 074€ 58 913€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
063
 
Základné imanie
(411))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
-0€ -0€ -0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€
071
 
Ostatné fondy
(427))
45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€ 45 094€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-32 459€ -31 441€ -27 633€ 1 341€ 7 180€ 7 565€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-3 700€ -1 315€ -3 808€ -27 467€ -27 292€ -8 969€ -5 839€ -385€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 165€ 4 216€ 4 346€ 3 416€ 934€ 3 711€ 3 013€ 3 764€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 260€ 2 300€ 3 060€
076
 
Rezervy zákonné
(451AÚ))
2 260€ 2 300€ 3 060€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 165€ 4 216€ 4 346€ 3 416€ 934€ 1 452€ 713€ 704€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
3 096€ 3 393€ 4 011€ 3 416€ 934€ 1 452€ 684€ 475€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
39€ 433€ 245€ 195€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
12€ 133€ 1€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
9€ 141€ 90€ 29€ 33€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
9€ 116€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
46 521€ 41 101€ 31 117€ 32 199€ 42 956€ 9 872€ 8 373€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
46 521€ 41 101€ 31 117€ 32 199€ 42 956€ 9 872€ 8 373€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
65 260€ 64 294€ 55 755€ 59 880€ 68 331€ 47 815€ 65 959€ 71 050€