Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 911 068€ 13 423 542€ 14 586 603€ 14 775 589€ 14 419 546€ 15 197 835€ 13 361 059€ 14 134 643€ 13 851 899€ 12 422 524€ 11 490 138€ 7 547 916€ 4 701 449€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 6 844€ 41 790€ 76 770€ 111 750€ 146 730€ 181 710€ 18 735€ 0€ 2 908€ 111 864€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 6 844€ 41 790€ 76 770€ 111 750€ 146 730€ 181 710€ 18 735€ 0€ 2 908€ 111 864€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 589 389€ 6 101 864€ 6 669 758€ 7 165 283€ 7 874 951€ 8 624 783€ 9 393 404€ 10 170 850€ 10 925 122€ 11 207 391€ 10 339 634€ 6 800 582€ 3 715 051€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
1 018 547€ 1 018 547€ 1 018 547€ 1 018 547€ 1 028 670€ 1 028 670€ 1 097 298€ 1 099 748€ 1 099 748€ 1 099 748€ 1 099 748€ 457 201€ 68 629€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
8 550€ 8 550€ 8 550€ 8 550€ 8 550€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 459 764€ 4 992 193€ 5 519 568€ 6 162 990€ 6 612 898€ 7 052 515€ 7 451 426€ 7 923 143€ 8 338 820€ 8 755 478€ 8 900 678€ 3 763 463€ 2 468 359€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
102 528€ 82 574€ 123 092€ -24 804€ 224 832€ 543 598€ 844 679€ 1 111 917€ 1 450 513€ 1 301 328€ 303 166€ 246 518€ 261 743€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 36 042€ 36 042€ 50 837€ 36 042€ 2 333 400€ 916 320€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
7 321 678€ 7 321 678€ 7 916 845€ 7 603 461€ 6 502 805€ 6 496 281€ 3 855 905€ 3 817 062€ 2 745 067€ 1 196 398€ 1 150 504€ 744 426€ 874 534€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 1 885 646€ 1 840 421€ 1 789 614€ 1 736 542€ 1 688 371€ 3 817 062€ 2 745 067€ 1 196 398€ 1 150 504€ 744 426€ 358 829€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
7 321 678€ 7 321 678€ 6 031 199€ 5 763 040€ 4 713 191€ 4 759 739€ 2 167 534€ 515 705€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
11 059 505€ 6 415 544€ 5 602 679€ 4 339 450€ 4 544 230€ 4 799 471€ 6 967 240€ 6 539 368€ 6 374 149€ 8 098 245€ 5 849 268€ 6 467 262€ 5 363 496€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
71€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
71€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
23 280€ 24 000€ 38€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
38€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
23 280€ 24 000€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 243 823€ 634 151€ 831 614€ 1 115 443€ 845 518€ 746 973€ 836 531€ 1 024 787€ 594 977€ 1 885 663€ 517 239€ 400 256€ 116 984€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
31 364€ 25 840€ 53 556€ 99 713€ 76 059€ 85 210€ 86 179€ 86 328€ 103 589€ 102 540€ 76 343€ 113 017€ 13 252€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
44 143€ 6 477€ 2 153€ 455€ 725€ 3 853€ 3 392€ 632€ 2 251€ 4 483€ 2 908€ 54 980€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 6 879€ 27 839€ 1 288€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
221 827€ 362 142€ 227 636€ 566 795€ 503 739€ 444 457€ 589 002€ 704 582€ 321 776€ 1 637 516€ 293 381€ 199 058€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
3 946 490€ 239 693€ 541 390€ 420 641€ 263 707€ 213 452€ 157 959€ 233 245€ 167 361€ 141 123€ 144 606€ 88 181€ 48 752€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 792 402€ 5 757 322€ 4 771 065€ 3 224 007€ 3 698 713€ 4 052 499€ 6 130 708€ 5 514 581€ 5 779 172€ 6 212 583€ 5 332 029€ 6 066 968€ 5 246 512€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
19 471€ 12 135€ 19 136€ 11 578€ 5 814€ 3 252€ 13 084€ 6 274€ 10 541€ 10 666€ 10 199€ 19 252€ 12 540€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 772 931€ 5 745 187€ 4 751 929€ 3 212 429€ 3 692 898€ 4 049 247€ 6 117 624€ 5 508 307€ 5 768 631€ 6 201 917€ 5 321 829€ 6 047 716€ 5 233 972€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
67 806€ 115 892€ 65 354€ 135 048€ 292 471€ 227 589€ 302 267€ 291 801€ 257 062€ 372 009€ 539 889€ 389 919€ 360 594€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
59 479€ 107 780€ 65 354€ 135 048€ 292 471€ 227 589€ 302 267€ 291 801€ 257 062€ 371 693€ 528 285€ 379 342€ 358 701€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
8 327€ 8 112€ 316€ 11 605€ 10 577€ 1 893€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
24 038 379€ 19 954 979€ 20 254 635€ 19 250 087€ 19 256 248€ 20 224 895€ 20 630 566€ 20 965 812€ 20 483 110€ 20 892 778€ 17 879 295€ 14 405 097€ 10 425 539€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
18 931 101€ 18 451 173€ 18 347 324€ 17 298 163€ 17 033 427€ 17 317 283€ 17 690 701€ 18 144 398€ 17 706 168€ 16 810 221€ 15 572 967€ 12 807 570€ 8 503 513€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
66€ 66€ 595 167€ 281 783€ -129 291€ 356 909€ 338 297€ 223 993€ 195 067€ 146 398€ 100 504€ 44 426€ 24 328€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
66€ 66€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 595 167€ 281 783€ -129 291€ 356 909€ 338 297€ 223 993€ 195 067€ 146 398€ 100 504€ 44 426€ 24 328€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
18 421 506€ 17 752 091€ 17 252 011€ 17 162 718€ 16 960 374€ 17 352 404€ 17 917 605€ 17 511 102€ 16 663 823€ 15 472 463€ 12 763 143€ 8 479 186€ 6 410 750€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
509 529€ 699 015€ 500 146€ -146 338€ 202 344€ -392 031€ -565 201€ 409 304€ 847 278€ 1 191 360€ 2 709 320€ 4 283 958€ 2 068 435€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
700 227€ 706 064€ 955 993€ 995 228€ 1 070 552€ 1 107 848€ 870 796€ 819 692€ 978 521€ 1 719 725€ 1 504 482€ 1 305 026€ 1 895 389€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
152 008€ 130 908€ 447 700€ 252 319€ 249 583€ 246 878€ 139 908€ 155 141€ 284 152€ 340 918€ 506 071€ 443 801€ 434 119€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
152 008€ 130 908€ 447 700€ 252 319€ 249 583€ 246 878€ 139 908€ 155 141€ 284 152€ 340 918€ 506 071€ 443 801€ 434 119€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
33 673€ 35 865€ 41 714€ 13 675€ 6 787€ 1 325€ 2 352€ 7 439€ 12 694€ 15 078€ 15 873€ 17 733€ 20 609€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
29 401€ 25 188€ 19 210€ 13 675€ 6 787€ 1 325€ 2 352€ 7 439€ 12 694€ 15 078€ 15 873€ 17 733€ 20 609€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
6 405€ 22 504€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
4 272€ 4 272€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
514 547€ 539 292€ 466 578€ 729 234€ 814 182€ 859 645€ 728 536€ 657 113€ 681 674€ 1 363 730€ 982 538€ 843 492€ 1 440 661€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
126 233€ 103 656€ 97 997€ 79 655€ 113 642€ 143 701€ 130 822€ 77 949€ 93 688€ 781 152€ 198 592€ 295 455€ 228 452€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
204 914€ 164 082€ 142 554€ 189 868€ 219 460€ 187 901€ 206 001€ 213 080€ 221 374€ 240 592€ 284 734€ 251 697€ 254 344€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
101 323€ 89 502€ 82 930€ 132 317€ 152 939€ 132 770€ 145 205€ 154 772€ 163 132€ 174 671€ 154 808€ 134 856€ 121 478€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
34 429€ 26 571€ 25 014€ 28 713€ 36 143€ 57 588€ 32 668€ 32 868€ 34 812€ 39 035€ 48 664€ 42 254€ 40 993€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
47 648€ 155 481€ 118 083€ 298 681€ 291 997€ 337 686€ 213 841€ 178 444€ 168 659€ 128 281€ 295 740€ 119 230€ 795 394€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
4 407 050€ 797 742€ 951 318€ 956 695€ 1 152 269€ 1 799 764€ 2 069 068€ 2 001 722€ 1 798 421€ 2 362 832€ 801 846€ 292 501€ 26 637€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
319€ 143€ 7 145€ 4 233€ 5 493€ 11 340€ 9 511€ 48 111€ 95 236€ 437 052€ 46 876€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
4 391 722€ 797 423€ 951 175€ 949 550€ 1 148 036€ 1 794 271€ 2 057 728€ 1 992 212€ 1 750 310€ 2 267 596€ 364 795€ 245 625€ 26 637€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
15 328€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
24 038 379€ 19 954 979€ 20 254 635€ 19 250 087€ 19 256 248€ 20 224 895€ 20 630 566€ 20 965 812€ 20 483 110€ 20 892 778€ 17 879 295€ 14 405 097€ 10 425 539€