Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 947 452 € 1 983 872 € 1 999 038 € 1 999 109 € 1 306 931 € 1 272 455 € 1 351 975 € 1 371 194 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 668 836 € 1 717 092 € 1 745 415 € 1 763 763 € 1 013 516 € 1 042 430 € 1 071 358 € 1 101 214 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 668 836 € 1 717 092 € 1 745 415 € 1 763 763 € 1 013 516 € 1 042 430 € 1 071 358 € 1 101 214 €
012
A.II.1
Pozemky
317 354€ 317 354€ 317 354€ 317 354€ 199 557€ 199 557€ 199 557€ 171 557€
013
A.II.2
Stavby
1 292 045€ 1 336 908€ 1 389 965€ 1 435 429€ 813 959€ 842 873€ 871 801€ 929 657€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 437€ 62 830€ 38 096€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 980€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
273 875 € 262 305 € 248 440 € 233 297 € 291 302 € 227 415 € 276 060 € 268 194 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
97 429 € 93 253 € 96 310 € 84 149 € 87 899 € 88 768 € 82 649 € 100 962 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
97 429€ 93 253€ 96 310€ 84 149€ 87 899€ 88 768€ 82 649€ 100 962€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
130 709 € 105 351 € 125 400 € 129 838 € 186 449 € 117 057 € 159 072 € 149 080 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
99 811€ 84 978€ 102 331€ 110 888€ 171 072€ 102 483€ 133 389€ 135 393€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 264€ 2 069€ 2 120€ 121€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 634€ 18 304€ 20 949€ 18 950€ 15 377€ 14 574€ 25 562€ 13 687€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
45 737 € 63 701 € 26 730 € 19 310 € 16 954 € 21 590 € 34 339 € 18 152 €
056
B.IV.1
Peniaze
35 687€ 47 541€ 18 114€ 13 318€ 12 458€ 13 436€ 28 468€ 5 758€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 067€ 12 177€ 4 633€ 2 009€ 513€ 4 171€ 1 888€ 8 411€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 741 € 4 475 € 5 183 € 2 049 € 2 113 € 2 610 € 4 557 € 1 786 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 751€ 1 485€ 2 193€ 2 049€ 1 653€ 1 510€ 1 837€ 1 786€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 990€ 2 990€ 2 990€ 460€ 1 100€ 2 720€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 947 452 € 1 983 872 € 1 999 038 € 1 999 109 € 1 306 931 € 1 272 455 € 1 351 975 € 1 371 194 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
580 815 € 582 300 € 582 101 € 513 695 € 503 142 € 491 004 € 483 578 € 473 390 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 €
069
A.I.1
Základné imanie
46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
334 564 € 334 564 € 334 564 € 334 564 € 334 564 € 334 564 € 334 564 € 334 564 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
191 598 € 193 398 € 124 992 € 114 439 € 102 301 € 84 874 € 84 687 € 21 454 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
191 598€ 193 398€ 124 992€ 114 439€ 102 301€ 84 874€ 84 687€ 21 454€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
514 € 199 € 68 406 € 10 553 € 12 138 € 17 427 € 10 188 € 63 233 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 366 637 € 1 401 572 € 1 416 674 € 1 480 722 € 799 639 € 781 251 € 868 172 € 897 579 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 058 € 1 348 € 1 867 € 990 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 058€ 1 348€ 1 867€ 990€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 153 € 1 033 € 958 € 904 € 821 € 709 € 584 € 414 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 153€ 1 033€ 958€ 904€ 821€ 709€ 584€ 414€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
557 563 € 529 918 € 456 806 € 531 154 € 506 674 € 472 154 € 452 173 € 478 307 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
250 074€ 177 014€ 110 079€ 160 386€ 159 326€ 178 360€ 182 668€ 210 274€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
304 236€ 339 186€ 339 411€ 363 558€ 345 222€ 291 111€ 260 001€ 261 025€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 618€ 1 747€ 1 517€ 617€ 1 123€ 974€ 1 510€ 2 071€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
708€ 1 169€ 528€ 429€ 567€ 333€ 938€ 1 665€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
927€ 10 802€ 5 235€ 6 128€ 436€ 1 376€ 6 932€ 2 991€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
36€ 36€ 124€ 281€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
9 800€ 43 700€ 8 200€ 5 079€ 26 789€ 3 709€ 3 709€ 3 238€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
798 121 € 826 921 € 950 710 € 942 527 € 264 007 € 302 812 € 410 716 € 415 620 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
798 121€ 826 921€ 950 710€ 942 527€ 264 007€ 302 812€ 410 716€ 415 620€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
263 € 4 692 € 4 150 € 200 € 225 € 225 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
263€ 4 692€ 4 150€ 200€ 225€ 225€