Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 159€ 59 542€ 9 461€ 28 903€ 48 832€ 70 216€ 10 445€ 24 009€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
660 479 € 896 912 € 622 212 € 698 737 € 919 172 € 1 301 741 € 915 036 € 850 839 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
28 822 € 50 459 € 135 892 € 42 897 € 63 588 € 61 847 € 218 625 € 10 710 €
035
B.I.1
Materiál
104€ 262€ 96€ 131€ 169€ 94€ 128€ 140€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
28 718€ 50 197€ 135 796€ 42 766€ 63 419€ 61 753€ 218 497€ 10 570€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
598 378 € 586 939 € 239 907 € 218 938 € 794 802 € 762 746 € 357 044 € 577 525 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
575 778 € 560 939 € 191 859 € 186 938 € 372 591 € 781 460 € 379 502 € 499 653 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
575 778€ 560 939€ 191 859€ 186 938€ 372 591€ 781 460€ 379 502€ 499 653€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 600€ 16 048€ 85 950€ 105 806€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 000€ 26 000€ 32 000€ 32 000€ 336 261€ -18 714€ -22 458€ -27 934€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
61 € 2 061 € 61 € 10 472 € 52 € 52 € 4 305 € 5 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
61€ 2 061€ 61€ 10 472€ 52€ 52€ 4 305€ 5 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 218 € 257 453 € 246 352 € 426 430 € 60 730 € 477 096 € 335 062 € 257 604 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 743€ 2 952€ 704€ 345€ 832€ 352€ 3 436€ 2 990€
073
B.V.2.
Účty v bankách
28 475€ 254 501€ 245 648€ 426 085€ 59 898€ 476 744€ 331 626€ 254 614€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 801 € 2 914 € 1 371 € 1 747 € 9 264 € 2 556 € 2 250 € 2 261 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 801€ 2 914€ 1 371€ 1 747€ 9 264€ 2 556€ 2 250€ 2 261€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
346 068 € 473 556 € 466 107 € 532 571 € 717 035 € 1 025 574 € 813 931 € 732 034 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
63 820€ 63 819€ 63 819€ 63 820€ 63 820€ 132 776€ 132 775€ 132 776€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
252 288 € 394 839 € 461 303 € 438 439 € 744 056 € 673 706 € 591 809 € 548 620 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 288€ 394 839€ 461 303€ 438 439€ 744 056€ 673 706€ 591 809€ 548 620€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
359 371 € 485 812 € 166 937 € 196 816 € 260 233 € 348 939 € 113 800 € 145 075 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
729 € 983 € 1 178 € 1 297 € 1 558 € 1 549 € 1 468 € 1 101 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
729€ 983€ 1 178€ 1 297€ 1 558€ 1 549€ 1 468€ 1 101€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
352 037 € 480 651 € 160 971 € 190 705 € 255 590 € 341 901 € 107 037 € 136 398 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
303 634 € 409 043 € 125 658 € 91 580 € 226 648 € 126 203 € 12 746 € 62 222 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
303 634€ 409 043€ 125 658€ 91 580€ 226 648€ 126 203€ 12 746€ 62 222€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 368€ 23 368€ 23 369€ 109 277€ 59 276€ 59 277€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 742€ 4 188€ 4 622€ 4 026€ 2 821€ 4 916€ 4 917€ 4 450€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 352€ 2 580€ 2 905€ 2 521€ 1 728€ 3 119€ 3 120€ 2 843€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
11 273€ 21 870€ 1 188€ 27 220€ 412€ 98 406€ 26 978€ 7 550€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 036€ 42 970€ 3 230€ 41 990€ 612€ -20€ 56€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 605 € 4 178 € 4 788 € 4 814 € 3 085 € 5 489 € 5 295 € 7 576 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 605€ 4 178€ 4 788€ 4 814€ 3 085€ 5 489€ 5 295€ 7 576€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé