Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
42 159 € 59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 159€ 59 542€ 9 461€ 28 903€ 48 832€ 70 216€ 10 445€ 24 009€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
660 479 € 896 912 € 622 212 € 698 737 € 919 172 € 1 301 741 € 915 036 € 850 839 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
28 822 € 50 459 € 135 892 € 42 897 € 63 588 € 61 847 € 218 625 € 10 710 €
032
B.I.1
Materiál
104€ 262€ 96€ 131€ 169€ 94€ 128€ 140€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
28 718€ 50 197€ 135 796€ 42 766€ 63 419€ 61 753€ 218 497€ 10 570€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
598 378 € 586 939 € 239 907 € 218 938 € 794 802 € 762 746 € 357 044 € 582 525 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
575 778€ 560 939€ 191 859€ 186 938€ 372 591€ 781 460€ 379 502€ 474 719€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 600€ 16 048€ 85 950€ 105 806€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 000€ 26 000€ 32 000€ 32 000€ 336 261€ -18 714€ -22 458€ 2 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
33 279 € 259 514 € 246 413 € 436 902 € 60 782 € 477 148 € 339 367 € 257 604 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 743€ 2 952€ 704€ 345€ 832€ 352€ 3 436€ 2 990€
057
B.IV.2
Účty v bankách
28 475€ 254 501€ 245 648€ 426 085€ 59 898€ 476 744€ 331 626€ 254 614€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
61€ 2 061€ 61€ 10 472€ 52€ 52€ 4 305€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 801 € 2 914 € 1 371 € 1 747 € 9 264 € 2 556 € 2 250 € 2 261 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 801€ 2 914€ 1 371€ 1 747€ 9 264€ 2 556€ 2 250€ 2 261€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
705 439 € 959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
346 068 € 473 556 € 466 107 € 532 571 € 717 035 € 1 025 574 € 813 931 € 732 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
63 820 € 63 819 € 63 819 € 63 820 € 63 820 € 132 776 € 132 775 € 133 446 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
63 820€ 63 819€ 63 819€ 63 820€ 63 820€ 132 776€ 132 775€ 132 775€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
671€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 7 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 7€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
252 288 € 394 839 € 461 303 € 438 439 € 744 056 € 673 706 € 591 809 € 548 620 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
252 288€ 394 839€ 461 303€ 438 439€ 744 056€ 673 706€ 591 809€ 548 620€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
359 371 € 485 812 € 166 937 € 196 816 € 260 233 € 348 939 € 113 800 € 145 075 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 605 € 4 178 € 4 788 € 4 814 € 3 085 € 5 489 € 5 295 € 7 576 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 605€ 4 178€ 4 788€ 4 814€ 3 085€ 5 489€ 5 295€ 7 576€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
729 € 983 € 1 178 € 1 297 € 1 558 € 1 549 € 1 468 € 1 101 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
729€ 983€ 1 178€ 1 297€ 1 558€ 1 549€ 1 468€ 1 101€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
352 037 € 480 651 € 160 971 € 190 705 € 255 590 € 341 901 € 107 037 € 136 398 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
303 634€ 409 043€ 125 658€ 91 580€ 226 648€ 126 203€ 12 746€ 62 171€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
51€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 368€ 23 368€ 23 369€ 109 277€ 59 276€ 59 277€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 742€ 4 188€ 4 622€ 4 026€ 2 821€ 4 916€ 4 917€ 4 450€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 352€ 2 580€ 2 905€ 2 521€ 1 728€ 3 119€ 3 120€ 2 843€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 273€ 21 870€ 1 188€ 27 220€ 412€ 98 406€ 26 978€ 7 550€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
31 036€ 42 970€ 3 230€ 41 990€ 612€ -20€ 56€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé