Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
136 273 763 € 108 274 515 € 103 329 099 € 79 081 648 € 78 277 582 € 72 831 173 € 81 903 473 € 82 397 373 € 86 436 875 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 346 303 € 26 670 678 € 27 586 736 € 25 107 766 € 25 867 347 € 27 215 221 € 27 258 640 € 27 310 060 € 26 727 526 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
25 479 € 45 174 € 125 596 € 400 993 € 666 356 € 835 121 € 1 009 247 € 1 010 933 € 531 887 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
36 126€ 252 901€ 469 676€ 686 451€ 903 226€ 89 894€ 233 314€
005
A.I.2
Software
14 990€ 38 354€ 86 601€ 142 261€ 190 044€ 139 215€ 45 637€ 29 627€ 31 094€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
9 849€ 542€ 1 671€ 2 800€ 3 929€ 5 058€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
640€ 1 878€ 1 198€ 3 031€ 2 707€ 4 397€ 4 434€ 4 204€ 6 141€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 400€ 55 950€ 887 208€ 261 338€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 499 274 € 25 803 954 € 26 639 590 € 23 885 223 € 24 379 441 € 25 558 550 € 25 427 843 € 25 477 577 € 25 374 089 €
012
A.II.1
Pozemky
2 146 445€ 2 146 445€ 2 146 445€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€
013
A.II.2
Stavby
10 687 975€ 9 250 820€ 10 129 630€ 10 455 448€ 10 710 508€ 11 571 192€ 11 993 667€ 12 735 421€ 13 521 701€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 243 759€ 10 604 620€ 10 274 875€ 7 453 285€ 9 071 534€ 9 349 451€ 9 000 128€ 6 885 114€ 7 271 888€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
384 943€ 461 803€ 504 527€ 380 891€ 462 564€ 504 236€ 371 866€ 345 152€ 325 158€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 137 926€ 2 775 072€ 3 003 695€ 3 434 040€ 1 705 525€ 1 724 234€ 1 853 552€ 3 262 919€ 2 114 026€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
898 226€ 565 194€ 580 418€ 25 085€ 292 836€ 272 963€ 72 156€ 112 497€ 4 842€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
107 923 071 € 81 602 182 € 75 721 741 € 53 967 858 € 52 354 503 € 45 569 811 € 54 640 319 € 55 080 715 € 59 297 365 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
25 086 191 € 19 635 314 € 15 376 075 € 12 138 447 € 11 200 889 € 9 377 660 € 8 329 542 € 8 800 928 € 9 664 173 €
035
B.I.1
Materiál
20 752 240€ 15 124 828€ 11 672 625€ 8 499 202€ 8 019 046€ 6 917 056€ 5 660 626€ 5 929 649€ 6 718 822€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
304 165€ 176 253€ 180 179€ 166 662€ 86 905€ 132 825€ 167 277€ 261 099€ 248 127€
037
B.I.3
Výrobky
3 243 932€ 3 526 652€ 2 247 221€ 2 492 466€ 2 279 219€ 1 535 439€ 1 908 472€ 2 149 652€ 1 910 935€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
785 854€ 807 581€ 1 276 050€ 980 117€ 815 719€ 792 340€ 593 167€ 460 528€ 786 289€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 516 402 € 1 622 713 € 1 447 310 € 655 502 € 447 822 € 621 663 € 2 032 288 € 613 373 € 667 020 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 000 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
136 305€ 204 458€ 272 610€ 477 068€ 543 996€ 613 373€ 667 020€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 371 097€ 1 418 255€ 1 174 700€ 655 502€ 447 822€ 144 595€ 1 488 292€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
81 280 525 € 60 321 067 € 58 879 620 € 41 145 431 € 40 680 710 € 35 565 188 € 44 272 360 € 45 648 188 € 48 940 917 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
75 687 188 € 56 194 443 € 55 132 952 € 37 522 926 € 37 281 342 € 29 294 737 € 41 159 114 € 40 299 631 € 45 554 939 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
74 588 862€ 55 148 501€ 54 568 223€ 37 077 060€ 36 900 871€ 29 074 984€ 40 993 625€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 098 326€ 1 045 942€ 564 729€ 445 866€ 380 471€ 219 753€ 165 489€ 40 299 631€ 45 554 939€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
268 092€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 420 947€ 3 938 015€ 3 401 972€ 3 047 644€ 2 724 984€ 5 945 121€ 2 902 458€ 5 141 816€ 3 014 835€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
172 390€ 188 609€ 344 696€ 574 861€ 674 384€ 325 330€ 210 788€ 206 741€ 103 051€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
39 953 € 23 088 € 18 736 € 28 478 € 25 082 € 5 300 € 6 129 € 18 226 € 25 255 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 586€ 3 065€ 7 936€ 14 243€ 12 861€ 4 639€ 2 758€ 4 502€ 4 998€
073
B.V.2.
Účty v bankách
36 367€ 20 023€ 10 800€ 14 235€ 12 221€ 661€ 3 371€ 13 724€ 20 257€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 389 € 1 655 € 20 622 € 6 024 € 55 732 € 46 141 € 4 514 € 6 598 € 411 984 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
192€ 156€ 439€ 260€ 610€ 303€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 389€ 1 655€ 20 430€ 5 868€ 15 433€ 4 181€ 3 904€ 6 295€ 411 984€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
39 860€ 41 700€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
136 273 763 € 108 274 515 € 103 329 099 € 79 081 648 € 78 277 582 € 72 831 173 € 81 903 473 € 82 397 373 € 86 436 875 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
36 513 174 € 37 604 930 € 30 981 068 € 31 231 438 € 43 226 870 € 26 548 839 € 28 714 246 € 32 394 525 € 40 078 687 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
11 210 498 € 11 186 638 € 11 177 007 € 10 882 439 € 25 054 408 € 10 869 816 € 10 868 093 € 10 867 257 € 10 866 414 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 210 498€ 11 186 638€ 11 177 007€ 10 882 439€ 25 054 408€ 10 869 816€ 10 868 093€ 10 867 257€ 10 866 414€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
23 808 245 € 24 923 861 € 18 309 630 € 18 854 568 € 16 678 031 € 14 184 592 € 16 351 722 € 20 032 837 € 27 717 842 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
99 760 589 € 70 669 585 € 72 348 031 € 47 850 210 € 35 050 712 € 46 282 334 € 53 189 227 € 50 002 848 € 46 358 188 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
38 268 € 22 311 € 12 204 € 14 936 € 9 781 € 1 473 € 4 652 € 405 392 € 446 975 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
38 268€ 22 311€ 12 204€ 14 936€ 9 781€ 1 473€ 4 652€ 11 888€ 17 292€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
393 504€ 429 683€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
244 724 € 51 990 € 60 079 € 135 179 € 231 114 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
244 724€ 51 990€ 60 079€ 135 179€ 231 114€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
95 837 476 € 67 466 178 € 69 191 027 € 45 310 380 € 31 311 651 € 44 145 329 € 50 788 161 € 48 414 701 € 44 694 675 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
43 852 931 € 39 264 450 € 36 753 164 € 24 652 180 € 27 095 992 € 20 197 563 € 26 149 502 € 23 217 094 € 25 564 558 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 877 983€ 20 793 438€ 17 324 910€ 10 476 460€ 11 397 716€ 7 804 641€ 13 995 074€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 974 948€ 18 471 012€ 19 428 254€ 14 175 720€ 15 698 276€ 12 392 922€ 12 154 428€ 23 217 094€ 25 564 558€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
49 825 876€ 24 918 257€ 30 801 921€ 19 106 350€ 842 641€ 23 119 895€ 23 101 320€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
24 519 799€ 17 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
794 789€ 679 114€ 604 319€ 505 099€ 477 391€ 397 710€ 374 676€ 374 337€ 355 491€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
534 775€ 455 114€ 395 153€ 338 414€ 355 724€ 260 580€ 239 915€ 244 245€ 231 850€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
820 988€ 2 120 392€ 630 714€ 701 655€ 2 530 942€ 155 999€ 915 400€ 52 316€ 1 537 759€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 117€ 28 851€ 5 756€ 6 682€ 8 961€ 13 582€ 7 348€ 6 910€ 5 017€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 640 121 € 3 129 106 € 3 144 800 € 2 524 894 € 3 669 201 € 2 000 353 € 2 165 300 € 1 182 755 € 1 216 538 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
707 104€ 653 483€ 542 921€ 450 965€ 423 340€ 308 713€ 314 083€ 1 071 373€ 1 114 279€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 933 017€ 2 475 623€ 2 601 879€ 2 073 929€ 3 245 861€ 1 691 640€ 1 851 217€ 111 382€ 102 259€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé