Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 009 653 € 887 713 € 698 969 € 653 156 € 1 177 231 € 1 539 196 € 1 352 342 € 1 517 533 € 1 800 785 € 1 347 834 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
149 308 € 129 771 € 129 057 € 83 081 € 112 069 € 104 126 € 93 367 € 103 415 € 114 956 € 139 951 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 3 918 € 4 244 € 4 244 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 3 918€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 4 244€ 4 244€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
91 444 € 95 595 € 117 508 € 83 081 € 112 045 € 99 126 € 87 382 € 108 581 € 137 622 €
012
A.II.1
Pozemky
7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€ 7 641€
013
A.II.2
Stavby
44 632€ 29 912€ 34 184€ 38 458€ 42 983€ 7 687€ 19 218€ 26 906€ 35 874€ 46 125€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 171€ 58 042€ 75 683€ 36 982€ 61 421€ 83 798€ 56 171€ 62 595€ 65 066€ 83 856€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 4 352€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
57 864 € 34 176 € 11 549 € 0 € 24 € 5 000 € 2 067 € 2 131 € 2 329 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
57 864€ 34 176€ 11 549€ 0€ 24€ 0€ 2 067€ 2 029€ 2 131€ 2 329€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
859 810 € 757 536 € 569 506 € 565 109 € 1 064 910 € 1 430 178 € 1 258 582 € 1 678 964 € 1 199 916 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
36 166 € 47 995 € 41 322 € 43 065 € 73 003 € 48 462 € 6 501 € 19 954 € 45 019 €
032
B.I.1
Materiál
4 878€ 171€ 43 626€ 33 350€ 4 242€ 15 603€ 36 175€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 357€ 13 301€ 0€ 1 411€ 1 094€ 2 259€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
27 931€ 34 694€ 41 322€ 42 894€ 27 966€ 14 018€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 3 429€ 3 429€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 454 € 15 778 € 10 503 € 0 € 1 400 € 3 429 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 1 400€ 3 429€ 3 429€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
15 454€ 15 778€ 10 503€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
721 840 € 596 926 € 394 105 € 216 196 € 418 054 € 592 089 € 981 130 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
719 382€ 593 606€ 389 827€ 212 730€ 393 153€ 545 708€ 979 299€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
370€ 3 446€ 22 763€ 7 103€ 1 719€ 50 989€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 458€ 3 320€ 3 908€ 20€ 2 138€ 39 278€ 112€ 112€ 5 214€ 1 199€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
86 350 € 96 837 € 123 576 € 305 848 € 573 853 € 788 227 € 267 522 € 360 253 € 743 299 €
056
B.IV.1
Peniaze
39 324€ 180€ 31 355€ 274€ 5 106€ 3 391€ 66 580€ 11 195€ 9 675€ 3 688€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 026€ 96 657€ 92 221€ 305 574€ 568 747€ 784 836€ 200 942€ 156 369€ 350 578€ 739 611€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
535 € 406 € 406 € 4 966 € 252 € 4 892 € 393 € 6 865 € 7 967 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
535€ 406€ 406€ 4 966€ 252€ 4 892€ 393€ 373€ 6 865€ 7 967€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 009 653 € 887 713 € 698 969 € 653 156 € 1 177 231 € 1 539 196 € 1 352 342 € 1 517 533 € 1 800 785 € 1 347 834 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
117 263 € -5 180 € 163 756 € 106 490 € 435 310 € 725 215 € 719 592 € 669 542 € 634 158 € 428 358 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 302 € 8 298 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 302€ 8 298€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
49 865 € 26 176 € 3 549 € -3 320 € -3 296 € -3 320 € -3 753 € -1 291 € -1 188 € -990 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
49 865€ 26 176€ 3 549€ -3 320€ -3 296€ -3 320€ -3 753€ -1 291€ -1 188€ -990€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 € 830 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€ 830€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-40 488 € 151 075 € 100 678 € 312 474 € 519 403 € 632 260 € 661 701 € 626 213 € 380 216 € 341 781 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
312 474€ 312 474€ 312 474€ 312 474€ 519 403€ 632 260€ 661 701€ 626 213€ 380 216€ 341 781€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-352 962€ -161 399€ -211 796€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
98 754 € -191 563 € 50 397 € -211 796 € -89 929 € 87 143 € 52 512 € 35 488 € 245 998 € 79 269 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
889 065 € 887 024 € 535 213 € 546 666 € 741 921 € 813 738 € 632 750 € 847 991 € 1 166 627 € 919 476 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
36 076 € 45 122 € 32 598 € 25 641 € 43 389 € 38 984 € 20 811 € 21 607 € 28 703 € 27 195 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
31 876€ 40 922€ 28 598€ 25 641€ 43 389€ 38 984€ 20 811€ 21 607€ 28 703€ 27 195€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 200€ 4 200€ 4 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
58 051 € 57 773 € 57 187 € 57 907 € 58 355 € 80 518 € 36 479 € 27 587 € 17 342 € 8 552 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
58 051€ 57 773€ 57 187€ 57 907€ 56 556€ 50 080€ 35 094€ 26 732€ 17 342€ 6 001€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
27 656€ 2 551€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 799€ 2 782€ 1 385€ 855€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
750 109 € 784 129 € 350 880 € 160 856 € 387 367 € 694 236 € 525 846 € 568 358 € 1 039 989 € 883 729 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
659 026€ 614 908€ 269 837€ 58 347€ 198 105€ 499 412€ 397 160€ 363 826€ 622 257€ 565 522€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
48 166€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
621€ 2 224€ 8€ 15 250€ 757€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
30 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
39 135€ 51 719€ 29 448€ 44 864€ 82 364€ 80 845€ 71 634€ 87 444€ 120 809€ 143 124€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 017€ 31 659€ 18 478€ 26 855€ 52 012€ 50 412€ 41 143€ 49 415€ 64 630€ 70 920€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 931€ 37 677€ 25 117€ 24 642€ 37 427€ 31 912€ 11 875€ 67 665€ 217 043€ 103 406€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 000€ 6 148€ 17 459€ 1 034€ 1 810€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
44 829 € 94 548 € 302 262 € 252 810 € 0 € 49 614 € 230 439 € 80 593 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
44 829€ 94 548€ 302 262€ 252 810€ 49 614€ 230 439€ 80 593€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 325 € 5 869 € 243 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
243€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 325€ 5 869€