Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kongsberg Automotive, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
96 353 479€ 92 153 792€ 78 248 315€ 63 710 060€ 61 931 001€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
95 530 229 € 92 676 406 € 83 358 646 € 71 435 823 € 63 484 833 € 64 718 757 € 70 235 615 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 108 163€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
90 424 419€ 86 546 280€ 78 032 340€ 69 779 683€ 63 413 528€ 61 850 735€ 68 412 148€
05
III.
Tržby z predaja služieb
769 464€ 611 007€ 215 975€ 174 013€ 296 532€ 80 266€ 207 853€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-823 250€ 522 614€ 1 217 784€ -536 000€ -2 110 965€ -318 107€ 151 488€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
216 353€ 1 568 744€ 951 670€ 1 525 598€ 1 280 991€ 2 530 572€ 1 082 881€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
835 080€ 3 427 761€ 2 940 877€ 492 529€ 604 747€ 575 291€ 381 245€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
94 671 411 € 95 070 584 € 85 851 514 € 75 364 211 € 65 916 893 € 67 617 869 € 73 541 152 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 174 913€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 259 871€ 53 418 404€ 50 079 722€ 43 862 193€ 36 932 605€ 39 140 759€ 43 749 970€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-417 933€ 677 442€ 75 026€ 104 520€ 119 118€ -228 024€ 154 239€
14
D.
Služby
22 899 515€ 20 815 965€ 17 856 869€ 15 589 725€ 16 907 175€ 15 547 721€ 13 525 456€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 225 357 € 16 758 820 € 14 965 229 € 12 750 395 € 9 515 167 € 9 099 003 € 11 165 911 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 938 683€ 11 891 674€ 10 726 580€ 9 051 222€ 6 771 652€ 6 431 531€ 7 812 029€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 634 708€ 4 265 813€ 3 795 955€ 3 319 707€ 2 487 150€ 2 365 107€ 2 878 349€
19
E.4.
Sociálne náklady
651 966€ 601 333€ 442 694€ 379 466€ 256 365€ 302 365€ 475 533€
20
F.
Dane a poplatky
23 728€ 3 893€ 3 691€ 7 492€ 3 853€ 5 359€ 3 555€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 860 554€ 1 716 519€ 1 783 046€ 1 744 618€ 1 709 943€ 1 916 305€ 3 073 457€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 860 554€ 1 716 519€ 1 783 046€ 1 744 618€ 1 709 943€ 1 916 305€ 3 073 457€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 304 495€ 969 119€ 1 111 994€ 776 014€ 2 212 608€ 1 154 364€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-52 204€ 40 421€ 6 983€ 17 507€ 10 831€ -13 040€ 18 664€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
697 610€ 334 625€ 111 829€ 175 767€ -57 813€ -62 822€ 695 536€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
858 818 € -2 394 178 € -2 492 868 € -3 928 388 € -2 432 060 € -2 899 112 € -3 305 537 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 562 430 € 12 768 090 € 11 454 482 € 9 861 258 € 7 640 197 € 7 152 438 € 11 341 824 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
36 866 € 206 581 € 26 083 € 19 972 € 37 056 € 43 967 € 137 165 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 23 € -4 290 € 23 € 64 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23€ -4 290€ 23€ 64€
42
XII.
Kurzové zisky
36 865€ 206 581€ 26 083€ 19 949€ 41 346€ 43 944€ 137 101€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 274 538 € 820 903 € 591 803 € 569 771 € 286 968 € 209 504 € 1 311 475 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 100 644 € 703 411 € 677 890 € 529 090 € 117 454 € 116 935 € 1 243 322 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 087 258€ 684 771€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 386€ 18 640€ 677 890€ 529 090€ 117 454€ 116 935€ 1 243 322€
52
O.
Kurzové straty
159 092€ 104 786€ -96 845€ 31 284€ 162 101€ 85 177€ 55 447€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 802€ 12 706€ 10 758€ 9 397€ 7 413€ 7 392€ 12 706€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 237 672 € -614 322 € -565 720 € -549 799 € -249 912 € -165 537 € -1 174 310 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-378 854 € -3 008 500 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-162 123 € 202 183 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
406 653€ 202 183€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-568 776€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-216 731 € -3 210 683 € -3 058 588 € -4 478 187 € -2 681 972 € -3 064 649 € -4 479 847 €