Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 0€ 0€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 0€ 0€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
131 263€ 98 687€ 62 982€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
9 200€ 5 500€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
9 200€ 5 500€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
84 809€ 70 531€ 41 539€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
390€ 1 381€ 1 381€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
83 947€ 68 508€ 40 146€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
472€ 642€ 12€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
37 254€ 22 656€ 21 443€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
258€ 1 761€ 1 669€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
36 996€ 20 895€ 19 774€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
5 501€ 106€ 2 394€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 501€ 106€ 394€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 2 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
136 764€ 98 793€ 65 376€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-122 990€ -110 198€ -71 422€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
0€ 0€ 0€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
0€ 0€ 0€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-110 198€ -71 423€ 6 145€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-12 792€ -38 775€ -77 567€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
259 736€ 208 971€ 136 494€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
0€ 0€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
0€ 0€ 0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
-20€ 0€ 296€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
-20€ 0€ 296€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
223 756€ 172 971€ 136 198€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
157 079€ 136 985€ 105 850€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
17 627€ 9 315€ 8 172€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
11 003€ 6 603€ 7 056€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2 533€ 1 593€ 1 724€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
35 360€ 18 359€ 13 396€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
154€ 116€ 0€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
36 000€ 36 000€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
36 000€ 36 000€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
18€ 20€ 304€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
18€ 20€ 304€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 0€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
136 764€ 98 793€ 65 376€