Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
16 863€ 11 249€ 7 132€
02
502
Spotreba energie
43 520€ 31 396€ 25 901€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 412€
04
511
Opravy a udržiavanie
21 970€ 1 315€ 337€
05
512
Cestovné
1 236€ 1 040€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€
07
518
Ostatné služby
144 147€ 130 803€ 106 203€
08
521
Mzdové náklady
217 815€ 154 756€ 132 201€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
75 530€ 53 438€ 44 277€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
9 214€ 7 827€ 5 360€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
104€ 5€ 127€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
4€ 0€ 104€
17
542
Ostatné pokuty a penále
7€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
3 272€ 0€ 1 575€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 168€ 1 152€ 825€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
534 850€ 392 981€ 324 454€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 410€ 369€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 1€ 2€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
327€ 1 700€ 711€
56
647
Osobitné výnosy
132€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
4 482€ 1 948€ 599€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
17 533€ 2 860€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
134 643€ 105 935€ 61 409€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
365 369€ 241 513€ 183 797€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
522 486€ 354 367€ 246 887€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-12 364€ -38 614€ -77 567€
76
591
Daň z príjmov
428€ 161€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-12 792€ -38 775€ -77 567€