Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
110 693€ 113 758€ 108 163€ 111 145€ 77 798€ 80 523€ 81 032€ 89 752€ 123 559€ 133 615€ 137 188€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 860€ 3 744€ 5 628€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 860€ 3 744€ 5 628€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
110 693€ 113 758€ 108 163€ 111 145€ 75 938€ 76 779€ 75 404€ 89 752€ 123 559€ 133 615€ 137 188€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
49 597€ 34 825€ 43 599€ 25 917€ 28 998€ 17 719€ 17 019€ 21 947€ 27 012€ 36 084€ 41 988€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
1 995€ 4 695€ 7 395€ 10 095€ 482€ 1 466€ 2 450€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
55 065€ 78 933€ 62 569€ 80 533€ 39 545€ 48 965€ 58 385€ 67 805€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
6 030€ 96 065€ 96 065€ 92 750€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
914 014€ 688 334€ 625 334€ 444 524€ 342 896€ 251 901€ 209 374€ 192 783€ 174 455€ 157 791€ 160 293€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
6 437€ 4 670€ 3 137€ 4 199€ 3 674€ 3 594€ 2 827€ 3 163€ 7 049€ 6 890€ 7 406€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
6 437€ 4 670€ 2 345€ 4 199€ 3 674€ 3 594€ 2 827€ 3 163€ 7 049€ 6 890€ 7 406€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
792€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
140 921€ 142 091€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
345 773€ 345 055€ 264 299€ 289 769€ 209 944€ 162 383€ 167 840€ 153 818€ 157 305€ 140 921€ 142 091€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
344 980€ 343 902€ 263 985€ 289 326€ 209 684€ 162 294€ 167 175€ 153 704€ 157 005€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
793€ 1 133€ 265€ 395€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
202€ 589€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
20€ 49€ 48€ 58€ 89€ 76€ 114€ 300€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
561 805€ 338 609€ 357 898€ 150 556€ 129 279€ 85 925€ 38 707€ 35 802€ 10 101€ 9 980€ 10 796€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
349€ 218€ 346€ 318€ 242€ 139€ 350€ 283€ 286€ 271€ 244€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
561 456€ 338 391€ 357 552€ 150 238€ 129 037€ 85 786€ 38 357€ 35 519€ 9 815€ 9 709€ 10 552€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 194€ 2 462€ 2 499€ 1 789€ 1 565€ 829€ 708€ 730€ 927€ 414€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 194€ 2 462€ 2 499€ 1 789€ 1 565€ 829€ 708€ 730€ 927€ 414€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 027 900€ 804 554€ 735 996€ 557 458€ 422 258€ 333 253€ 291 113€ 283 266€ 298 941€ 291 820€ 297 481€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
681 399€ 439 959€ 429 934€ 286 445€ 160 768€ 143 056€ 72 307€ 91 379€ 107 828€ 106 979€ 102 702€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
439 959€ 385 934€ 286 445€ 160 768€ 143 056€ 72 307€ 91 379€ 112 705€ 106 978€ 102 702€ 64 027€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
439 959€ 385 934€ 286 445€ 160 768€ 143 056€ 72 307€ 91 379€ 112 705€ 97 927€ 93 650€ 54 975€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
9 052€ 9 052€ 9 052€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
241 440€ 54 025€ 143 489€ 125 677€ 17 713€ 70 749€ -19 073€ -21 326€ 849€ 4 277€ 38 675€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
249 589€ 261 742€ 220 765€ 140 728€ 187 486€ 116 204€ 142 168€ 109 704€ 92 041€ 80 386€ 87 967€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 022€ 2 210€ 2 139€ 3 020€ 2 379€ 2 604€ 3 548€ 3 246€ 1 866€ 760€ 911€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 022€ 2 210€ 2 139€ 3 020€ 2 379€ 2 604€ 3 548€ 3 246€ 1 866€ 760€ 911€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
247 567€ 259 533€ 218 625€ 137 708€ 185 107€ 113 600€ 138 620€ 106 457€ 90 175€ 79 626€ 87 056€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
34 629€ 18 989€ 17 131€ 16 058€ 22 134€ 13 958€ 45 341€ 24 792€ 22 040€ 18 540€ 27 402€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
113 022€ 130 606€ 94 833€ 65 588€ 65 745€ 52 398€ 49 528€ 42 967€ 38 476€ 33 564€ 32 810€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
72 177€ 54 001€ 66 502€ 45 095€ 45 134€ 36 675€ 34 295€ 30 228€ 24 422€ 23 360€ 21 287€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
24 625€ 55 768€ 20 697€ 10 743€ 11 267€ 9 140€ 7 412€ 6 926€ 5 238€ 4 139€ 5 469€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
2 852€ 68€ 19 047€ 40 417€ 366€ 587€ 23€ 88€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
262€ 101€ 416€ 224€ 411€ 1 063€ 1 458€ 1 545€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
96 912€ 102 852€ 85 298€ 130 285€ 74 004€ 73 993€ 76 639€ 82 182€ 99 072€ 104 455€ 106 812€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
96 912€ 102 852€ 85 298€ 130 285€ 74 004€ 73 993€ 76 639€ 82 182€ 99 072€ 104 455€ 106 812€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 027 900€ 804 554€ 735 996€ 557 458€ 422 258€ 333 253€ 291 113€ 283 266€ 298 941€ 291 820€ 297 481€