Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NN Životná poisťovňa, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
20 449 000€ 13 200 000€ 8 622 000€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
373 065 000€ 446 517 000€ 393 710 000€
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
158 499 000€ 218 746 000€ 230 146 000€
Poistné pohľadávky
6 480 000€ 5 581 000€ 8 058 000€
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
1 495 000€ 1 015 000€ 1 286 000€
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
42 586 000€ 42 586 000€ 42 636 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
50 153 000€ 56 749 000€ 64 532 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
3 113 000€ 3 571 000€ 1 631 000€
Daňové pohľadávky
639 000€ 0€ 0€
Splatná daňová pohľadávka
0€
Odložená daňová pohľadávka
639 000€ 0€
Ostatný majetok
Aktívne časové rozlíšenie
38 217 000€ 33 136 000€ 24 627 000€
Aktíva spolu
694 696 000€ 821 101 000€ 775 248 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
556 822 000€ 662 553 000€ 618 831 000€
Záväzky z poistenia a zaistenia
14 827 000€ 13 026 000€ 10 063 000€
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
44 000€ 39 000€ 26 000€
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
7 048 000€ 8 443 000€ 7 920 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
594 000€ 9 011 000€ 9 884 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
579 335 000€ 693 072 000€ 646 724 000€
Vlastné imanie
115 361 000€ 128 029 000€ 128 524 000€
Základné imane
25 524 000€ 25 524 000€ 25 524 000€
Emisné ážio
10 000€ 10 000€ 10 000€
Kapitálové fondy
59 981 000€ 82 771 000€ 90 305 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
5 105 000€ 5 105 000€ 5 105 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
24 741 000€ 14 619 000€ 7 580 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
694 696 000€ 821 101 000€ 775 248 000€