Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Energy Group s. r. o. [zrušená]

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
38 407 449 € 76 338 896 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 205 000 € 20 592 960 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 368 646 €
012
A.II.1
Pozemky
658 634 €
013
A.II.2
Stavby
197 017 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
512 995 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
35 205 000 € 19 224 314 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
35 205 000 € 19 224 314 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 202 355 € 55 720 172 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
410 596 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
410 596 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 113 049 € 54 415 726 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 546 € 8 276 874 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
25 118 556 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 487 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 095 016 € 21 020 296 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
89 306 € 893 850 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 077 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
89 306 € 890 773 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
94 € 25 764 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
94 € 24 669 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 095 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
38 407 449 € 76 338 896 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
38 386 791 € 65 947 203 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
36 356 351 € 36 356 351 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 356 351 € 36 356 351 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-41 523 799 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-41 523 799 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 271 270 € 3 983 270 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 271 270 € 3 983 270 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
38 256 679 € 24 170 725 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
38 256 679 € 24 170 725 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-43 497 509 € 42 960 656 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 658 € 10 391 693 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 091 € 73 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 091 € 73 800 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 681 462 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 632 969 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18 191 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
30 302 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 567 € 8 636 431 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 391 € 7 387 028 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 176 € 663 880 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
431 839 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 305 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
141 122 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
257 €