Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
51 717 167€ 53 116 155€ 46 200 951€ 44 692 006€ 38 144 618€ 34 992 685€ 34 912 566€ 37 633 536€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
56 056 533 € 60 789 062 € 53 294 449 € 49 128 377 € 39 325 296 € 35 841 264 € 34 912 566 € 37 633 536 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 481 771€ 30 491 226€ 24 388 617€ 24 743 629€ 20 190 473€ 18 661 039€ 18 567 079€ 22 130 798€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 235 396€ 22 624 929€ 21 812 334€ 19 948 377€ 17 954 145€ 16 331 646€ 15 844 081€ 15 170 911€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 229€ 3 251€ 3 778€ 6 438€ 6 000€ 20 073€ 3 050€ 7 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 328 137€ 7 669 656€ 7 089 720€ 4 429 933€ 1 174 678€ 828 506€ 498 356€ 324 327€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
54 956 132 € 59 858 505 € 52 311 308 € 50 576 012 € 40 367 665 € 37 096 297 € 36 530 182 € 39 461 312 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 589 443€ 35 315 454€ 27 933 416€ 28 394 617€ 23 089 259€ 20 862 484€ 20 930 596€ 24 604 742€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
509 884€ 378 057€ 329 201€ 304 642€ 259 766€ 266 744€ 273 157€ 349 358€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 259 868€ 13 170 808€ 12 104 437€ 12 715 258€ 11 039 682€ 10 820 040€ 10 136 102€ 9 824 846€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 178 378 € 4 003 357 € 4 139 928 € 4 125 398 € 3 836 669 € 3 810 948 € 3 774 417 € 3 697 711 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 957 781€ 1 872 923€ 1 913 657€ 1 956 813€ 1 806 368€ 1 812 224€ 1 786 480€ 1 683 238€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 077 566€ 1 062 123€ 1 103 339€ 1 109 350€ 1 105 394€ 1 092 595€ 1 091 751€ 1 117 990€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 047 793€ 994 012€ 1 010 233€ 979 467€ 859 146€ 841 146€ 832 524€ 838 403€
19
E.4.
Sociálne náklady
95 238€ 74 299€ 112 699€ 79 768€ 65 761€ 64 983€ 63 662€ 58 080€
20
F.
Dane a poplatky
43 743€ 35 947€ 35 869€ 40 550€ 32 037€ 32 274€ 30 784€ 38 915€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
486 676€ 472 407€ 451 230€ 441 163€ 539 680€ 531 611€ 510 051€ 538 464€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
486 676€ 472 407€ 451 230€ 441 163€ 539 680€ 531 611€ 510 051€ 538 464€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 807€ 32 212€ 1 744€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
55 187€ -576€ 843€ 1 466€ 835€ -568€ -521€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 878 333€ 6 427 288€ 7 317 803€ 4 553 541€ 1 536 894€ 771 361€ 873 899€ 407 797€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 100 401 € 930 557 € 983 141 € -1 447 635 € -1 042 369 € -1 255 033 € -1 617 616 € -1 827 776 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 357 972 € 4 251 836 € 5 833 897 € 3 277 489 € 3 755 911 € 3 043 417 € 3 071 305 € 2 522 763 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
81 725 € 687 114 € 994 613 € 1 719 370 € 1 527 963 € 1 969 848 € 1 927 928 € 2 224 920 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 320€ 1 660€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
77 711 € 601 882 € 981 240 € 1 701 718 € 1 502 987 € 1 942 713 € 1 885 717 € 2 093 988 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
40 270€ 73 013€ 37 247€ 118 844€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
19€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
37 441€ 528 869€ 943 974€ 1 582 874€ 1 502 987€ 1 942 713€ 1 885 717€ 2 093 988€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
681 € 4 812 € 13 373 € 15 984 € 14 818 € 27 134 € 42 209 € 130 921 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
681€ 4 812€ 13 373€ 15 984€ 14 818€ 27 134€ 42 209€ 130 921€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 3 974€ 8€ 108€ 1€ 2€ 11€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
76 446€ 10 050€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 087 € 241 146 € 5 678 € 4 877 € 13 437 € -340 914 € 2 823 € 3 023 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 656€ 1 743€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
157 758€ -343 909€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
75€ 395€ 84€ 135€ 145€ 227€ 81€ 153€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 356€ 82 993€ 5 594€ 2 999€ 13 292€ 2 768€ 2 742€ 2 870€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
71 638 € 445 968 € 988 935 € 1 714 493 € 1 514 526 € 2 310 762 € 1 925 105 € 2 221 897 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 172 039 € 1 376 525 € 1 972 076 € 266 858 € 472 157 € 1 055 729 € 307 489 € 394 121 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
178 564 € 508 329 € 309 091 € 244 360 € 460 039 € 455 968 € 29 254 € 29 313 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
218 723€ 565 712€ 259 100€ 21 063€ 214 559€ 207 153€ 10 899€ 24 874€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-40 159€ -57 383€ 49 991€ 223 297€ 245 480€ 248 815€ 18 355€ 4 439€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
993 475 € 868 196 € 1 662 985 € 22 498 € 12 118 € 599 761 € 278 235 € 364 808 €