Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 759 940€ 33 024 250€ 14 525 294€ 13 552 632€ 15 512 191€ 51 431 271€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
44 951 081 € 31 467 905 € 16 645 717 € 13 834 288 € 15 584 852 € 51 490 032 € 27 437 955 € 38 355 179 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 469 156€ 47 515€ 2 238€ 609 684€ 12 926 635€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
40 290 784€ 32 976 735€ 14 523 056€ 13 194 507€ 14 902 508€ 38 504 636€ 23 278 815€ 38 349 786€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-130 574€ -1 763 833€ 2 028 108€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 979€ 170 142€ 3 333€ 368 951€ 8 033€ 4 114 915€ 4 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
305 736€ 37 346€ 88 982€ 270 830€ 64 627€ 58 761€ 44 225€ 993€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
42 322 188 € 29 387 953 € 15 356 235 € 13 580 086 € 15 477 094 € 51 020 375 € 27 006 355 € 38 003 272 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 837 209€ 48 325€ 2 238€ 812 871€ 10 216 450€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 018 854€ 16 219 987€ 3 684 334€ 3 121 272€ 1 932 544€ 6 754 336€ 2 882 354€ 4 520 074€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
24 105 432€ 9 917 423€ 8 594 633€ 6 890 977€ 6 861 791€ 19 802 191€ 12 274 191€ 26 500 731€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 859 296 € 2 763 815 € 2 672 881 € 2 790 790 € 5 511 942 € 13 626 764 € 8 001 176 € 6 592 863 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 761 803€ 2 045 662€ 1 983 743€ 2 080 983€ 4 700 660€ 12 664 935€ 7 300 843€ 5 880 321€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
46 800€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
982 236€ 696 844€ 663 599€ 690 930€ 790 633€ 920 915€ 667 937€ 685 177€
19
E.4.
Sociálne náklady
68 457€ 21 309€ 25 539€ 18 877€ 20 649€ 40 914€ 32 396€ 27 365€
20
F.
Dane a poplatky
23 354€ 33 260€ 27 117€ 22 902€ 22 817€ 19 869€ 22 151€ 28 052€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
337 175€ 238 075€ 267 368€ 275 875€ 283 954€ 354 456€ 371 043€ 303 014€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
337 175€ 238 075€ 267 368€ 275 875€ 283 954€ 354 456€ 371 043€ 303 014€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 3 390€ 0€ 360 565€ 3 344 889€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 352€ -56 932€ 34 159€ 22 773€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
136 516€ 163 678€ 107 664€ 117 705€ 108 107€ 212 150€ 87 778€ 58 538€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 628 893 € 2 079 952 € 1 289 482 € 254 202 € 107 758 € 469 657 € 431 600 € 351 907 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 667 871 € 5 074 682 € 4 272 197 € 3 182 258 € 5 904 986 € 14 658 294 € 8 122 270 € 7 328 981 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
92 676 € 362 908 € 6 781 € 138 533 € 125 595 € 207 936 € 247 968 € 319 546 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 200 000€ 220 000€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 115 442 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 115 442€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
647 € 904 € 16 € 7 € 275 € 742 € 904 € 1 103 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
647€ 904€ 16€ 7€ 275€ 742€ 904€ 1 103€
42
XII.
Kurzové zisky
92 029€ 162 004€ 6 765€ 138 526€ 9 878€ 207 194€ 17 059€ 312 042€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 10 005€ 6 401€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
461 490 € 861 368 € 94 129 € 104 401 € 50 141 € 154 294 € 312 969 € 365 836 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 370 000€ 212 444€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
103 609 € 144 383 € 9 540 € 5 609 € 2 172 € 32 485 € 18 999 € 20 429 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
103 609€ 144 383€ 9 540€ 5 609€ 2 172€ 32 485€ 18 999€ 20 429€
52
O.
Kurzové straty
293 950€ 261 409€ 59 455€ 55 879€ 4 946€ 63 139€ 19 694€ 297 592€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
63 931€ 85 576€ 25 134€ 42 913€ 43 023€ 58 670€ 61 832€ 47 815€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-368 814 € -498 460 € -87 348 € 34 132 € 75 454 € 53 642 € -65 001 € -46 290 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 260 079 € 1 581 492 € 1 202 134 € 288 334 € 183 212 € 523 299 € 366 599 € 305 617 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
502 581 € 383 094 € 267 136 € 74 180 € 18 204 € 131 437 € 87 631 € 81 767 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
502 581€ 383 094€ 267 136€ 74 180€ 18 204€ 131 437€ 87 631€ 81 767€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 757 498 € 1 198 398 € 934 998 € 214 154 € 165 008 € 391 862 € 278 968 € 223 850 €