Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

L´ORÉAL Slovensko s. r. o., v likvidácii [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2022
28.02.2023
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
48 425 889€ 30 682 350€ 32 062 726€ 35 692 187€ 31 585 689€ 30 374 032€ 33 947 876€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
86 550 € 48 427 320 € 30 696 548 € 32 066 471 € 35 711 279 € 33 879 971 € 31 592 116 € 30 384 694 € 33 976 375 € 32 921 870 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 514 482€ 30 648 027€ 32 015 726€ 35 685 530€ 33 783 469€ 31 570 278€ 30 309 430€ 33 886 181€ 32 835 384€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 939€ 14 739€ 26 315€ 6 657€ 90 828€ 15 411€ 64 602€ 61 695€ 69 310€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
322 961€ 708€ 4 000€ 560€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
86 550€ 15 587 938€ 33 074€ 20 430€ 18 532€ 5 674€ 6 427€ 10 662€ 28 499€ 17 176€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
42 490 € 32 306 955 € 27 954 119 € 27 963 340 € 31 489 311 € 29 376 455 € 27 486 765 € 27 151 965 € 28 295 971 € 28 302 719 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 014 232€ 10 605 701€ 10 084 657€ 9 370 546€ 8 946 298€ 8 350 047€ 8 050 408€ 8 639 444€ 8 793 992€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
388 524€ 630 122€ 1 887 005€ 1 501 094€ 1 481 859€ 1 407 057€ 1 403 096€ 1 704 602€ 1 659 834€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
42 490€ 14 678 303€ 13 906 366€ 13 236 054€ 17 776 208€ 16 748 331€ 15 875 067€ 15 947 811€ 16 683 136€ 16 394 222€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 299 321 € 2 347 524 € 2 196 493 € 2 051 019 € 1 725 120 € 1 491 775 € 1 227 410 € 1 121 473 € 1 131 829 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 686 483€ 1 589 571€ 1 556 806€ 1 442 224€ 1 219 481€ 1 069 935€ 882 987€ 816 381€ 832 530€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
405 028€ 502 111€ 597 516€ 563 503€ 474 628€ 403 044€ 329 300€ 296 188€ 292 910€
19
E.4.
Sociálne náklady
207 810€ 255 842€ 42 171€ 45 292€ 31 011€ 18 796€ 15 123€ 8 904€ 6 389€
20
F.
Dane a poplatky
8 177€ 11 396€ 30 586€ 30 546€ 24 150€ 36 496€ 22 789€ 29 846€ 32 871€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
286 663€ 339 981€ 278 546€ 450 009€ 211 633€ 148 901€ 159 527€ 97 467€ 98 498€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
286 663€ 293 929€ 198 311€ 355 706€ 214 535€ 169 362€ 131 466€ 97 467€ 98 498€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 052€ 80 235€ 94 303€ -2 902€ -20 461€ 28 061€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
117 109€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-145 148€ 3 180€ 3 675€ -3 692€ -13 883€ 8 052€ -28 443€ 11 849€ -74 744€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 776 883€ 109 849€ 246 324€ 196 472€ 252 947€ 169 370€ 369 367€ 8 154€ 266 217€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
44 060 € 16 120 365 € 2 742 429 € 4 103 131 € 4 221 968 € 4 503 516 € 4 105 351 € 3 232 729 € 5 680 404 € 4 619 151 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-42 490 € 6 435 362 € 5 520 577 € 6 834 325 € 7 044 339 € 6 697 809 € 5 953 518 € 4 972 717 € 6 920 694 € 6 056 646 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 766 € 539 579 € 114 618 € 132 741 € 12 548 € 88 103 € 23 354 € 57 494 € 2 693 € 4 621 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
297 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
297€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 766 € 3 962 € 42 € 0 € 98 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 962€ 42€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 766€ 0€ 98€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
246 150€ 36 500€ 19 039€ 7 132€ 2 625€ 2 159€ 1 113€ 4 580€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
289 170€ 114 618€ 96 233€ -6 534€ 80 898€ 20 704€ 55 325€ 1 436€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 43€ 31€ 25€ 10€ 46€ 38€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 257 € 366 989 € 242 491 € 116 306 € 9 375 € 78 786 € 50 830 € 55 561 € 35 643 € 78 704 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 835 € 33 849 € 28 574 € 22 430 € 18 732 € 21 503 € 17 862 € 0 € 5 € 4 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 835€ 33 849€ 28 574€ 22 430€ 18 732€ 21 503€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 862€ 0€ 5€ 4€
52
O.
Kurzové straty
284 198€ 186 960€ 53 307€ 24 616€ 28 133€ 1 659€ 21 142€ 1 957€ 2 269€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
14 208€ -71 358€ -5 512€ 768€ 4 628€ 13 003€ 45 143€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 422€ 34 734€ 26 957€ 40 569€ 37 385€ 34 662€ 30 541€ 29 791€ 20 678€ 31 288€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 491 € 172 590 € -127 873 € 16 435 € 3 173 € 9 317 € -27 476 € 1 933 € -32 950 € -74 083 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
40 569 € 16 292 955 € 2 614 556 € 4 119 566 € 4 225 141 € 4 512 833 € 4 077 875 € 3 234 662 € 5 647 454 € 4 545 068 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 287 832 € 3 695 708 € 501 007 € 1 292 014 € 1 174 118 € 894 681 € 1 050 982 € 727 886 € 1 208 746 € 1 414 771 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-842 719€ 3 447 968€ 610 863€ 943 327€ 1 332 715€ 1 036 806€ 1 090 755€ 1 324 738€ 1 164 802€ 1 364 587€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-445 113€ 247 740€ -109 856€ 348 687€ -158 597€ -142 125€ -39 773€ -596 852€ 43 944€ 50 184€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 328 401 € 12 597 247 € 2 113 549 € 2 827 552 € 3 051 023 € 3 618 152 € 3 026 893 € 2 506 776 € 4 438 708 € 3 130 297 €