Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Wüstenrot Servis, spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.09.2022
30.06.2023
01.01.2022
31.08.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
62 017 € 75 859 € 755 623 € 705 689 € 711 307 € 716 268 € 725 818 € 737 873 € 744 668 € 754 657 € 772 008 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 484 709 € 644 040 € 652 987 € 660 768 € 672 496 € 684 225 € 695 953 € 707 839 € 707 896 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 58 € 157 € 256 € 354 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 157€ 256€ 354€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 484 709 € 644 040 € 652 987 € 660 710 € 672 339 € 683 969 € 695 599 € 707 839 € 707 896 €
012
A.II.1
Pozemky
112 145€ 219 080€ 219 080€ 219 080€ 219 080€ 219 080€ 219 080€ 219 080€ 219 080€
013
A.II.2
Stavby
368 762€ 420 587€ 429 884€ 438 192€ 447 464€ 456 736€ 466 008€ 475 280€ 484 552€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 802€ 4 373€ 4 023€ 3 438€ 5 795€ 8 153€ 10 511€ 13 479€ 1 476€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 788€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
62 017 € 75 859 € 270 581 € 61 316 € 57 987 € 55 059 € 52 914 € 53 240 € 48 715 € 46 791 € 64 112 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 500 € 1 536 € 0 € 370 € 100 € 1 044 € 1 059 € 4 058 € 4 063 € 11 836 € 7 277 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 500 € 1 500 € 0 € 370 € 100 € 1 044 € 1 045 € 4 044 € 4 050 € 11 786 € 6 994 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 500€ 1 500€ 0€ 370€ 100€ 1 044€ 1 045€ 4 044€ 4 050€ 11 786€ 6 994€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
36€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
194€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14€ 14€ 13€ 50€ 89€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
60 517 € 74 323 € 270 581 € 60 946 € 57 887 € 54 015 € 51 855 € 49 182 € 44 652 € 34 955 € 56 835 €
072
B.V.1.
Peniaze
217€ 224€ 224€ 224€ 293€ 426€ 271€ 35€ 447€
073
B.V.2.
Účty v bankách
60 517€ 74 323€ 270 364€ 60 722€ 57 663€ 53 791€ 51 562€ 48 756€ 44 381€ 34 920€ 56 388€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
333 € 333 € 333 € 441 € 408 € 408 € 0 € 27 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
408€ 408€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
333€ 333€ 333€ 441€ 0€ 27€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
62 017 € 75 859 € 755 623 € 705 689 € 711 307 € 716 268 € 725 818 € 737 873 € 744 668 € 754 657 € 772 008 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
60 517 € 73 866 € 125 953 € 60 410 € 49 108 € 37 562 € 28 665 € 22 995 € 12 059 € 2 886 € 7 509 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
34 033€ 200 000€ 200 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-114 544 € 19 913 € 8 612 € -2 936 € -11 832 € -17 502 € -28 438 € -37 611 € -32 988 € -37 997 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-114 544€ 19 913€ 8 612€ -2 936€ -11 832€ -17 502€ -28 438€ -37 611€ -32 988€ -37 997€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-13 349 € -52 087 € -134 457 € 11 301 € 11 547 € 8 897 € 5 670 € 10 936 € 9 173 € -4 623 € 5 009 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 993 € 629 670 € 645 279 € 662 199 € 678 706 € 697 153 € 714 878 € 732 609 € 751 771 € 764 499 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 401 € 3 401 € 3 401 € 3 401 € 3 077 € 3 077 € 3 077 € 3 077 € 3 317 € 2 597 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
3 401€ 3 401€ 3 401€ 3 401€ 3 077€ 3 077€ 3 077€ 3 077€ 3 317€ 2 597€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 621 878€ 639 254€ 656 611€ 673 951€ 691 274€ 708 579€ 725 864€ 743 130€ 760 379€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
-1 408 € 4 391 € 2 624 € 2 187 € 1 678 € 2 802 € 3 222 € 3 668 € 5 324 € 1 523 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
-44 € 975 € 854 € 109 € 200 € 572 € 896 € 1 351 € 2 728 € 1 523 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
-44€ 975€ 854€ 109€ 200€ 572€ 896€ 1 351€ 2 728€ 1 523€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 46€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 27€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-1 364€ 3 416€ 1 770€ 2 078€ 1 478€ 2 230€ 2 326€ 2 317€ 2 523€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 0 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 500 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 500€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé