Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Wüstenrot Servis, spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.09.2022
30.06.2023
01.01.2022
31.08.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
25€ 206€ 209€ 343€ 477€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 608 € 467 431 € 39 974 € 39 690 € 38 186 € 37 383 € 36 120 € 35 689 € 35 494 € 30 204 € 24 406 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 25€ 206€ 209€ 343€ 477€ 1 967€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
446 700€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 608€ 20 731€ 39 974€ 39 690€ 38 186€ 37 358€ 35 914€ 35 480€ 35 151€ 29 727€ 22 439€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
14 864 € 518 877 € 171 138 € 26 842 € 24 466 € 27 059 € 28 306 € 22 661 € 24 240 € 32 692 € 18 196 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 577€ 2 860€ 2 902€ 2 707€ 3 030€ 3 050€ 2 961€ 3 023€ 4 556€ 1 695€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 568€ 13 428€ 7 902€ 11 437€ 9 385€ 11 603€ 8 925€ 7 359€ 8 293€ 14 134€ 5 328€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 € 84 € 87 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€ 64€ 66€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 0€ 20€ 21€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
882€ 820€ 820€ 634€ 697€ 762€ 582€ 642€ 690€ 410€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-144 530€ 159 333€ 11 014€ 11 476€ 11 729€ 11 729€ 11 729€ 12 282€ 13 192€ 9 567€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 934€ 9 868€ 11 014€ 11 476€ 11 729€ 11 729€ 11 729€ 12 282€ 13 192€ 9 567€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-149 464€ 149 465€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
629 238€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 516€ 0€ 3 839€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 296€ 20 798€ 223€ 669€ 264€ 0€ 1€ 30€ 0€ 36€ 1 109€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-13 256 € -51 446 € -131 164 € 12 848 € 13 720 € 10 324 € 7 814 € 13 028 € 11 254 € -2 488 € 6 210 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-3 568 € -15 005 € -10 762 € -14 339 € -12 092 € -14 608 € -11 769 € -10 111 € -10 973 € -18 213 € -5 056 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 4 € 4 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 1 € 4 € 4 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 4€ 4€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
93 € 641 € 1 083 € 1 156 € 1 213 € 1 193 € 1 184 € 1 133 € 1 124 € 1 178 € 1 206 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
337 € 624 € 642 € 660 € 676 € 696 € 715 € 733 € 751 € 766 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
337€ 624€ 642€ 660€ 676€ 696€ 715€ 733€ 751€ 766€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
93€ 304€ 459€ 514€ 553€ 517€ 488€ 418€ 391€ 427€ 440€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-93 € -641 € -1 083 € -1 156 € -1 213 € -1 193 € -1 184 € -1 132 € -1 120 € -1 174 € -1 200 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-13 349 € -52 087 € -132 247 € 11 692 € 12 507 € 9 131 € 6 630 € 11 896 € 10 134 € -3 662 € 5 010 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 210 € 391 € 960 € 234 € 960 € 960 € 961 € 961 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 210€ 391€ 960€ 234€ 960€ 960€ 961€ 961€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-13 349 € -52 087 € -134 457 € 11 301 € 11 547 € 8 897 € 5 670 € 10 936 € 9 173 € -4 623 € 5 009 €