Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 2 043€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45€ 0€ 0€ 1 939€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-45 € 0 € 0 € 104 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 787 215 € 2 946 568 € 2 268 634 € 2 814 124 € 2 960 986 € 3 130 088 € 3 096 047 € 3 317 453 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 796 464€ 2 999 266€ 2 217 961€ 2 813 208€ 2 961 551€ 3 129 844€ 3 114 531€ 3 295 908€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-9 249€ -52 698€ 50 673€ 916€ -565€ 244€ -18 484€ 21 545€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 749 507 € 1 890 651 € 1 428 403 € 1 623 101 € 1 827 605 € 1 958 963 € 1 916 097 € 2 165 525 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 181 557€ 1 329 689€ 1 004 173€ 1 165 550€ 1 276 516€ 1 380 635€ 1 400 411€ 1 624 505€
10
B.2
Služby
567 950€ 560 962€ 424 230€ 457 551€ 551 089€ 578 328€ 515 686€ 541 020€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 037 708 € 1 055 872 € 840 231 € 1 191 023 € 1 133 381 € 1 171 125 € 1 180 054 € 1 151 928 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
771 043 € 775 855 € 673 426 € 722 363 € 717 304 € 719 017 € 666 000 € 697 292 €
13
C.1
Mzdové náklady
562 387€ 570 128€ 497 252€ 532 026€ 527 627€ 546 668€ 475 997€ 523 561€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
192 140€ 192 243€ 163 642€ 173 923€ 173 701€ 155 164€ 178 882€ 159 160€
16
C.4
Sociálne náklady
16 516€ 13 484€ 12 532€ 16 414€ 15 976€ 17 185€ 11 121€ 14 571€
17
D
Dane a poplatky
10 885€ 10 901€ 10 989€ 10 650€ 10 677€ 11 000€ 10 699€ 12 552€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
181 421€ 165 893€ 158 907€ 174 866€ 191 242€ 236 086€ 179 008€ 189 671€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 1 400€ 187 960€ 9 601€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 187 960€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 891€ 39 031€ 41 945€ 16 028€ 36 907€ 23 979€ 29 756€ 20 376€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 417€ 5 128€ 11 956€ 5 582€ 22 538€ 7 421€ 6 280€ 6 845€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
96 833 € 137 126 € 26 898 € 294 990 € 228 527 € 221 580 € 347 823 € 275 545 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
9 900 € 0 € 0 € 954 € 2 588 € 4 085 € 10 089 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
9 900€ 0€ 0€ 954€ 2 588€ 4 085€ 10 089€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 11€ 20€ 22€ 20€ 126€
39
N
Nákladové úroky
11 870€ 9 096€ 6 192€ 11 125€ 12 051€ 17 479€ 13 730€ 16 453€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 11€
41
O
Kurzové straty
0€ 0€ 4€ 3€ 10€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 804€ 4 856€ 5 484€ 5 336€ 4 986€ 5 897€ 6 552€ 5 081€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 774 € -13 952 € -11 676 € -16 450 € -16 062 € -20 770 € -16 169 € -11 329 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
90 059 € 123 174 € 15 222 € 278 540 € 212 465 € 200 810 € 331 654 € 264 216 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
20 703 € 25 967 € 3 173 € 62 574 € 49 311 € 44 260 € 76 166 € 50 113 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20 990€ 25 473€ 5 278€ 62 379€ 51 172€ 45 067€ 76 600€ 49 669€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-287€ 494€ -2 105€ 195€ -1 861€ -807€ -434€ 444€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
69 356 € 97 207 € 12 049 € 215 966 € 163 154 € 156 550 € 255 488 € 214 103 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
90 059 € 123 174 € 15 222 € 278 540 € 212 465 € 200 810 € 331 654 € 264 216 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
69 356 € 97 207 € 12 049 € 215 966 € 163 154 € 156 550 € 255 488 € 214 103 €