Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LiV - EPI, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 201 093€ 2 649 415€ 2 829 360€ 2 496 928€ 2 732 523€ 2 366 666€ 2 267 190€ 2 758 238€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 430 428 € 2 706 219 € 2 840 172 € 2 460 175 € 2 793 585 € 2 355 755 € 2 290 209 € 2 778 942 € 2 450 486 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 449 233€ 2 649 415€ 2 829 359€ 2 496 928€ 2 732 523€ 2 366 666€ 2 267 190€ 2 758 238€ 2 434 316€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-23 053€ 17 816€ 330€ -50 482€ 46 038€ -18 564€ 18 751€ 9 163€ -1 446€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
125€ 1 250€ 2 600€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 123€ 38 988€ 10 483€ 12 479€ 15 024€ 7 653€ 4 268€ 8 941€ 17 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 011 933 € 2 366 215 € 2 555 577 € 2 407 933 € 2 468 404 € 2 070 992 € 2 011 348 € 2 450 137 € 1 824 072 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 554€ 55 478€ 46 173€ 52 816€ 64 225€ 50 479€ 46 538€ 55 310€ 41 651€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
834 236€ 1 153 657€ 1 382 828€ 1 196 605€ 1 373 751€ 1 120 997€ 1 141 687€ 1 632 001€ 1 054 377€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 050 998 € 1 063 068 € 1 026 567 € 1 081 653 € 952 264 € 847 386 € 773 972 € 720 725 € 668 941 €
16
E.1.
Mzdové náklady
755 144€ 770 003€ 727 997€ 774 391€ 687 783€ 627 939€ 566 350€ 529 875€ 492 701€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 000€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
258 653€ 262 037€ 256 245€ 265 868€ 230 947€ 195 183€ 185 088€ 177 003€ 163 655€
19
E.4.
Sociálne náklady
37 201€ 28 028€ 42 325€ 41 394€ 33 534€ 24 264€ 22 534€ 13 847€ 12 585€
20
F.
Dane a poplatky
30 630€ 27 662€ 25 054€ 11 930€ 4 833€ 6 294€ 3 924€ 5 017€ 2 025€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 061€ 45 652€ 50 755€ 42 547€ 46 219€ 30 866€ 33 187€ 33 583€ 31 993€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 061€ 45 652€ 50 755€ 42 547€ 46 219€ 30 866€ 33 187€ 33 583€ 31 993€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 454€ 20 698€ 24 200€ 22 382€ 27 112€ 14 970€ 12 040€ 3 501€ 25 085€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
418 495 € 340 004 € 284 595 € 52 242 € 325 181 € 284 763 € 278 861 € 328 805 € 626 414 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 552 390 € 1 458 096 € 1 400 688 € 1 197 025 € 1 340 585 € 1 176 626 € 1 097 716 € 1 080 090 € 1 336 842 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 062 € 2 035 € 17 € 3 € 1 € 19 € 22 € 32 € 495 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
19 € 22 € 26 € 495 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
19€ 22€ 26€ 495€
42
XII.
Kurzové zisky
6 062€ 2 035€ 17€ 3€ 1€ 6€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 273 € 9 560 € 5 059 € 7 388 € 941 € 323 € 365 € 8 750 € 8 635 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
513 € 24 € 205 € 3 175 € 542 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
513€ 24€ 205€ 3 175€ 542€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
113€ 3 023€ 190€ 204€ 70€ 49€ 61€ 52€ 102€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
647€ 6 513€ 4 664€ 4 009€ 329€ 274€ 304€ 8 698€ 8 533€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
4 789 € -7 525 € -5 042 € -7 385 € -940 € -304 € -343 € -8 718 € -8 140 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
423 284 € 332 479 € 279 553 € 44 857 € 324 241 € 284 459 € 278 518 € 320 087 € 618 274 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
92 786 € 73 228 € 68 496 € 15 829 € 74 682 € 68 711 € 71 479 € 80 445 € 150 219 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
92 786€ 73 228€ 68 496€ 15 829€ 74 682€ 68 711€ 71 479€ 80 445€ 150 219€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
330 498 € 259 251 € 211 057 € 29 028 € 249 559 € 215 748 € 207 039 € 239 642 € 468 055 €