Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LiV - EPI, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 641 358 € 2 073 745 € 1 445 709 € 1 239 158 € 1 309 251 € 1 539 029 € 1 347 441 € 1 258 535 € 1 515 606 € 1 896 605 € 1 432 423 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
102 512 € 75 760 € 76 032 € 66 512 € 98 292 € 94 770 € 85 340 € 102 023 € 87 535 € 97 243 € 42 090 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 632 € 10 809 € 19 393 € 18 635 € 28 108 € 33 588 € 7 645 € 9 115 € 7 277 € 16 930 € 28 812 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
15 632€ 10 809€ 8 668€ 18 635€ 28 108€ 23 820€ 7 645€ 9 115€ 7 277€ 16 930€ 28 812€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 725€ 9 768€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
86 880 € 64 951 € 56 639 € 47 877 € 70 184 € 61 182 € 77 695 € 92 908 € 80 258 € 80 313 € 13 278 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 556€ 62 783€ 54 100€ 39 208€ 66 905€ 57 532€ 73 674€ 88 887€ 76 237€ 75 921€ 8 516€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
324€ 2 168€ 2 539€ 2 909€ 3 279€ 3 650€ 4 021€ 4 021€ 4 021€ 4 392€ 4 762€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 760€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 496 828 € 1 956 017 € 1 329 019 € 1 137 413 € 1 179 552 € 1 411 743 € 1 220 129 € 1 124 299 € 1 400 366 € 1 772 667 € 1 369 078 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
23 053 € 5 236 € 4 906 € 55 388 € 9 350 € 27 914 € 9 163 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
23 053€ 5 236€ 4 906€ 55 388€ 9 350€ 27 914€ 9 163€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 462 € 1 462 € 1 462 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 462 € 1 462 € 1 462 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 462€ 1 462€ 1 462€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 638 028 € 1 868 051 € 1 105 841 € 653 877 € 1 077 517 € 1 405 268 € 1 044 501 € 968 984 € 312 906 € 1 384 041 € 1 056 792 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 526 158 € 1 642 932 € 825 696 € 620 768 € 1 074 033 € 1 344 256 € 1 035 743 € 963 157 € 299 044 € 1 314 256 € 1 003 545 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 526 158€ 1 642 932€ 825 696€ 620 768€ 1 074 033€ 1 344 256€ 1 035 743€ 963 157€ 299 044€ 1 314 256€ 1 003 545€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
71 334€ 127 327€ 248 140€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
192€ 192€ 192€ 192€ 192€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 867€ 58 873€ 1 063€ 2 767€ 9 026€ 63 244€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
40 536€ 90 925€ 32 005€ 33 109€ 3 484€ 2 139€ 7 503€ 2 868€ 4 644€ 6 349€ 53 055€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
858 800 € 86 504 € 221 716 € 459 021 € 96 799 € 1 569 € 120 240 € 145 965 € 1 059 546 € 379 463 € 312 286 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 851€ 2 954€ 3 106€ 2 620€ 2 560€ 1 569€ 4 789€ 4 422€ 4 962€ 8 845€ 1 274€
073
B.V.2.
Účty v bankách
856 949€ 83 550€ 218 610€ 456 401€ 94 239€ 115 451€ 141 543€ 1 054 584€ 370 618€ 311 012€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
42 018 € 41 968 € 40 658 € 35 233 € 31 407 € 32 516 € 41 972 € 32 213 € 27 705 € 26 695 € 21 255 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
26€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 018€ 41 968€ 40 658€ 35 207€ 31 407€ 32 516€ 41 972€ 32 213€ 27 705€ 26 695€ 21 255€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 641 358 € 2 073 745 € 1 445 709 € 1 239 158 € 1 309 251 € 1 539 029 € 1 347 441 € 1 258 535 € 1 515 606 € 1 896 605 € 1 432 423 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 224 340 € 1 317 257 € 1 049 510 € 719 012 € 675 509 € 714 012 € 684 984 € 435 425 € 849 325 € 642 286 € 870 698 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
859 177 € 1 038 554 € 708 056 € 448 805 € 453 496 € 674 028 € 424 469 € 208 721 € 631 330 € 391 688 € 391 687 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
859 177€ 1 038 554€ 708 056€ 448 805€ 453 496€ 674 028€ 424 469€ 208 721€ 631 330€ 391 688€ 391 687€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
354 207 € 267 747 € 330 498 € 259 251 € 211 057 € 29 028 € 249 559 € 215 748 € 207 039 € 239 642 € 468 055 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 417 018 € 756 488 € 396 199 € 520 146 € 633 742 € 825 017 € 662 457 € 823 110 € 666 281 € 1 254 319 € 556 677 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
64 189 € 47 088 € 28 536 € 3 181 € 2 153 € 1 269 € 4 257 € 3 067 € 1 550 € 2 309 € 2 171 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
58 580€ 40 996€ 24 399€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 609€ 6 092€ 4 137€ 3 181€ 2 153€ 1 269€ 4 257€ 3 067€ 1 550€ 2 309€ 2 171€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 185 743 € 676 004 € 334 530 € 484 796 € 596 954 € 673 952 € 486 565 € 562 673 € 633 482 € 1 224 315 € 528 832 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
918 390 € 504 100 € 180 397 € 307 747 € 403 098 € 467 457 € 290 216 € 389 638 € 433 840 € 852 300 € 280 930 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
918 390€ 504 100€ 180 397€ 307 747€ 403 098€ 467 457€ 290 216€ 389 638€ 433 840€ 852 300€ 280 930€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
268 055€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
76 702€ 62 810€ 49 442€ 73 416€ 36 778€ 63 091€ 69 263€ 43 110€ 63 171€ 52 994€ 47 357€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 081€ 44 555€ 33 327€ 50 565€ 26 819€ 37 860€ 40 489€ 26 196€ 26 098€ 25 544€ 21 309€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
139 490€ 61 573€ 69 182€ 50 588€ 128 661€ 102 626€ 81 868€ 102 596€ 108 023€ 25 415€ 179 236€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 080€ 2 966€ 2 182€ 2 480€ 1 598€ 2 918€ 4 729€ 1 133€ 2 350€ 7€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
167 086 € 33 396 € 33 133 € 32 169 € 34 635 € 41 108 € 44 435 € 41 470 € 31 249 € 27 695 € 25 674 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
167 086€ 33 396€ 33 133€ 32 169€ 34 635€ 41 108€ 44 435€ 41 470€ 31 249€ 27 695€ 25 674€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
108 688€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
127 200€ 215 900€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 5 048 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 5 048€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€