Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LiV - EPI, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 667 231 € 2 829 689 € 2 446 446 € 2 778 561 € 2 348 102 € 2 285 941 € 2 767 401 € 2 432 870 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 649 415€ 2 829 359€ 2 496 928€ 2 732 523€ 2 366 666€ 2 267 190€ 2 758 238€ 2 434 316€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
17 816€ 330€ -50 482€ 46 038€ -18 564€ 18 751€ 9 163€ -1 446€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 209 135 € 1 429 001 € 1 249 421 € 1 437 976 € 1 171 476 € 1 188 225 € 1 687 311 € 1 096 027 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
55 478€ 46 173€ 52 816€ 64 225€ 50 479€ 46 538€ 55 310€ 41 650€
10
B.2
Služby
1 153 657€ 1 382 828€ 1 196 605€ 1 373 751€ 1 120 997€ 1 141 687€ 1 632 001€ 1 054 377€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 458 096 € 1 400 688 € 1 197 025 € 1 340 585 € 1 176 626 € 1 097 716 € 1 080 090 € 1 336 843 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 063 068 € 1 026 567 € 1 081 653 € 952 264 € 847 386 € 773 972 € 720 725 € 668 941 €
13
C.1
Mzdové náklady
770 003€ 727 997€ 774 391€ 687 783€ 627 939€ 566 350€ 529 875€ 492 701€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
3 000€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
262 037€ 256 245€ 265 868€ 230 947€ 195 183€ 185 088€ 177 003€ 163 655€
16
C.4
Sociálne náklady
28 028€ 42 325€ 41 394€ 33 534€ 24 264€ 22 534€ 13 847€ 12 585€
17
D
Dane a poplatky
27 662€ 25 054€ 11 930€ 4 833€ 6 294€ 3 924€ 5 017€ 2 025€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 652€ 50 755€ 42 547€ 46 219€ 30 866€ 33 187€ 33 583€ 31 993€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 250€ 2 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 988€ 10 483€ 12 479€ 15 024€ 7 653€ 4 268€ 8 941€ 17 615€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 698€ 24 200€ 22 382€ 27 112€ 14 970€ 12 040€ 3 501€ 25 085€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
340 004 € 284 595 € 52 242 € 325 181 € 284 763 € 278 861 € 328 805 € 626 414 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
19€ 22€ 26€ 495€
39
N
Nákladové úroky
24€ 205€ 3 175€ 542€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
2 035€ 17€ 3€ 1€ 6€
41
O
Kurzové straty
3 023€ 190€ 204€ 70€ 49€ 61€ 52€ 102€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 513€ 4 664€ 4 009€ 329€ 274€ 304€ 8 698€ 8 533€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-7 525 € -5 042 € -7 385 € -940 € -304 € -343 € -8 718 € -8 140 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
332 479 € 279 553 € 44 857 € 324 241 € 284 459 € 278 518 € 320 087 € 618 274 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
73 228 € 68 496 € 15 829 € 74 682 € 68 711 € 71 479 € 80 445 € 150 219 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
73 228€ 68 496€ 15 829€ 74 682€ 68 711€ 71 479€ 80 445€ 150 219€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
259 251 € 211 057 € 29 028 € 249 559 € 215 748 € 207 039 € 239 642 € 468 055 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
332 479 € 279 553 € 44 857 € 324 241 € 284 459 € 278 518 € 320 087 € 618 274 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
259 251 € 211 057 € 29 028 € 249 559 € 215 748 € 207 039 € 239 642 € 468 055 €