Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. [zrušená]

2010 2009
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
184 106 278 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
108 895 155 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
74 811 €
005
A.I.2
Software
69 610€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 201€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
108 820 344 €
012
A.II.1
Pozemky
15 132 670€
013
A.II.2
Stavby
76 280 232€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 040 544€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 041 973€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
324 925€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
75 171 391 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
27 384 798 €
032
B.I.1
Materiál
272 512€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
27 112 286€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
40 275 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
92 231€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 681 087 €
056
B.IV.1
Peniaze
104 899€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 576 188€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
39 732 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 211€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 521€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
184 106 278 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
37 692 524 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 673 106 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 673 106€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 667 311 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 667 311€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
19 352 107 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
146 413 754 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 408 497 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
916 658€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 491 839€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 540 723 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
159 652€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
992 843€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 388 228€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
138 464 534 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
59 374 936€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 391 590€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
67 724 197€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
831 174€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
538 895€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 513 564€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
90 178€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €