Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 934 614 € 2 152 303 € 1 881 654 € 1 902 341 € 1 995 112 € 1 812 405 € 2 041 300 € 1 745 570 € 2 183 091 € 2 071 130 € 1 930 681 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
103 390 € 97 383 € 78 215 € 72 912 € 61 407 € 73 911 € 74 707 € 59 726 € 67 835 € 56 520 € 74 251 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 180 € 761 € 1 343 € 1 925 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 180€ 761€ 1 343€ 1 925€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
103 389 € 97 382 € 78 214 € 72 911 € 61 406 € 73 910 € 74 706 € 59 546 € 67 074 € 55 177 € 72 326 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 389€ 97 382€ 78 214€ 72 911€ 61 406€ 73 910€ 74 706€ 59 546€ 33 587€ 55 177€ 72 326€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 33 487€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 826 472 € 2 050 469 € 1 799 440 € 1 825 290 € 1 928 492 € 1 734 707 € 1 962 609 € 1 682 256 € 2 111 458 € 2 009 999 € 1 851 291 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
949 880 € 1 080 748 € 647 067 € 671 663 € 754 234 € 530 149 € 537 178 € 527 384 € 633 067 € 566 171 € 627 409 €
035
B.I.1
Materiál
7 794€ 13 831€ 11 582€ 16 450€ 4 298€ 5 155€ 6 340€ 5 802€ 11 744€ 8 015€ 4 358€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
942 086€ 1 066 917€ 635 484€ 655 213€ 749 936€ 524 994€ 530 838€ 521 582€ 621 323€ 558 156€ 623 051€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
35 388 € 37 396 € 28 085 € 36 148 € 23 844 € 17 677 € 12 382 € 22 391 € 29 950 € 16 598 € 12 447 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
35 388€ 37 396€ 28 085€ 36 148€ 23 844€ 17 677€ 12 382€ 22 391€ 29 950€ 16 598€ 12 447€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
564 614 € 843 211 € 540 224 € 616 423 € 814 662 € 718 058 € 1 152 562 € 942 704 € 744 645 € 1 143 415 € 870 379 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
564 614 € 843 211 € 524 444 € 586 906 € 814 216 € 699 045 € 1 152 090 € 905 495 € 744 438 € 1 143 415 € 870 379 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
564 614€ 843 211€ 524 444€ 586 906€ 814 216€ 699 045€ 1 152 090€ 905 495€ 744 438€ 1 143 415€ 870 379€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 780€ 29 268€ 46€ 19 013€ 202€ 37 209€ 207€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
249€ 400€ 270€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
276 590 € 89 114 € 584 064 € 501 056 € 335 752 € 468 823 € 260 487 € 189 777 € 703 796 € 283 815 € 341 056 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 026€ 2 157€ 1 127€ 3 899€ 1 845€ 3 502€ 5 967€ 3 363€ 4 451€ 2 503€ 3 592€
073
B.V.2.
Účty v bankách
274 564€ 86 957€ 582 937€ 497 157€ 333 907€ 465 321€ 254 520€ 186 414€ 699 345€ 281 312€ 337 464€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 752 € 4 451 € 3 998 € 4 139 € 5 213 € 3 787 € 3 984 € 3 588 € 3 798 € 4 611 € 5 139 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 213€ 3 787€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 752€ 4 451€ 3 998€ 4 139€ 3 984€ 3 588€ 3 798€ 4 611€ 5 139€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 934 614 € 2 152 303 € 1 881 654 € 1 902 341 € 1 995 112 € 1 812 405 € 2 041 300 € 1 745 570 € 2 183 091 € 2 071 130 € 1 930 681 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 458 535 € 1 382 740 € 1 501 246 € 1 627 553 € 1 475 916 € 1 539 958 € 1 579 404 € 1 336 409 € 1 522 234 € 1 262 756 € 1 033 825 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 € 266 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€ 266 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 € 26 600 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€ 26 600€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
967 754 € 981 646 € 1 055 317 € 1 178 316 € 953 358 € 1 039 804 € 1 038 809 € 800 634 € 966 156 € 737 725 € 581 125 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
967 754€ 981 646€ 1 055 317€ 1 178 316€ 953 358€ 1 039 804€ 1 038 809€ 800 634€ 966 156€ 737 725€ 581 125€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
198 181 € 108 494 € 153 329 € 156 637 € 229 958 € 207 554 € 247 995 € 243 175 € 263 478 € 232 431 € 160 100 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
476 079 € 769 563 € 380 408 € 274 556 € 518 804 € 272 447 € 461 642 € 409 161 € 660 857 € 808 073 € 896 856 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 582 € 714 € 1 567 € 1 881 € 7 011 € 4 957 € 486 € 1 235 € 3 993 € 4 997 € 2 150 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 582€ 714€ 1 567€ 1 881€ 7 011€ 4 957€ 486€ 1 235€ 3 993€ 4 997€ 2 150€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 779 € 9 779 € 4 423 € 7 285 € 5 964 € 11 056 € 10 056 € 10 056 € 10 056 € 9 500 € 9 500 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 779€ 9 779€ 4 423€ 7 285€ 5 964€ 11 056€ 10 056€ 10 056€ 10 056€ 9 500€ 9 500€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
397 221 € 690 590 € 327 587 € 211 003 € 466 148 € 235 237 € 408 313 € 358 408 € 573 679 € 750 245 € 862 529 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
312 982 € 598 057 € 231 913 € 157 391 € 342 779 € 191 757 € 327 453 € 274 352 € 513 996 € 675 259 € 805 390 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
282 310€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 672€ 598 057€ 231 913€ 157 391€ 342 779€ 191 757€ 327 453€ 274 352€ 513 996€ 675 259€ 805 390€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 623€ 22 802€ 20 042€ 16 543€ 57 500€ 14 762€ 16 010€ 18 911€ 15 309€ 17 853€ 13 135€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 529€ 15 262€ 12 937€ 10 706€ 19 336€ 9 596€ 10 216€ 11 335€ 9 424€ 10 886€ 7 913€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
42 486€ 53 478€ 62 408€ 25 476€ 44 340€ 18 325€ 53 485€ 47 674€ 32 844€ 44 520€ 33 629€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
601€ 991€ 287€ 887€ 2 193€ 797€ 1 149€ 6 136€ 2 106€ 1 727€ 2 462€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
64 497 € 68 480 € 46 832 € 54 387 € 39 681 € 21 197 € 42 787 € 39 462 € 73 129 € 43 331 € 22 677 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 840€ 14 671€ 12 924€ 10 261€ 9 353€ 82€ 67€ 345€ 5 985€ 12 811€ 10 056€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
47 657€ 53 809€ 33 908€ 44 126€ 30 328€ 21 115€ 42 720€ 39 117€ 67 144€ 30 520€ 12 621€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 232 € 392 € 254 € 0 € 0 € 301 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
232€ 392€ 0€ 254€ 0€ 0€ 301€ 0€