Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 387 025 867 € 1 296 173 806 € 1 199 461 887 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 362 748 420€ 1 276 147 062€ 1 178 481 106€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 724 336€ 14 579 923€ 15 178 814€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ -257 626€ 72 363€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 553 111€ 5 704 447€ 5 729 605€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 282 475 112 € 1 212 163 378 € 1 128 649 399 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
967 073 560€ 917 578 575€ 848 465 019€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
23 959 963€ 20 658 939€ 20 456 143€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
88 419 860€ 80 350 950€ 77 244 453€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
139 716 924 € 131 347 392 € 122 169 141 €
16
E.1.
Mzdové náklady
106 548 914€ 100 281 260€ 92 894 471€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 888 590€ 28 002 246€ 26 297 862€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 279 420€ 3 063 887€ 2 976 808€
20
F.
Dane a poplatky
2 454 800€ 2 373 136€ 2 361 748€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 994 283€ 48 820 810€ 45 639 296€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 994 283€ 48 820 810€ 45 639 296€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
701 331€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 154 391€ 11 033 576€ 12 313 599€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
104 550 755 € 84 010 429 € 70 812 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
300 019 373 € 272 138 521 € 247 494 305 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
74 700 € 175 193 € 213 463 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
74 700 € 175 193 € 213 463 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 509 190 € 19 381 352 € 17 939 311 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 470 759 € 11 306 270 € 11 140 567 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 038 431€ 8 075 082€ 6 798 744€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 434 490 € -19 206 159 € -17 725 848 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
86 116 265 € 64 804 270 € 53 086 640 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
86 116 265 € 64 804 270 € 53 086 640 €