Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
166 339 234 € 162 517 378 € 170 612 907 € 165 632 593 € 163 346 439 € 164 373 099 € 161 339 169 € 152 296 179 € 143 517 063 € 148 943 365 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
96 201 124 € 95 809 900 € 93 250 401 € 94 046 122 € 92 819 571 € 92 928 090 € 93 691 790 € 93 771 555 € 94 070 480 € 96 045 634 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
797 587 € 690 465 € 627 667 € 803 500 € 983 251 € 1 276 882 € 1 772 369 € 1 929 933 € 2 097 590 € 2 361 783 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
665 889€ 513 249€ 519 451€ 681 784€ 839 035€ 1 117 889€ 1 245 790€ 1 570 423€ 1 917 255€ 2 290 021€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
131 698€ 177 216€ 108 216€ 121 716€ 144 216€ 158 993€ 526 579€ 359 510€ 180 335€ 71 762€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 391 617 € 7 107 515 € 4 158 630 € 4 958 066 € 5 454 294 € 4 670 043 € 5 380 961 € 5 970 232 € 6 118 697 € 5 613 811 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 969 096€ 1 461 338€ 972 723€ 1 044 042€ 1 103 407€ 941 519€ 975 205€ 972 909€ 1 000 486€ 931 175€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 191 699€ 5 474 407€ 3 148 695€ 3 834 387€ 4 320 275€ 3 261 279€ 3 931 719€ 4 907 181€ 5 109 714€ 4 682 636€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
230 822€ 171 770€ 37 212€ 79 637€ 30 612€ 467 245€ 474 037€ 90 142€ 8 497€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
88 011 920 € 88 011 920 € 88 464 104 € 88 284 556 € 86 382 026 € 86 981 165 € 86 538 460 € 85 871 390 € 85 854 193 € 88 070 040 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
88 011 920€ 88 011 920€ 88 011 920€ 88 011 920€ 85 842 454€ 85 842 455€ 85 842 455€ 85 835 054€ 85 835 053€ 88 056 290€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
13 750€ 13 750€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
452 184€ 11 336€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
506 572€ 1 105 710€ 671 005€ 5 390€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
33 000€ 33 000€ 25 000€ 25 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
272 636€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 344 439 € 22 343 149 € 25 866 079 € 16 754 965 € 16 514 992 € 21 120 962 € 20 268 095 € 17 842 015 € 12 854 029 € 18 804 076 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 520 € 4 492 € 3 087 € 11 645 € 18 745 € 61 304 € 50 786 € 62 853 € 57 587 € 59 804 €
035
B.I.1
Materiál
5 520€ 4 492€ 3 087€ 11 645€ 18 745€ 61 304€ 50 786€ 62 853€ 57 587€ 47 804€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
146 475 € 353 052 € 285 714 € 252 327 € 683 409 € 2 514 457 € 6 425 530 € 737 423 € 939 131 € 2 617 245 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
106 496€ 1 700 000€ 5 700 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
146 475€ 353 052€ 285 714€ 252 327€ 576 913€ 814 457€ 725 530€ 737 423€ 939 131€ 2 617 245€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 830 892 € 19 288 111 € 21 579 638 € 12 537 877 € 12 684 120 € 15 623 883 € 12 947 404 € 15 722 877 € 11 455 623 € 16 050 927 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
17 526 555 € 17 901 762 € 20 222 104 € 11 116 550 € 11 635 196 € 15 256 666 € 12 421 734 € 15 386 786 € 10 700 698 € 15 919 098 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 049 488€ 1 735 148€ 1 722 804€ 1 360 814€ 485 875€ 1 757 781€ 2 569 258€ 2 346 553€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 477 067€ 16 166 614€ 18 499 300€ 9 755 736€ 11 149 321€ 13 498 885€ 9 852 476€ 13 040 233€ 10 700 698€ 15 919 098€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
81 341€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 189€ 816€ 121 200€ 2 388€ 4 337€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
533 963€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 304 337€ 1 359 160€ 1 356 718€ 1 421 327€ 927 724€ 367 217€ 444 329€ 333 703€ 220 962€ 127 492€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 361 552 € 2 697 494 € 3 997 640 € 3 953 116 € 3 128 718 € 2 921 318 € 844 375 € 1 318 862 € 401 688 € 76 100 €
072
B.V.1.
Peniaze
27 225€ 23 228€ 16 099€ 28 675€ 14 185€ 25 482€ 10 823€ 19 821€ 9 510€ 8 329€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 334 327€ 2 674 266€ 3 981 541€ 3 924 441€ 3 114 533€ 2 895 836€ 833 552€ 1 299 041€ 392 178€ 67 771€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
49 793 671 € 44 364 329 € 51 496 427 € 54 831 506 € 54 011 876 € 50 324 047 € 47 379 284 € 40 682 609 € 36 592 554 € 34 093 655 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 194 692€ 2 549 918€ 5 029 045€ 5 905 151€ 6 687 254€ 1 748 562€ 1 378 536€ 972 143€ 1 368 612€ 1 462 772€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
46 529 893€ 41 800 268€ 46 463 083€ 48 905 613€ 47 323 530€ 48 558 878€ 45 998 887€ 39 709 254€ 35 223 942€ 32 625 126€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
69 086€ 14 143€ 4 299€ 20 742€ 1 092€ 16 607€ 1 861€ 1 212€ 5 757€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
166 339 234 € 162 517 378 € 170 612 907 € 165 632 593 € 163 346 439 € 164 373 099 € 161 339 169 € 152 296 179 € 143 517 063 € 148 943 365 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 967 535 € 45 882 396 € 39 068 052 € 31 116 884 € 28 189 108 € 27 679 727 € 17 724 239 € 17 643 684 € 18 171 402 € 22 029 327 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 € 7 634 740 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€ 7 634 740€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
61 999 000€ 61 999 000€ 61 999 000€ 60 439 000€ 58 879 000€ 58 879 000€ 51 079 000€ 50 529 000€ 50 529 000€ 50 529 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 530 267 € 1 336 816 € 697 699 € 560 922 € 509 984 € 294 435 € 294 435 € 294 435 € 294 434 € 294 434 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 530 267€ 1 336 816€ 697 699€ 560 922€ 509 984€ 294 435€ 294 435€ 294 435€ 294 434€ 294 434€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-25 281 612 € -31 902 504 € -37 654 556 € -38 885 554 € -39 343 997 € -41 283 936 € -40 814 490 € -40 286 772 € -36 428 847 € -25 136 020 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€ 68 146€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-25 349 758€ -31 970 650€ -37 722 702€ -38 953 700€ -39 412 143€ -41 352 082€ -40 882 636€ -40 354 918€ -36 496 993€ -25 204 166€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 085 140 € 6 814 344 € 6 391 169 € 1 367 776 € 509 381 € 2 155 488 € -469 446 € -527 719 € -3 857 925 € -11 292 827 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
109 333 408 € 116 634 177 € 131 063 577 € 133 594 450 € 135 145 056 € 136 678 692 € 143 550 935 € 134 643 996 € 125 337 705 € 126 907 161 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 164 925 € 14 371 179 € 714 575 € 35 550 990 € 33 939 559 € 31 044 256 € 28 030 355 € 26 697 551 € 21 804 338 € 42 310 268 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
180 296 € 74 607 € 313 147 € 555 434 € 832 676 € 465 931 € 615 993 € 838 519 € 64 754 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
180 296€ 74 607€ 313 147€ 555 434€ 832 676€ 465 931€ 615 993€ 838 519€ 64 754€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 916 004€ 14 071 702€ 34 480 489€ 32 266 542€ 30 188 366€ 26 317 362€ 24 607 023€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
20 000 000€ 41 624 575€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
29 579€ 89 156€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
22 408€ 18 363€ 16 974€ 28 913€ 77 721€ 81 719€ 77 651€ 76 261€ 75 256€ 71 056€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
156 915€ 340 139€ 423 411€ 624 663€ 533 439€ 958 740€ 1 141 276€ 597 927€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
46 217€ 49 592€ 44 315€ 62 743€ 108 378€ 151 576€ 210 671€ 256 998€ 292 636€ 549 883€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
30 865 000€ 34 975 000€ 27 108 680€ 32 409 260€ 32 604 840€ 33 645 420€ 43 486 000€ 43 686 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
52 055 475 € 51 580 623 € 95 823 304 € 58 882 904 € 61 876 602 € 56 742 896 € 58 402 563 € 57 622 922 € 75 374 019 € 55 491 454 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
48 161 734 € 48 351 636 € 53 833 640 € 55 846 863 € 59 479 455 € 54 664 517 € 56 930 086 € 54 436 002 € 51 038 926 € 54 408 612 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 785 105€ 19 005 177€ 19 258 242€ 23 421 353€ 24 220 462€ 24 019 971€ 23 770 647€ 24 941 882€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 376 629€ 29 346 459€ 34 575 398€ 32 425 510€ 35 258 993€ 30 644 546€ 33 159 439€ 29 494 120€ 51 038 926€ 54 408 612€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
391 534€ 36 840 540€ 446 905€ 1 285 082€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
23 672 576€ 391 233€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1€ 1€ 1€ 12 501€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 367 565€ 882 689€ 1 084 207€ 1 003 664€ 755 791€ 790 037€ 516 239€ 301 992€ 267 158€ 263 146€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
501 708€ 404 717€ 376 664€ 357 716€ 301 763€ 302 771€ 191 001€ 180 406€ 167 908€ 164 283€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 847 263€ 1 338 620€ 3 492 280€ 976 254€ 564 968€ 458 236€ 334 817€ 1 056 914€ 62 240€ 63 777€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
140 009€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
177 205€ 211 427€ 195 973€ 251 502€ 774 624€ 527 334€ 430 419€ 350 025€ 165 211€ 60 394€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
85 115 € 183 720 € 109 679 € 70 548 € 94 078 € 101 059 € 150 417 € 633 673 € 310 683 € 403 089 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 198€ 10 545€ 15 229€ 22 236€ 41 044€ 33 562€ 23 746€ 31 620€ 55 572€ 61 935€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
69 917€ 173 175€ 94 450€ 48 312€ 53 034€ 67 497€ 126 671€ 602 053€ 255 111€ 341 154€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 162 893€ 15 523 655€ 7 307 339€ 6 680 748€ 6 629 977€ 14 115 664€ 12 961 463€ 6 003 850€ 27 848 665€ 28 702 350€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 029 397€ 520 137€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 291 € 805 € 481 278 € 921 259 € 12 275 € 14 680 € 63 995 € 8 499 € 7 956 € 6 877 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
450 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
38 291€ 805€ 481 278€ 471 259€ 12 275€ 14 680€ 63 995€ 8 499€ 7 956€ 6 877€