Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. Investiční s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
30.11.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
289 123 € 346 469 € 430 335 € 441 296 € 450 378 € 528 672 € 515 314 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 1 216 € 1 521 € 1 824 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 1 216 € 1 521 € 1 824 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 216€ 1 521€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 824€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
289 123 € 342 631 € 426 198 € 436 764 € 447 332 € 525 352 € 511 915 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
175 150 € 199 535 € 224 338 € 232 234 € 242 586 € 259 336 € 281 391 €
035
B.I.1
Materiál
133€ 190€ 172€ 188€ 198€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
175 150€ 199 535€ 224 205€ 232 044€ 242 414€ 259 148€ 281 193€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
112 990 € 128 755 € 186 203 € 187 570 € 185 339 € 233 079 € 206 193 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
83 930 € 99 370 € 157 600 € 158 841 € 156 674 € 204 468 € 177 582 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
201€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
83 930€ 99 169€ 157 600€ 158 841€ 156 674€ 204 468€ 177 582€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
317€ 774€ 118€ 118€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
28 743€ 28 611€ 28 603€ 28 611€ 28 547€ 28 611€ 28 611€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
983 € 14 341 € 15 657 € 16 960 € 19 407 € 32 937 € 24 331 €
072
B.V.1.
Peniaze
79€ 497€ 2 884€ 3 340€ 3 872€ 5 948€ 2 359€
073
B.V.2.
Účty v bankách
904€ 13 844€ 12 773€ 13 620€ 15 535€ 26 989€ 21 972€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 622 € 2 616 € 2 708 € 3 046 € 3 320 € 3 399 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 622€ 2 616€ 2 708€ 3 046€ 3 320€ 3 399€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
289 123 € 346 469 € 430 335 € 441 296 € 450 378 € 528 672 € 515 314 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-59 294 € -29 679 € 36 849 € 59 437 € 55 183 € 130 761 € 132 078 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-36 319 € 30 210 € 52 798 € 48 546 € 124 122 € 125 438 € 129 838 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
254 694€ 254 694€ 254 694€ 250 442€ 250 442€ 250 442€ 250 442€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-291 013€ -224 484€ -201 896€ -201 896€ -126 320€ -125 004€ -120 604€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-29 614 € -66 528 € -22 588 € 4 252 € -75 578 € -1 316 € -4 399 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
348 417 € 376 148 € 393 486 € 381 859 € 395 195 € 397 911 € 383 236 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
311 € 310 € 232 € 191 € 172 € 125 € 91 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
232€ 191€ 172€ 125€ 91€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
311€ 310€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
348 106 € 375 838 € 387 327 € 376 736 € 391 279 € 394 508 € 379 952 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
348 106 € 375 302 € 361 224 € 356 324 € 373 361 € 374 199 € 368 253 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
347 649€ 371 344€ 356 133€ 349 777€ 305 473€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
457€ 3 958€ 5 091€ 6 547€ 67 888€ 374 199€ 368 253€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 226€ 5 009€ 4 580€ 5 955€ 5 395€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 816€ 3 151€ 3 082€ 4 114€ 3 496€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5€ 16 055€ 10 150€ 9 820€ 10 240€ 2 808€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
531€ 3 006€ 2 102€ 436€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 927 € 4 932 € 3 744 € 3 278 € 3 193 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
5 927€ 4 932€ 2 814€ 3 278€ 3 193€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
930€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé