Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. Investiční s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
30.11.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 065€ 247 755€ 503 031€ 549 245€ 628 207€ 712 707€ 630 337€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 065 € 247 755 € 503 031 € 549 245 € 629 655 € 712 808 € 630 337 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 784€ 247 489€ 501 841€ 545 303€ 628 207€ 712 707€ 630 297€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 218€ 40€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 281€ 83€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
266€ 1 190€ 2 724€ 1 365€ 101€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
43 462 € 313 918 € 522 363 € 541 657 € 701 792 € 713 323 € 669 024 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 385€ 173 113€ 336 428€ 363 900€ 429 201€ 455 448€ 412 468€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 817€ 14 588€ 13 198€ 23 972€ 28 214€ 25 014€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
17 663€ 55 323€ 64 801€ 58 548€ 92 843€ 90 086€ 90 544€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
66 995 € 103 093 € 102 446 € 144 852 € 137 855 € 133 808 €
16
E.1.
Mzdové náklady
40 370€ 74 504€ 74 580€ 102 066€ 96 493€ 93 551€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 874€ 25 268€ 25 007€ 36 345€ 36 281€ 33 475€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 751€ 3 321€ 2 859€ 6 441€ 5 081€ 6 782€
20
F.
Dane a poplatky
1 112€ 1 085€ 1 081€ 1 055€ 1 201€ 1 172€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
304€ 304€ 5 978€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
304€ 304€ 5 978€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 216€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
198€ 9 254€ 2 064€ 2 484€ 9 869€ 519€ 40€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-29 397 € -66 163 € -19 332 € 7 588 € -72 137 € -515 € -38 687 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-34 264 € 11 236 € 86 024 € 110 875 € 82 191 € 138 959 € 102 311 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 3 € 1 € 2 537 € 35 671 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 278 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
278€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 1 758€ 33 579€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 501€ 2 091€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
217 € 372 € 379 € 456 € 562 € 458 € 1 383 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
27€ 13€ 22€ 28€ 37€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
190€ 359€ 379€ 456€ 540€ 430€ 1 346€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-217 € -365 € -376 € -456 € -561 € 2 079 € 34 288 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-29 614 € -66 528 € -19 708 € 7 132 € -72 698 € 1 564 € -4 399 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-29 614 € -66 528 € -22 588 € 4 252 € -75 578 € -1 316 € -4 399 €