Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Twin City a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 553 135 € 45 688 022 € 42 507 148 € 31 542 190 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 274 480 € 44 428 066 € 39 187 183 € 29 933 763 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
44 428 066 € 39 187 183 € 29 933 763 €
012
A.II.1
Pozemky
12 125 811€ 12 481 627€ 12 448 241€
013
A.II.2
Stavby
4 955 885€ 5 164 671€ 2 544 038€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
173 794€ 227 942€ 282 138€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 079€ 3 254€ 7 159€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 145 565€ 21 309 689€ 14 652 187€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 932€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 274 480 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 830 480€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
444 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
278 655 € 1 245 150 € 3 270 771 € 1 220 639 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
52 € 72 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
52€ 72€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
203 780 € 213 925 € 2 424 281 € 632 832 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
160 304 € 192 713 € 2 314 589 € 256 948 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
57 020€ 85 221€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
78 235€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 049€ 107 492€ 2 314 589€ 256 948€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
40 069€ 19 387€ 109 692€ 194 233€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 755€ 181 651€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
652€ 1 825€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
74 875 € 1 031 173 € 846 418 € 587 807 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 395€ 20 335€ 14 350€ 7 036€
073
B.V.2.
Účty v bankách
69 480€ 1 010 838€ 832 068€ 580 771€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 806 € 49 194 € 387 788 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 405€ 11 398€ 9 630€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 401€ 37 796€ 378 158€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 553 135 € 45 688 022 € 42 507 148 € 31 542 190 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 293 175 € -16 124 264 € -13 762 275 € -9 962 049 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 874 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 800 € 6 800 € 6 800 € 6 800 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 800€ 6 800€ 6 800€ 6 800€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 518 010 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 518 010€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-16 565 907 € -13 803 073 € -10 002 849 € -5 935 094 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 565 907€ -13 803 073€ -10 002 849€ -5 935 094€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
20 462 292 € -2 361 991 € -3 800 226 € -4 067 755 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
259 960 € 61 754 811 € 55 928 571 € 41 438 715 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
56 288 404 € 43 092 195 € 35 946 252 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
56 252 020€ 43 055 724€ 35 910 131€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
36 384€ 36 471€ 36 121€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
218 891 € 5 450 884 € 12 823 009 € 5 477 434 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
216 011 € 1 635 699 € 8 510 707 € 2 274 450 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
181 281€ 1 405 287€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 870€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
25 860€ 230 412€ 8 510 707€ 2 274 450€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 801 650€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 290 501€ 3 200 344€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 13 535€ 21 801€ 2 640€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
41 069 € 15 523 € 13 367 € 15 029 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 367€ 15 029€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 069€ 15 523€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
57 475 € 340 852 € 65 524 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
388€ 286 451€ 24 932€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
57 087€ 54 401€ 40 592€