Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 729 052 € 11 027 795 € 11 626 439 € 8 924 054 € 9 813 913 € 9 745 566 € 12 257 811 € 8 102 024 € 11 604 749 € 8 209 269 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 622 644 € 4 293 558 € 2 517 473 € 1 943 423 € 1 448 381 € 1 543 540 € 1 422 504 € 1 025 169 € 1 000 062 € 158 198 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 780 232 € 3 438 103 € 1 569 333 € 842 860 € 234 957 € 20 579 € 1 040 € 8 630 € 3 351 € 5 468 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
2 359 355€ 2 975 707€ 190 663€ 31 668€ 55 525€ 20 579€
005
A.I.2
Software
1 040€ 8 630€ 3 351€ 5 468€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 854€ 3 496€ 5 137€ 6 411€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 419 023€ 458 900€ 1 373 533€ 804 781€ 179 432€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
68 605 € 60 956 € 104 035 € 157 991 € 206 490 € 235 311 € 140 151 € 117 867 € 144 849 € 152 729 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 426€ 47 919€ 82 135€ 127 228€ 166 864€ 203 007€ 108 140€ 110 867€ 144 849€ 152 729€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 179€ 13 037€ 21 900€ 30 763€ 39 626€ 32 304€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 011€ 7 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
773 807 € 794 499 € 844 105 € 942 572 € 1 006 934 € 1 287 650 € 1 281 313 € 898 672 € 851 862 € 1 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
622 201€ 622 203€ 622 201€ 622 208€ 622 209€ 622 202€ 622 202€ 2€ 2€ 1€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
151 606€ 172 296€ 221 904€ 320 364€ 384 725€ 665 448€ 659 111€ 898 670€ 851 860€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 652 538 € 6 469 523 € 8 884 848 € 6 758 294 € 8 073 013 € 8 093 194 € 10 524 354 € 6 848 079 € 10 378 033 € 7 826 224 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 303 € 4 122 € 5 785 € 5 463 € 7 299 € 12 134 € 184 560 € 16 150 € 12 976 € 19 427 €
035
B.I.1
Materiál
175 205€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 303€ 4 122€ 5 785€ 5 463€ 7 299€ 12 134€ 9 355€ 16 150€ 12 976€ 19 427€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
277 058 € 183 746 € 136 467 € 112 606 € 111 945 € 111 945 € 111 945 € 217 833 € 8 518 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
149 552 € 112 607 € 112 607 € 112 606 € 111 945 € 111 945 € 111 945 € 200 328 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
149 552€ 112 607€ 112 607€ 112 606€ 111 945€ 111 945€ 111 945€ 200 328€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
17 505€ 8 518€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
127 506€ 71 139€ 23 860€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 852 537 € 1 885 498 € 1 386 410 € 2 068 010 € 1 864 537 € 2 285 523 € 1 688 943 € 1 184 298 € 1 660 202 € 1 679 138 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 705 951 € 1 762 358 € 1 189 125 € 1 730 765 € 1 393 272 € 1 560 634 € 1 450 135 € 1 016 464 € 1 655 849 € 1 619 638 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
465 784€ 357 688€ 56 345€ 25 200€ 122 813€ 98 309€ 90 359€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
81€ 739€ 15 723€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 240 086€ 1 404 670€ 1 132 780€ 1 704 826€ 1 377 549€ 1 437 821€ 1 351 826€ 926 105€ 1 655 849€ 1 619 638€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
132 626€ 70 647€ 196 442€ 334 227€ 469 222€ 720 752€ 234 449€ 162 937€ 59 297€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 960€ 52 493€ 843€ 3 018€ 2 043€ 4 137€ 4 359€ 4 897€ 4 353€ 203€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 518 640 € 4 396 157 € 7 356 186 € 4 572 215 € 6 089 232 € 5 683 592 € 8 538 906 € 5 429 798 € 8 696 337 € 6 127 659 €
072
B.V.1.
Peniaze
117€ 795€ 774€ 820€ 88€ 782€ 1 129€ 679€ 994€ 1 541€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 518 523€ 4 395 362€ 7 355 412€ 4 571 395€ 6 089 144€ 5 682 810€ 8 537 777€ 5 429 119€ 8 695 343€ 6 126 118€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
453 870 € 264 714 € 224 118 € 222 337 € 292 519 € 108 832 € 310 953 € 228 776 € 226 654 € 224 847 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
154€ 132€ 132€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
285 917€ 227 338€ 182 012€ 221 137€ 290 816€ 93 818€ 288 229€ 228 776€ 226 654€ 224 847€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
167 799€ 37 244€ 41 974€ 1 200€ 1 703€ 15 014€ 22 724€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 729 052 € 11 027 795 € 11 626 439 € 8 924 054 € 9 813 913 € 9 745 566 € 12 257 811 € 8 102 024 € 11 604 749 € 8 209 269 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 958 107 € 8 558 613 € 9 169 643 € 6 568 861 € 7 623 620 € 7 409 813 € 10 100 535 € 5 738 453 € 8 767 763 € 6 527 015 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 € 50 250 €
082
A.I.1
Základné imanie
50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€ 50 250€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 475 € 12 475 € 12 475 € 12 475 € 12 475 € 12 475 € 12 475 € 12 475 € 10 050 € 10 050 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 475€ 12 475€ 12 475€ 12 475€ 12 475€ 12 475€ 12 475€ 12 475€ 10 050€ 10 050€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 495 888 € 6 106 993 € 6 506 137 € 2 360 020 € 3 347 087 € 4 000 000 € 4 540 729 € 3 466 790 € 3 965 353 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 495 888€ 6 106 993€ 6 506 137€ 2 360 020€ 3 347 087€ 4 000 000€ 4 540 729€ 3 466 790€ 3 965 353€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 399 494 € 2 388 895 € 2 600 781 € 4 146 116 € 4 213 808 € 3 347 088 € 5 497 081 € 5 675 728 € 5 240 673 € 2 501 362 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 492 247 € 2 021 690 € 1 746 373 € 1 959 182 € 2 180 922 € 2 268 493 € 1 997 860 € 2 051 680 € 2 836 986 € 1 682 254 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
31 643 € 26 340 € 16 979 € 13 663 € 10 367 € 9 687 € 16 095 € 15 786 € 17 389 € 17 455 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
31 643€ 26 340€ 16 979€ 13 663€ 10 367€ 9 687€ 16 095€ 15 786€ 17 389€ 14 409€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 046€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 118 905 € 1 899 887 € 1 638 528 € 1 843 894 € 2 056 571 € 2 138 769 € 1 892 845 € 1 962 008 € 2 754 893 € 1 602 015 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 884 453 € 901 964 € 798 528 € 855 057 € 1 244 547 € 883 451 € 961 527 € 838 407 € 1 037 985 € 1 142 070 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
69€ 500€ 4 841€ 266€ 9 239€ 3 537€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
137 702€ 72 339€ 113 348€ 159 255€ 241 122€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 746 682€ 829 125€ 680 339€ 695 536€ 1 003 425€ 874 212€ 957 990€ 838 407€ 1 037 985€ 1 142 070€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
290€ 1 785€ 1 789€ 1 791€ 1 780€ 1 781€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
593 887€ 527 119€ 418 834€ 452 177€ 375 221€ 553 186€ 442 822€ 539 029€ 567 422€ 235 584€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
339 070€ 284 835€ 242 713€ 253 535€ 229 366€ 318 078€ 227 043€ 197 917€ 189 220€ 139 012€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
291 997€ 185 203€ 178 453€ 253 165€ 207 437€ 382 269€ 257 948€ 384 864€ 958 486€ 83 568€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 498€ 476€ 29 960€ 1 716€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
341 699 € 95 463 € 90 866 € 101 625 € 113 984 € 120 037 € 88 920 € 73 886 € 64 704 € 62 784 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 032€ 81 415€ 74 898€ 78 090€ 105 984€ 112 037€ 80 920€ 65 886€ 64 704€ 62 784€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
267 667€ 14 048€ 15 968€ 23 535€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
278 698 € 447 492 € 710 423 € 396 011 € 9 371 € 67 260 € 159 416 € 311 891 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
139 897€ 13 715€ 41 147€ 68 579€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 143€ 27 432€ 27 432€ 27 432€ 9 371€ 2 038€ 22 408€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
21 085€ 120 254€ 379 180€ 218 182€ 56 552€ 170 160€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
103 573€ 286 091€ 262 664€ 81 818€ 65 222€ 102 864€ 119 323€