Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 062 451 € 3 230 799 € 3 519 712 € 3 828 842 € 3 646 379 € 3 213 910 € 3 163 641 € 3 548 088 € 3 503 042 € 3 831 417 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 224 687 € 1 411 806 € 1 644 677 € 1 870 362 € 1 831 214 € 1 877 167 € 1 782 447 € 1 952 704 € 2 107 670 € 2 413 581 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
131 376 € 173 077 € 217 557 € 261 417 € 173 753 € 57 983 € 54 018 € 50 054 € 21 468 € 88 597 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
48 577€ 97 155€ 145 732€ 0€ 311€ 1 063€ 1 816€ 2 568€ 3 320€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85 277€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
79 466€ 75 922€ 71 825€ 261 417€ 173 753€ 57 672€ 52 955€ 48 238€ 18 900€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
3 333€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 083 531 € 1 228 949 € 1 417 340 € 1 599 165 € 1 647 681 € 1 809 404 € 1 718 649 € 1 892 870 € 2 076 422 € 2 315 204 €
012
A.II.1
Pozemky
116 182€ 116 182€ 116 182€ 116 182€ 116 182€ 116 182€ 116 182€ 116 182€ 116 182€ 115 927€
013
A.II.2
Stavby
730 608€ 761 686€ 616 584€ 643 258€ 669 935€ 698 868€ 733 299€ 762 232€ 788 908€ 829 910€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
235 770€ 350 117€ 507 443€ 683 584€ 831 292€ 984 624€ 868 223€ 1 013 511€ 1 170 392€ 1 357 925€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
971€ 964€ 952€ 959€ 956€ 958€ 945€ 945€ 940€ 942€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
176 179€ 155 182€ 29 316€ 8 772€ 10 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 € 9 780 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€ 9 780€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 765 140 € 1 771 200 € 1 832 909 € 1 815 570 € 1 722 990 € 1 237 771 € 1 229 990 € 1 298 466 € 1 038 636 € 1 242 128 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
203 € 206 € 268 € 389 € 615 € 493 € 510 € 392 € 588 € 852 €
035
B.I.1
Materiál
203€ 206€ 268€ 389€ 615€ 493€ 510€ 392€ 588€ 852€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
926 775 € 880 346 € 1 609 151 € 1 661 975 € 1 543 849 € 1 018 773 € 1 054 085 € 1 215 895 € 898 662 € 1 071 196 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
819 775 € 723 840 € 1 339 976 € 1 490 789 € 1 427 917 € 917 693 € 941 013 € 1 124 013 € 814 078 € 929 523 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
941 013€ 1 124 013€ 814 078€ 929 523€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
819 775€ 723 840€ 1 339 976€ 1 490 789€ 1 427 917€ 917 693€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 541€ 29 254€ 50 004€ 67 129€ 61 461€ 43 588€ 56 436€ 37 138€ 58 210€ 101 006€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
90 459€ 127 252€ 219 171€ 104 057€ 54 471€ 57 492€ 56 636€ 54 744€ 26 374€ 40 667€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
838 162 € 890 648 € 223 490 € 153 206 € 178 526 € 218 505 € 175 395 € 82 179 € 139 386 € 170 080 €
072
B.V.1.
Peniaze
29 697€ 26 980€ 64 179€ 38 324€ 45 089€ 37 943€ 36 509€ 29 610€ 27 016€ 41 759€
073
B.V.2.
Účty v bankách
808 465€ 863 668€ 159 311€ 114 882€ 133 437€ 180 562€ 138 886€ 52 569€ 112 370€ 128 321€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
72 624 € 47 793 € 42 126 € 142 910 € 92 175 € 98 972 € 151 204 € 296 918 € 356 736 € 175 708 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
68 677€ 47 793€ 42 126€ 142 910€ 92 175€ 98 972€ 148 670€ 296 238€ 356 089€ 173 658€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 947€ 2 534€ 680€ 647€ 2 050€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 062 451 € 3 230 799 € 3 519 712 € 3 828 842 € 3 646 379 € 3 213 910 € 3 163 641 € 3 548 088 € 3 503 042 € 3 831 417 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 029 813 € 829 202 € 449 483 € 1 476 854 € 1 475 152 € 1 292 567 € 1 744 106 € 1 721 480 € 1 702 000 € 1 699 643 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 € 199 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€ 6 602€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
244 € 244 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
244€ 244€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
244 € 244 € 244 € 244 € 244 € 244 € 244 € 244 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
244€ 244€ 244€ 244€ 244€ 244€ 244€ 244€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
624 926 € 893 468 € 1 752 265 € 1 269 107 € 1 086 034 € 813 182 € 1 517 022 € 1 497 354 € 1 493 017 € 1 425 083 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 760 847€ 1 756 571€ 1 752 815€ 1 269 107€ 1 086 034€ 813 182€ 1 517 022€ 1 497 354€ 1 493 017€ 1 425 083€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 135 921€ -863 103€ -550€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
198 841 € -270 312 € -1 508 828 € 1 701 € 183 072 € 273 339 € 21 038 € 18 080 € 2 937 € 68 514 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 032 638 € 2 401 597 € 3 070 229 € 2 315 489 € 2 030 920 € 1 779 616 € 1 375 379 € 1 787 491 € 1 756 269 € 1 987 273 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 032 € 9 364 € 9 446 € 11 888 € 11 185 € 10 836 € 9 420 € 12 196 € 10 460 € 9 773 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 449€ 7 781€ 7 863€ 8 269€ 7 787€ 7 073€ 5 475€ 4 691€ 3 417€ 4 278€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 583€ 1 583€ 1 583€ 3 619€ 3 398€ 3 763€ 3 945€ 7 505€ 7 043€ 5 495€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
35 487 € 37 860 € 35 479 € 36 366 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
35 487€ 37 860€ 35 479€ 36 366€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
654 351€ 968 401€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 009 111 € 902 064 € 2 426 854 € 1 595 340 € 1 306 547 € 1 520 666 € 850 245 € 1 119 136 € 956 686 € 1 389 546 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
584 075 € 502 113 € 2 011 995 € 726 990 € 760 209 € 782 486 € 589 351 € 547 703 € 497 916 € 762 561 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
756 680€ 572 748€ 541 233€ 488 356€ 759 333€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
584 075€ 502 113€ 2 011 995€ 726 990€ 3 529€ 782 486€ 16 603€ 6 470€ 9 560€ 3 228€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
360 000€ 360 000€ 360 000€ 833 671€ 503 671€ 626 633€ 223 300€ 515 000€ 415 966€ 595 966€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 812€ 16 811€ 14 841€ 22 052€ 28 148€ 23 105€ 21 447€ 21 619€ 22 886€ 18 319€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 204€ 8 850€ 8 808€ 10 644€ 12 187€ 15 017€ 13 145€ 14 033€ 14 194€ 11 133€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
26 020€ 1 183€ 1 117€ 1 890€ 2 239€ 72 729€ 2 498€ 18 479€ 2 420€ 1 439€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 000€ 13 107€ 30 093€ 93€ 93€ 696€ 504€ 2 302€ 3 304€ 128€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
46 094 € 43 124 € 33 929 € 43 414 € 40 432 € 37 072 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 734€ 4 016€ 33 929€ 43 414€ 40 432€ 9 145€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 360€ 39 108€ 27 927€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
314 050€ 478 644€ 600 000€ 664 847€ 672 756€ 211 042€ 480 227€ 618 299€ 753 644€ 551 588€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
36 499 € 140 307 € 141 727 € 44 156 € 39 117 € 44 773 € 144 501 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4€ 4€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
36 499€ 140 307€ 141 727€ 44 156€ 39 117€ 44 769€ 144 497€