Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 089 136€ 18 237 217€ 17 637 937€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 789 251 € 4 841 854 € 1 784 590 € 16 491 798 € 18 762 151 € 18 074 665 € 15 678 468 € 20 766 986 € 20 308 457 € 20 665 835 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
15 272 485€ 20 187 785€ 19 913 853€ 20 379 814€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 614 082€ 4 612 908€ 1 527 622€ 16 089 133€ 18 237 217€ 17 637 937€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 231€ 5 083€ 57 500€ 12 952€ 27 514€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
166 938€ 228 946€ 256 968€ 397 582€ 524 934€ 379 228€ 405 983€ 566 249€ 394 604€ 258 507€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 534 804 € 5 092 762 € 3 279 944 € 16 421 401 € 18 488 642 € 17 691 462 € 15 657 782 € 20 683 393 € 20 217 160 € 20 529 639 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
105 038€ 68 126€ 160 258€ 167 049€ 244 281€ 354 254€ 301 813€ 234 247€ 259 730€ 254 318€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 887 548€ 4 398 657€ 2 012 967€ 15 567 810€ 17 507 809€ 16 574 974€ 14 616 733€ 19 574 183€ 19 132 200€ 19 480 939€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
325 886 € 332 009 € 293 508 € 419 357 € 480 466 € 532 080 € 509 435 € 592 361 € 430 610 € 420 406 €
16
E.1.
Mzdové náklady
233 370€ 240 995€ 214 649€ 300 844€ 335 006€ 383 845€ 367 778€ 427 965€ 307 950€ 300 718€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
80 357€ 83 450€ 72 369€ 103 372€ 130 294€ 133 532€ 126 503€ 147 781€ 106 040€ 101 981€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 159€ 7 564€ 6 490€ 15 141€ 15 166€ 14 703€ 15 154€ 16 615€ 16 620€ 17 707€
20
F.
Dane a poplatky
9 715€ 9 371€ 9 285€ 7 612€ 7 490€ 7 584€ 4 252€ 4 374€ 5 318€ 6 263€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
194 002€ 236 980€ 275 915€ 227 141€ 219 813€ 180 736€ 187 495€ 220 286€ 350 116€ 333 588€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
194 002€ 236 980€ 275 915€ 227 141€ 219 813€ 180 736€ 187 495€ 220 286€ 350 116€ 333 588€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 899€ 7 928€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-27 033€ 7 999€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 648€ 47 619€ 520 012€ 32 432€ 28 783€ 41 834€ 38 054€ 48 043€ 39 186€ 26 197€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
254 447 € -250 908 € -1 495 354 € 70 397 € 273 509 € 383 203 € 20 686 € 83 593 € 91 297 € 136 196 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
621 496 € 146 125 € -645 603 € 354 274 € 485 127 € 708 709 € 353 939 € 379 355 € 521 923 € 644 557 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
143 564 € 48 442 € 43 066 € 38 735 € 22 578 € 126 026 € 39 099 € 57 997 € 57 543 € 333 834 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 6 € 4 € 28 € 41 € 49 € 89 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 3€ 6€ 4€ 28€ 41€ 49€ 89€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
143 564€ 48 442€ 43 065€ 38 513€ 21 863€ 122 587€ 2 910€ 48 614€ 57 494€ 329 701€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
219€ 709€ 3 435€ 36 161€ 9 342€ 4 044€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
174 365 € 67 846 € 58 532 € 99 336 € 53 718 € 155 371 € 30 577 € 99 178 € 136 904 € 376 282 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 434 € 179 € 12 581 € 10 459 € 5 961 € 3 754 € 8 942 € 14 297 € 23 681 € 15 894 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
12 581€ 10 459€ 5 961€ 3 754€ 8 942€ 14 297€ 23 681€ 15 894€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14 434€ 179€
52
O.
Kurzové straty
151 299€ 60 088€ 37 652€ 71 084€ 21 996€ 131 232€ 3 149€ 66 014€ 90 536€ 339 913€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 632€ 7 579€ 8 299€ 17 793€ 25 761€ 20 385€ 18 486€ 18 867€ 22 687€ 20 475€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-30 801 € -19 404 € -15 466 € -60 601 € -31 140 € -29 345 € 8 522 € -41 181 € -79 361 € -42 448 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
223 646 € -270 312 € -1 510 820 € 9 796 € 242 369 € 353 858 € 29 208 € 42 412 € 11 936 € 93 748 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
24 805 € -1 992 € 8 095 € 59 297 € 80 519 € 8 170 € 24 332 € 8 999 € 25 234 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
24 805€ 7 887€ 59 657€ 80 747€ 11 731€ 23 871€ 7 452€ 25 923€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 992€ 208€ -360€ -228€ -3 561€ 461€ 1 547€ -689€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
198 841 € -270 312 € -1 508 828 € 1 701 € 183 072 € 273 339 € 21 038 € 18 080 € 2 937 € 68 514 €