Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
591 756 € 500 452 € 462 818 € 546 585 € 415 988 € 351 105 € 295 824 € 323 690 € 247 564 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
107 937 € 113 671 € 128 389 € 163 237 € 76 845 € 86 256 € 71 321 € 51 012 € 53 608 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 875 € 5 625 € 4 483 € 8 965 € 13 448 € 17 931 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 875€ 5 625€ 4 483€ 8 965€ 13 448€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 931€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
91 062 € 93 046 € 113 389 € 143 754 € 52 880 € 57 808 € 38 390 € 51 012 € 53 608 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
91 062€ 93 046€ 113 389€ 143 754€ 52 880€ 42 891€ 38 390€ 51 012€ 53 608€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 917€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
470 844 € 377 952 € 330 014 € 377 720 € 336 555 € 264 655 € 223 173 € 268 347 € 191 388 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 778 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 778€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 003 € 4 133 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 126 € 4 133 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 126€ 4 133€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 877€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
334 600 € 281 705 € 230 575 € 237 003 € 175 133 € 219 233 € 119 915 € 218 084 € 108 653 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
325 178 € 279 777 € 222 266 € 236 474 € 174 796 € 219 195 € 119 662 € 218 084 € 108 591 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
325 178€ 279 777€ 222 266€ 236 474€ 174 796€ 219 195€ 119 662€ 218 084€ 108 591€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 423€ 503€ 6 884€ 62€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 999€ 1 425€ 1 425€ 529€ 337€ 38€ 253€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
118 466 € 96 247 € 99 439 € 140 717 € 161 422 € 45 422 € 103 258 € 45 260 € 78 602 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 483€ 1 802€ 728€ 2 572€ 1 073€ 6€ 640€ 38€ 456€
073
B.V.2.
Účty v bankách
115 983€ 94 445€ 98 711€ 138 145€ 160 349€ 45 416€ 102 618€ 45 222€ 78 146€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 975 € 8 829 € 4 415 € 5 628 € 2 588 € 194 € 1 330 € 4 331 € 2 568 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 975€ 8 829€ 4 415€ 5 628€ 2 588€ 194€ 1 330€ 4 331€ 2 568€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
591 756 € 500 452 € 462 818 € 546 585 € 415 988 € 351 105 € 295 824 € 323 690 € 247 564 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
324 697 € 302 078 € 245 781 € 261 679 € 257 744 € 205 715 € 173 288 € 160 076 € 116 649 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 59 749 € 59 749 € 59 749 €
082
A.I.1
Základné imanie
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 59 749€ 59 749€ 59 749€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 5 975 € 5 975 € 5 975 € 4 309 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 4 309€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
236 078 € 179 782 € 139 715 € 139 715 € 139 715 € 107 564 € 94 352 € 50 925 € 14 593 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
236 078€ 179 782€ 139 715€ 139 715€ 139 715€ 107 564€ 94 352€ 50 925€ 14 593€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
22 619 € 56 296 € 40 066 € 55 964 € 52 029 € 32 176 € 13 212 € 43 427 € 37 998 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
267 059 € 198 374 € 217 037 € 264 250 € 158 244 € 145 390 € 122 536 € 163 554 € 130 880 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 899 € 5 585 € 38 669 € 78 484 € 26 555 € 32 251 € 22 770 € 26 712 € 33 909 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
21 694 € 28 515 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 694€ 28 515€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 990€ 3 853€ 31 369€ 61 651€ 8 583€ 23 104€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
909€ 732€ 527€ -348€ -334€ 18€ 394€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 000€ 1 000€ 6 773€ 16 833€ 26 555€ 24 016€ 5 000€ 5 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
21 259€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
230 858 € 192 745 € 178 320 € 185 716 € 131 689 € 113 139 € 98 110 € 134 713 € 94 971 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
183 422 € 129 714 € 111 523 € 128 288 € 98 404 € 95 075 € 72 055 € 115 768 € 76 652 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
183 422€ 129 714€ 111 523€ 128 288€ 98 404€ 95 075€ 72 055€ 115 768€ 76 652€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
897€ 897€ 897€ 897€ 897€ 897€ 897€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 480€ 11 238€ 7 186€ 8 953€ 9 278€ 7 972€ 6 369€ 4 736€ 4 825€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 897€ 1 489€ 2 391€ 1 402€ 1 233€ 2 316€ 1 891€ 1 523€ 1 183€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
22 277€ 22 892€ 15 669€ 12 361€ 20 115€ 6 704€ 13 898€ 12 586€ 12 311€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 885€ 26 515€ 40 654€ 33 815€ 1 762€ 175€ 3 000€ 100€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 656 € 1 800 € 2 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 656€ 1 800€ 2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
43€ 44€ 48€ 50€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
329€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 656 € 60 € 35 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
60€ 35€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 656€