Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eustream, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.08.2022
31.07.2023
01.08.2021
31.07.2022
01.08.2020
31.07.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
201 731 000 € 570 125 000 € 625 916 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
176 137 000€ 567 342 000€ 621 668 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 729 000€ 2 274 000€ 3 084 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
77 000€ 110 000€ 1 267 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 788 000€ 399 000€ -103 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
225 744 000 € 232 454 000 € 222 753 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
28 649 000€ 38 663 000€ 21 042 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 189 000€ 14 207 000€ 14 764 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
29 650 000 € 29 496 000 € 28 497 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 790 000€ 20 639 000€ 19 795 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 152 000€ 7 196 000€ 6 943 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 708 000€ 1 661 000€ 1 759 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
154 308 000€ 146 653 000€ 143 521 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 000€ 0€ 1 087 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
38 000€ 1 250 000€ 8 011 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
909 000€ 2 185 000€ 5 831 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-24 013 000 € 337 671 000 € 403 163 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
137 028 000 € 516 746 000 € 588 946 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 230 000 € 39 678 000 € 1 070 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
625 000 € 422 000 € 933 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
625 000€ 422 000€ 933 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 521 000 € 31 000 € 88 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
36 084 000€ 39 225 000€ 49 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
32 584 000 € 28 350 000 € 30 322 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
31 987 000 € 28 350 000 € 30 322 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
597 000€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
6 646 000 € 11 328 000 € -29 252 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-17 367 000 € 348 998 000 € 373 911 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-4 804 000 € 84 238 000 € 97 127 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-38 179 000€ 110 987 000€ 126 048 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
33 375 000€ -26 749 000€ -28 921 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-12 563 000 € 264 760 000 € 276 784 000 €