Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
140 474 477 € 139 951 305 € 143 034 075 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 471 367 € 10 442 274 € 11 232 479 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
204 049 € 303 901 € 407 454 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
204 049€ 303 901€ 407 454€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 050 363 € 8 821 418 € 9 508 070 €
012
A.II.1
Pozemky
652 164€ 652 164€ 661 514€
013
A.II.2
Stavby
5 624 700€ 5 920 888€ 6 226 199€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 773 500€ 2 235 692€ 2 571 198€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 12 674€ 49 159€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 216 955 € 1 316 955 € 1 316 955 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
900 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
129 876 870 € 129 346 375 € 131 636 817 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
44 270 652 € 56 321 534 € 51 686 514 €
035
B.I.1
Materiál
25 596 221€ 32 132 302€ 28 116 781€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 553 968€ 5 240 337€ 4 056 263€
037
B.I.3
Výrobky
14 518 460€ 16 569 928€ 15 745 397€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
602 003€ 2 378 967€ 3 768 073€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 996 044 € 7 039 155 € 1 964 844 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 996 044€ 7 039 155€ 1 964 844€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
78 399 587 € 62 248 156 € 73 648 647 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
49 417 785 € 35 598 335 € 42 351 082 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
49 417 785€ 35 598 335€ 42 351 082€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 800 000€ 16 500 000€ 16 500 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 129 523€ 10 076 062€ 14 725 623€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
52 279€ 73 759€ 71 942€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 210 587 € 3 737 530 € 4 336 812 €
072
B.V.1.
Peniaze
499€ 731€ 5 222€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 210 088€ 3 736 799€ 4 331 591€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
126 240 € 162 655 € 164 779 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 099€ 89 597€ 91 940€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
72 141€ 73 058€ 72 839€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
140 474 477 € 139 951 305 € 143 034 075 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 528 872 € 2 121 042 € 10 426 272 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 036 674 € 1 036 674 € 1 036 674 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 036 674€ 1 036 674€ 1 036 674€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 830 314 € -8 238 144 € 67 086 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-8 238 144€ 67 086€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 830 314€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
131 945 605 € 137 830 264 € 132 593 040 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
78 044 € 93 324 € 96 273 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
78 044€ 93 324€ 96 273€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 086 416 € 1 340 951 € 1 539 797 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 086 416€ 1 340 951€ 1 539 797€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
106 179 455 € 117 845 705 € 125 604 899 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
102 631 419 € 116 110 720 € 122 750 166 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 189 176€ 1 708 480€ 1 459 032€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 1 000 785€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 371 063€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 358 860€ 26 505€ 23 853€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 720 176 € 6 020 386 € 5 352 071 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 720 176€ 6 020 386€ 5 352 071€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
20 881 514€ 12 529 898€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 14 764 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 14 764€