Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 250 496 000 € 984 870 000 € 1 013 941 000 € 1 031 398 000 € 938 103 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
919 879 000 € 903 895 000 € 932 299 000 € 974 047 000 € 862 044 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
13 951 000 € 10 910 000 € 9 226 000 € 11 014 000 € 10 913 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 754 000 € 4 822 000 € 6 928 000 € 9 692 000 € 8 328 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 197 000 € 6 088 000 € 2 298 000 € 1 322 000 € 2 585 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
898 795 000 € 886 434 000 € 916 055 000 € 957 061 000 € 846 061 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
48 631 000 € 41 324 000 € 41 646 000 € 43 447 000 € 50 362 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
789 574 000 € 808 421 000 € 845 661 000 € 874 040 000 € 749 177 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 706 000 € 5 985 000 € 6 136 000 € 6 051 000 € 6 029 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 808 000 € 20 365 000 € 20 126 000 € 33 523 000 € 27 339 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
32 076 000 € 10 339 000 € 2 486 000 € 0 € 13 154 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 133 000 € 6 551 000 € 7 018 000 € 5 972 000 € 5 070 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
5 409 000 € 5 209 000 € 5 676 000 € 5 626 000 € 5 070 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 724 000 € 1 342 000 € 1 342 000 € 346 000 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
330 617 000 € 80 975 000 € 81 642 000 € 57 351 000 € 76 059 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 119 000 € 11 806 000 € 10 090 000 € 8 481 000 € 8 759 000 €
032
B.I.1
Materiál
17 119 000 € 11 806 000 € 10 090 000 € 8 481 000 € 8 759 000 €
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
886 000 € 746 000 € 805 000 € 519 000 € 656 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
580 000 € 619 000 € 576 000 € 510 000 € 418 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
306 000 € 127 000 € 229 000 € 9 000 € 238 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
309 096 000 € 65 001 000 € 69 808 000 € 47 513 000 € 42 674 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
26 226 000 € 30 611 000 € 25 441 000 € 31 893 000 € 42 674 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
207 384 000 € 0 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
75 486 000 € 34 390 000 € 44 367 000 € 15 620 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 516 000 € 3 422 000 € 939 000 € 838 000 € 23 970 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
217 000 € 214 000 € 216 000 € 249 000 € 219 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 299 000 € 3 208 000 € 723 000 € 589 000 € 23 751 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 250 496 000 € 984 870 000 € 1 013 941 000 € 1 031 398 000 € 938 103 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
177 636 000 € 139 726 000 € 143 487 000 € 149 165 000 € 154 404 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-33 603 000 € -34 137 000 € -34 421 000 € -33 895 000 € -34 545 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
-33 622 000 € -33 622 000 € -33 622 000 € -33 622 000 € -33 622 000 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
19 000 € -515 000 € -799 000 € -273 000 € -923 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-62 696 000 € -58 651 000 € -53 499 000 € -47 610 000 € -41 231 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-62 696 000 € -58 651 000 € -53 499 000 € -47 610 000 € -41 231 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
37 376 000 € -4 045 000 € -5 152 000 € -5 889 000 € -6 379 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 043 141 000 € 815 054 000 € 840 255 000 € 439 738 000 € 515 865 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
34 223 000 € 34 572 000 € 34 114 000 € 33 072 000 € 45 249 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
15 156 000 € 15 504 000 € 15 266 000 € 14 113 000 € 19 934 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
19 067 000 € 19 068 000 € 18 848 000 € 18 959 000 € 25 315 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
599 761 000 € 409 925 000 € 438 028 000 € 79 378 000 € 87 243 000 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
24 106 000 € 24 106 000 € 24 106 000 € 46 706 000 € 54 706 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
55 000 € 84 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
570 296 000 € 379 108 000 € 405 696 000 € 23 358 000 € 21 851 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 359 000 € 6 711 000 € 8 226 000 € 9 259 000 € 10 602 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
53 056 000 € 44 826 000 € 73 173 000 € 70 202 000 € 146 848 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
52 218 000 € 44 056 000 € 49 842 000 € 61 541 000 € 116 229 000 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 22 600 000 € 8 000 000 € 30 000 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
838 000 € 770 000 € 731 000 € 661 000 € 619 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
356 101 000 € 325 731 000 € 294 940 000 € 257 086 000 € 236 525 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
286 253 000 € 254 354 000 € 207 490 000 € 184 803 000 € 121 095 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
69 848 000 € 71 377 000 € 87 450 000 € 72 283 000 € 115 430 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
29 719 000 € 30 090 000 € 30 199 000 € 442 495 000 € 267 834 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
29 719 000 € 30 090 000 € 30 199 000 € 28 529 000 € 18 319 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
413 966 000 € 249 515 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé