Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.07.2021
30.06.2022
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 303 429 € 16 260 133 € 14 065 618 € 13 336 551 € 13 491 896 € 14 011 149 € 12 565 352 € 11 788 475 € 12 818 267 € 10 523 069 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 659 326 € 6 390 309 € 5 905 342 € 6 394 972 € 4 375 851 € 5 094 839 € 4 415 601 € 4 607 853 € 4 548 342 € 1 180 890 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 189 € 31 897 € 44 126 € 54 798 € 4 795 € 1 968 € 4 593 € 7 217 € 9 843 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 527€ 31 897€ 44 126€ 54 798€ 4 795€ 1 968€ 4 593€ 7 217€ 9 843€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 662€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 649 137 € 6 358 412 € 5 861 216 € 6 333 535 € 4 364 417 € 5 086 232 € 4 403 369 € 4 592 997 € 4 531 860 € 1 174 251 €
012
A.II.1
Pozemky
1 030 757€ 1 073 859€ 1 018 657€ 1 117 715€ 547 715€ 456 757€ 369 975€ 268 523€ 227 883€ 227 883€
013
A.II.2
Stavby
3 602 441€ 4 040 342€ 3 981 044€ 4 243 822€ 3 387 870€ 4 169 638€ 3 484 289€ 3 657 606€ 2 532 218€ 3 738€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 034 436€ 1 185 044€ 861 515€ 968 855€ 427 682€ 423 326€ 543 217€ 665 416€ 691 064€ 475 585€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
955 484€ 55 039€ 3 143€ 1 150€ 36 511€ 2 388€ 1 452€ 1 080 695€ 467 045€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
26 019€ 4 128€ 3 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 7 639 € 7 639 € 6 639 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 000€ 1 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 595 687 € 9 840 827 € 8 121 615 € 6 902 584 € 8 881 030 € 8 742 052 € 7 987 317 € 7 080 370 € 8 176 471 € 9 230 144 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 210 075 € 5 988 176 € 4 633 002 € 4 452 473 € 5 265 496 € 5 433 576 € 5 339 220 € 4 816 125 € 5 207 875 € 6 295 643 €
035
B.I.1
Materiál
7 771€ 5 403€ 9 379€ 6 940€ 8 352€ 6 685€ 9 155€ 8 911€ 9 760€ 10 171€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
265€ 265€ 265€ 265€ 266€ 531€ 531€ 531€ 531€ 531€
039
B.I.5
Tovar
6 202 039€ 5 982 508€ 4 623 358€ 4 445 268€ 5 256 878€ 5 426 360€ 5 329 534€ 4 806 683€ 5 197 584€ 6 280 883€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 058€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
365 € 3 860 € 1 877 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
365€ 3 860€ 1 877€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 051 864 € 3 659 315 € 3 205 035 € 1 985 064 € 3 054 434 € 2 845 118 € 2 204 936 € 1 959 728 € 2 568 385 € 2 591 301 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 347 982 € 1 320 352 € 1 363 400 € 548 117 € 1 659 717 € 1 080 704 € 1 424 556 € 1 543 281 € 1 866 544 € 2 487 970 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 845€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 490€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 314 137€ 1 320 352€ 1 354 910€ 548 117€ 1 659 717€ 1 080 704€ 1 424 556€ 1 543 281€ 1 866 544€ 2 487 970€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
36 544€ 339 134€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 003€ 89 811€ 8 947€ 5 807€ 987€ 7 708€ 8 131€ 8 668€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 703 882€ 2 338 963€ 1 837 632€ 1 347 136€ 1 385 770€ 1 758 607€ 742 849€ 69 605€ 693 710€ 94 663€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
333 748 € 193 336 € 283 578 € 465 047 € 560 735 € 459 498 € 441 284 € 304 517 € 400 211 € 343 200 €
072
B.V.1.
Peniaze
149 544€ 119 018€ 119 607€ 262 560€ 317 451€ 319 616€ 266 224€ 247 363€ 202 776€ 253 837€
073
B.V.2.
Účty v bankách
184 204€ 74 318€ 163 971€ 202 487€ 243 284€ 139 882€ 175 060€ 57 154€ 197 435€ 89 363€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
48 416 € 28 997 € 38 661 € 38 995 € 235 015 € 174 258 € 162 434 € 100 252 € 93 454 € 112 035 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
62€ 1 028€ 1 994€ 2 960€ 2 960€ 3 926€ 4 892€ 5 858€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 626€ 12 124€ 9 836€ 8 232€ 5 644€ 9 154€ 12 300€ 10 007€ 5 144€ 7 112€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
14 790€ 28 763€ 227 377€ 162 144€ 147 174€ 86 319€ 83 418€ 99 065€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 873€ 29 735€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 303 429 € 16 260 133 € 14 065 618 € 13 336 551 € 13 491 896 € 14 011 149 € 12 565 352 € 11 788 475 € 12 818 267 € 10 523 069 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 988 418 € 3 863 859 € 3 853 934 € 3 854 429 € 4 111 235 € 4 060 939 € 4 066 623 € 4 245 790 € 3 919 124 € 3 645 100 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 € 3 651 331 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€ 3 651 331€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
174 549 € 170 329 € 166 743 € 162 704 € 129 681 € 98 579 € 63 388 € 30 722 € 3 319 € 169 927 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
174 549€ 170 329€ 166 743€ 162 704€ 129 681€ 98 579€ 63 388€ 30 722€ 3 319€ 169 927€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
237 073 € -9 550 € 25 437 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
237 073€ 25 437€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 550€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 162 538 € 42 199 € 35 860 € 40 394 € 330 223 € 311 029 € 351 904 € 326 664 € 274 024 € -201 595 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 310 908 € 12 392 595 € 10 207 944 € 9 479 118 € 9 375 898 € 9 945 481 € 8 492 656 € 7 536 634 € 8 892 736 € 6 870 597 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
77 846 € 78 548 € 151 490 € 204 238 € 121 173 € 112 189 € 205 212 € 254 574 € 201 499 € 57 530 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
21 783€ 21 783€ 89 214€ 175 728€ 100 867€ 96 529€ 190 362€ 237 667€ 175 340€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
48 177€ 42 418€ 35 159€ 27 391€ 20 306€ 15 660€ 14 850€ 14 718€ 12 051€ 9 922€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 823€ 11 238€ 25 187€ 110€ 5 945€ 29 329€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 063€ 3 109€ 1 930€ 1 119€ 2 079€ 8 163€ 18 279€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 558 456€ 1 187 935€ 1 216 273€ 1 960 743€ 1 801 113€ 2 311 563€ 906 842€ 1 133 570€ 1 160 298€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 719 897 € 6 945 398 € 5 294 886 € 3 974 419 € 5 202 317 € 5 080 775 € 5 442 883 € 4 437 231 € 6 033 566 € 5 572 035 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 250 592 € 5 940 529 € 4 247 992 € 2 959 430 € 4 292 779 € 4 461 700 € 4 679 532 € 4 012 404 € 5 609 241 € 4 858 029 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
25 848€ 689 289€ 418 331€ 171 931€ 42 800€ 123 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 224 744€ 5 251 240€ 3 829 661€ 2 787 499€ 4 249 979€ 4 338 700€ 4 679 532€ 4 012 404€ 5 609 241€ 4 858 029€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
580 117€ 545 591€ 516 251€ 483 202€ 379 926€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
137 000€ 354 028€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
248 753€ 219 367€ 214 463€ 207 520€ 185 020€ 168 710€ 153 977€ 144 189€ 136 876€ 127 540€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
146 202€ 132 591€ 130 807€ 125 550€ 111 764€ 101 370€ 89 535€ 82 012€ 74 349€ 73 767€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
479 158€ 46 430€ 97 750€ 91 831€ 122 143€ 97 814€ 61 410€ 106 068€ 76 690€ 61 753€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 075€ 60 890€ 87 623€ 106 886€ 110 685€ 114 181€ 104 401€ 92 558€ 136 410€ 450 946€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
259 900 € 232 800 € 271 024 € 228 270 € 236 647 € 223 032 € 171 644 € 165 550 € 184 350 € 395 799 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
259 900€ 232 800€ 271 024€ 228 270€ 236 647€ 223 032€ 171 644€ 165 550€ 184 350€ 395 799€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 694 809€ 3 919 914€ 3 250 125€ 3 083 448€ 1 970 648€ 2 161 922€ 1 766 075€ 1 545 709€ 1 313 023€ 661 076€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
28 000€ 24 146€ 28 000€ 44 000€ 56 000€ 184 157€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 103 € 3 679 € 3 740 € 3 004 € 4 763 € 4 729 € 6 073 € 6 051 € 6 407 € 7 372 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
878€ 610€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
107€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 103€ 62€ 1 029€ 2 029€ 2 495€ 3 681€ 3 927€ 5 291€ 5 858€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 679€ 3 678€ 1 868€ 2 734€ 2 234€ 1 514€ 1 514€ 1 116€ 1 514€