Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
137 530 497€ 114 354 980€ 68 917 524€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
223 445 951€ 207 052 966€ 193 411 148€
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
135 264 269€ 151 561 383€ 164 346 150€
Hmotný majetok a majetok na predaj
6 728 100€ 6 135 297€ 7 974 401€
Daňové pohľadávky
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Aktívne časové rozlíšenie
15 040 476€ 13 875 793€ 11 846 935€
Aktíva spolu
518 009 294€ 492 980 419€ 446 496 158€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
184 314 238€ 179 890 962€ 152 398 798€
Záväzky z poistenia a zaistenia
109 612 836€ 76 130 857€ 76 895 912€
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
650 000€ 930 000€ 9 764 894€
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
585 682€ 612 383€ 799 998€
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
17 023 372€ 14 655 751€ 15 322 090€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
384 502€ 1 174 316€ 5 691 335€
Pasívne časové rozlíšenie
156 508€ 298 387€ 117 579€
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
312 727 139€ 273 692 657€ 260 990 606€
Vlastné imanie
205 282 154€ 219 287 762€ 185 505 552€
Základné imane
33 600 000€ 33 600 000€ 33 600 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
22 889€ 22 889€ 22 889€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
10 080 000€ 10 080 000€ 119 522 038€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
175 584 873€ 158 260 996€ 59 216 138€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
-14 005 608€ 17 323 877€ -26 855 513€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
518 009 294€ 492 980 419€ 446 496 158€