Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EURO-ŠTUKONZ a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 410 607 € 1 709 073 € 1 516 965 € 560 989 € 730 734 € 1 147 280 € 3 221 665 € 843 808 € 1 907 839 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 741 € 50 158 € 71 575 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
28 741 € 50 158 € 71 575 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 741€ 50 158€ 71 575€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 379 376 € 1 647 162 € 1 345 525 € 556 129 € 729 730 € 1 146 933 € 3 221 356 € 840 773 € 1 827 211 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
48 682 € 5 149 € 43 483 € 172 € 18 278 €
035
B.I.1
Materiál
48 682€ 5 149€ 43 483€ 172€ 18 278€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
40 572 € 8 220 € 8 220 € 8 220 € 8 220 € 8 220 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
40 572€ 8 220€ 8 220€ 8 220€ 8 220€ 8 220€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 963 557 € 1 530 285 € 926 485 € 526 985 € 629 033 € 596 066 € 803 537 € 725 775 € 1 659 928 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 165 632 € 1 101 655 € 696 108 € 432 783 € 539 937 € 547 655 € 739 597 € 674 381 € 1 650 752 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
688 349€ 724 864€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
477 283€ 376 791€ 696 108€ 432 783€ 539 937€ 547 655€ 739 597€ 674 381€ 1 650 752€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
407 502€ 154 420€ 29 561€ 11 865€ 89 096€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 884€ 1 406€ 5 337€ 38 411€ 12 467€ 46 394€ 4 176€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
390 423€ 272 326€ 199 410€ 77 000€ 10 000€ 51 473€ 5 000€ 5 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
367 137 € 111 728 € 334 985 € 20 752 € 74 199 € 542 647 € 2 409 599 € 106 778 € 167 283 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 220€ 8 866€ 27 497€ 19 595€ 17 942€ 11 409€ 12 294€ 5 505€ 243€
073
B.V.2.
Účty v bankách
359 917€ 102 862€ 307 488€ 1 157€ 56 257€ 531 238€ 2 397 305€ 101 273€ 167 040€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 490 € 11 753 € 99 865 € 4 860 € 1 004 € 347 € 309 € 3 035 € 80 628 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 490€ 1 592€ 2 783€ 4 860€ 1 004€ 347€ 309€ 3 035€ 881€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 161€ 97 082€ 79 747€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 410 607 € 1 709 073 € 1 516 965 € 560 989 € 730 734 € 1 147 280 € 3 221 665 € 843 808 € 1 907 839 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
225 255 € 209 382 € 137 364 € 64 013 € 52 953 € 52 278 € 30 496 € 29 112 € 292 382 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 650 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
131 883 € 59 864 € -13 486 € -24 547 € -25 222 € 2 997 € 1 612 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
131 883€ 84 411€ 11 061€ 2 997€ 2 997€ 1 612€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 547€ -24 547€ -24 547€ -28 219€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
15 872 € 72 018 € 73 350 € 11 060 € 675 € -628 219 € 1 384 € 1 612 € 264 882 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 185 352 € 1 502 848 € 1 379 601 € 496 976 € 677 781 € 1 095 002 € 3 191 169 € 814 696 € 1 615 457 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
217 141 € 1 127 € 661 € 45 € 64 € 98 € 80 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
215 678€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 463€ 1 127€ 661€ 45€ 64€ 98€ 80€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 964 741 € 1 498 735 € 1 358 570 € 476 379 € 484 699 € 898 220 € 3 027 531 € 644 933 € 1 458 627 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
850 069 € 919 528 € 1 026 282 € 469 424 € 470 076 € 588 489 € 2 587 008 € 377 687 € 1 432 380 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
133 118€ 192 253€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
716 951€ 727 275€ 1 026 282€ 469 424€ 470 076€ 588 489€ 2 587 008€ 377 687€ 1 432 380€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
307 354€ 8 516€ 3 973€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 020 330€ 265 330€ 126 500€ 300 000€ 100 000€ 258 730€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 664€ 5 568€ 8 189€ 2 329€ 4 127€ 3 601€ 5 879€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 104€ 9 182€ 5 980€ 3 329€ 2 936€ 2 642€ 4 242€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
89 574€ 44 949€ 80 841€ 1 297€ 7 494€ 3 488€ 19 841€ 22 274€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
254 178€ 110 778€ 66€ 3 207€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 470 € 2 986 € 20 370 € 20 552 € 193 018 € 196 684 € 163 558 € 169 763 € 156 830 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 470€ 2 986€ 5 038€ 5 220€ 162 353€ 163 020€ 163 558€ 169 763€ 156 830€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
15 332€ 15 332€ 30 665€ 33 664€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-3 157 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-3 157€