Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AT ABOV, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 762 969 € 5 977 118 € 5 609 743 € 3 949 993 € 4 635 344 € 5 230 664 € 4 881 403 € 5 200 756 € 4 849 963 € 4 021 971 € 4 557 061 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 576 018 € 4 131 296 € 3 725 763 € 2 709 408 € 2 996 886 € 3 403 504 € 3 618 545 € 3 401 202 € 3 478 655 € 2 647 690 € 2 815 301 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 586 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 586€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 824 987 € 3 380 265 € 2 974 732 € 1 958 377 € 1 998 216 € 2 157 196 € 2 372 237 € 2 960 749 € 3 100 810 € 2 207 237 € 2 374 262 €
012
A.II.1
Pozemky
432 045€ 358 733€ 367 120€ 291 488€ 222 168€ 211 908€ 201 798€ 193 075€ 185 120€ 149 822€ 75 822€
013
A.II.2
Stavby
1 428 001€ 1 522 617€ 1 523 227€ 1 033 621€ 1 100 145€ 1 181 774€ 1 265 723€ 1 741 448€ 1 835 610€ 1 622 559€ 1 598 300€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 728 835€ 1 314 561€ 1 017 967€ 597 930€ 642 058€ 696 432€ 813 392€ 904 085€ 910 315€ 367 053€ 566 184€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
62 344€ 61 332€ 23 817€ 31 243€ 29 750€ 62 987€ 86 116€ 116 983€ 125 571€ 63 220€ 74 998€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
173 762€ 123 022€ 42 601€ 4 095€ 4 095€ 4 095€ 5 208€ 5 158€ 44 194€ 4 583€ 58 958€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
751 031 € 751 031 € 751 031 € 751 031 € 998 670 € 1 246 308 € 1 246 308 € 440 453 € 377 845 € 440 453 € 440 453 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
751 031€ 751 031€ 751 031€ 751 031€ 247 639€ 495 277€ 495 277€ 212 848€ 150 240€ 212 848€ 440 453€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 751 031€ 751 031€ 751 031€ 227 605€ 227 605€ 227 605€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 186 951 € 1 845 822 € 1 881 830 € 1 240 585 € 1 618 370 € 1 827 160 € 1 262 858 € 1 799 358 € 1 368 119 € 1 367 984 € 1 732 907 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 107 647 € 1 612 528 € 1 243 127 € 1 045 120 € 1 136 765 € 955 860 € 1 179 066 € 1 380 217 € 1 167 658 € 1 258 342 € 1 501 486 €
035
B.I.1
Materiál
123 086€ 350 116€ 153 250€ 98 877€ 121 934€ 51 275€ 197 417€ 109 649€ 89 989€ 72 012€ 98 192€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
275 359€ 317 621€ 368 754€ 278 320€ 315 076€ 389 180€ 416 168€ 330 647€ 371 411€ 437 986€ 472 840€
037
B.I.3
Výrobky
587 128€ 573 454€ 331 844€ 636 125€ 623 316€ 497 556€ 521 068€ 863 472€ 606 206€ 667 682€ 874 448€
038
B.I.4
Zvieratá
122 074€ 85 832€ 106 115€ 31 798€ 40 617€ 17 849€ 44 413€ 76 449€ 100 052€ 80 662€ 56 006€
039
B.I.5
Tovar
0€ 285 505€ 283 164€ 0€ 35 822€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 066 259 € 224 410 € 635 349 € 192 757 € 478 557 € 867 887 € 82 379 € 411 357 € 195 089 € 105 545 € 223 591 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
237 080 € 196 434 € 188 244 € 38 610 € 116 813 € 198 822 € 80 524 € 410 726 € 26 447 € 93 755 € 187 680 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 794€ 35 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 873€ 9 913€ 27 130€ 0€ 44 768€ 179 185€ 54 708€ 66 580€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
234 207€ 186 521€ 160 320€ 2 958€ 72 045€ 19 637€ 25 816€ 344 146€ 26 447€ 93 755€ 187 680€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 115 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 349 787€ 237 239€ 0€ 0€ 167 000€ 10 000€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
824 158€ 22 880€ 442 074€ 38 206€ 11 957€ 431 826€ 1 855€ 631€ 1 392€ 1 790€ 35 891€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 021€ 5 096€ 5 031€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250€ 0€ 20€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
13 045 € 8 884 € 3 354 € 2 708 € 3 048 € 3 413 € 1 413 € 7 784 € 5 372 € 4 097 € 7 830 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 045€ 8 884€ 3 354€ 2 708€ 3 048€ 3 388€ 1 404€ 7 120€ 1 855€ 1 074€ 5 837€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 9€ 664€ 3 517€ 3 023€ 1 993€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 0 € 2 150 € 0 € 20 088 € 0 € 0 € 196 € 3 189 € 6 297 € 8 853 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 20 088€ 0€ 0€ 196€ 3 189€ 4 799€ 8 853€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 2 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 498€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 762 969 € 5 977 118 € 5 609 743 € 3 949 993 € 4 635 344 € 5 230 664 € 4 881 403 € 5 200 756 € 4 849 963 € 4 021 971 € 4 557 061 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 494 697 € 1 366 699 € 1 360 571 € 2 299 450 € 1 406 652 € 792 522 € 775 967 € 582 273 € 399 953 € 912 577 € 904 451 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
518 575 € 518 575 € 518 575 € 518 575 € 518 575 € 518 575 € 518 575 € 518 575 € 518 574 € 518 574 € 518 575 €
082
A.I.1
Základné imanie
518 575€ 518 575€ 518 575€ 518 575€ 518 575€ 518 575€ 518 575€ 518 575€ 518 574€ 518 574€ 518 575€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 199 483€ 199 483€ 199 483€ 199 483€ 199 483€ 199 483€ 199 483€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 € 51 858 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
51 858€ 51 858€ 51 858€ 51 858€ 51 858€ 51 858€ 51 858€ 0€ 0€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 858€ 51 858€ 51 858€ 51 858€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -62 609 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -62 609€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
796 266 € 790 138 € 614 130 € 614 130 € 22 606 € 22 051 € -187 643 € -241 554 € 142 662 € 134 536 € 129 687 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
796 266€ 790 138€ 614 130€ 614 130€ 22 606€ 275 494€ 65 800€ 65 800€ 142 662€ 134 536€ 129 687€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -253 443€ -253 443€ -307 354€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
127 998 € 6 128 € 176 008 € 1 114 887 € 614 130 € 555 € 193 694 € 53 911 € -450 015 € 8 126 € 4 848 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 485 873 € 4 298 175 € 3 873 550 € 1 206 576 € 2 703 078 € 3 852 479 € 3 495 190 € 3 743 334 € 3 481 731 € 2 498 013 € 2 990 816 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 281 106 € 3 234 756 € 37 707 € 5 972 € 46 036 € 148 804 € 252 529 € 274 218 € 408 287 € 109 829 € 422 748 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 2 790 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 424€ 8 627€ 6 065€ 2 216€ 1 902€ 1 946€ 225€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 273 682€ 435 902€ 31 642€ 3 756€ 44 134€ 146 858€ 252 304€ 274 218€ 408 287€ 109 829€ 422 748€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 13 864€ 32 819€ 61 307€ 89 795€ 118 283€ 146 771€ 175 259€ 149 659€ 236 605€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 543 884 € 408 756 € 2 943 665 € 299 590 € 1 559 773 € 2 535 087 € 2 267 348 € 2 510 243 € 1 898 656 € 1 146 352 € 1 363 502 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
634 879 € 175 311 € 1 125 267 € 217 538 € 1 432 225 € 367 437 € 789 972 € 1 352 807 € 658 559 € 201 306 € 667 032 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 12 228€ 875 797€ 187 970€ 1 190 565€ 298 636€ 646 015€ 1 273 440€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 176 212€ 0€ 225 729€ 58 333€ 72 673€ 72 673€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
634 879€ 163 083€ 73 258€ 29 568€ 15 931€ 10 468€ 71 284€ 6 694€ 658 559€ 201 306€ 667 032€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 648 135€ 0€ 0€ 1 982 544€ 1 277 574€ 985 828€ 1 059 651€ 752 623€ 662 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 969 887€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
30 470€ 33 564€ 45 080€ 20 536€ 21 130€ 23 543€ 25 677€ 18 279€ 18 313€ 17 791€ 15 589€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 756€ 20 272€ 28 979€ 13 225€ 14 444€ 15 223€ 17 156€ 11 764€ 12 049€ 10 658€ 9 842€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 126€ 58 575€ 38 750€ 2 763€ 46 764€ 6 341€ 7 203€ 5 371€ 2 316€ 1 985€ 3 899€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
857 653€ 121 034€ 87 567€ 40 528€ 40 210€ 134 999€ 144 766€ 131 194€ 142 768€ 156 989€ 140€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
21 663 € 19 099 € 38 317 € 32 692 € 27 482 € 30 254 € 29 935 € 18 937 € 22 261 € 23 306 € 21 861 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
21 663€ 19 099€ 38 317€ 32 692€ 27 482€ 30 254€ 29 935€ 18 937€ 22 261€ 23 306€ 21 861€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
639 220€ 635 564€ 839 997€ 835 503€ 1 008 480€ 1 048 539€ 827 095€ 793 165€ 977 268€ 1 068 867€ 946 100€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
782 399 € 312 244 € 375 622 € 443 967 € 525 614 € 585 663 € 610 246 € 875 149 € 968 279 € 611 381 € 661 794 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
23 331€ 19 328€ 15 160€ 10 994€ 20 123€ 7 654€ 8 015€ 10 304€ 13 137€ 16 873€ 17 936€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
648 820€ 252 572€ 291 177€ 360 462€ 432 973€ 482 298€ 525 189€ 774 548€ 892 186€ 555 165€ 643 858€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
110 248€ 40 344€ 69 285€ 72 511€ 72 518€ 95 711€ 77 042€ 90 297€ 62 956€ 39 343€ 0€