Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 665 140 € 20 780 358 € 20 604 255 € 23 755 235 € 25 994 524 € 21 709 674 € 21 004 502 € 24 033 344 € 18 565 879 € 14 657 151 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 323 230 € 12 936 437 € 14 282 999 € 15 719 728 € 16 922 053 € 14 378 618 € 15 426 462 € 19 207 940 € 15 324 733 € 11 213 294 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
103 890 € 12 615 € 22 250 € 26 066 € 26 791 € 28 419 € 13 204 € 7 705 € 11 715 € 6 773 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 098€ 12 615€ 17 850€ 26 066€ 26 791€ 28 419€ 13 204€ 7 705€ 11 715€ 6 773€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 792€ 4 400€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 219 340 € 12 923 822 € 14 260 749 € 15 693 662 € 16 895 262 € 14 350 199 € 15 413 258 € 19 200 235 € 15 313 018 € 11 206 521 €
012
A.II.1
Pozemky
686 474€ 686 474€ 1 618 244€ 1 618 244€ 1 618 244€ 686 474€ 695 251€ 695 251€ 695 251€ 695 251€
013
A.II.2
Stavby
3 472 693€ 3 597 510€ 3 650 899€ 3 793 790€ 3 908 712€ 4 016 130€ 4 158 486€ 4 254 070€ 4 263 177€ 4 316 409€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 248 490€ 8 259 968€ 8 462 305€ 7 657 735€ 7 616 196€ 8 923 805€ 10 046 336€ 13 306 897€ 5 711 110€ 5 537 288€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
242 706€ 327 434€ 462 146€ 2 304 526€ 3 432 743€ 514 412€ 77 248€ 437 054€ 2 550 139€ 132 743€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
568 977€ 52 436€ 67 155€ 319 367€ 319 367€ 209 378€ 435 937€ 506 963€ 2 093 341€ 524 830€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 234 779 € 6 864 594 € 5 409 924 € 7 059 806 € 8 347 740 € 6 348 107 € 4 680 780 € 3 790 257 € 3 189 192 € 3 357 117 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 836 573 € 4 154 718 € 3 365 232 € 4 124 492 € 3 695 177 € 3 092 686 € 2 302 376 € 1 717 408 € 1 273 175 € 1 349 432 €
035
B.I.1
Materiál
3 138 307€ 1 874 233€ 1 555 319€ 1 952 438€ 1 811 221€ 1 213 283€ 922 139€ 672 306€ 493 754€ 513 659€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 143 355€ 1 309 738€ 1 224 353€
037
B.I.3
Výrobky
541 073€ 924 165€ 585 410€ 2 170 193€ 1 873 702€ 1 865 210€ 1 380 237€ 1 045 102€ 779 421€ 835 773€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
13 838€ 46 582€ 150€ 1 861€ 10 254€ 14 193€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
19 310 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
19 310€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 370 027 € 2 591 159 € 1 783 616 € 2 569 437 € 4 533 463 € 3 065 374 € 2 204 823 € 2 012 905 € 1 832 909 € 1 907 911 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 932 016 € 2 236 852 € 1 453 589 € 2 115 987 € 4 201 523 € 2 790 083 € 2 043 305 € 1 789 199 € 1 669 256 € 1 617 880 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
275 292€ 132 910€ 31 328€ 132 193€ 91 232€ 83 183€ 156 579€ 69 780€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 656 724€ 2 103 942€ 1 422 261€ 1 983 794€ 4 110 291€ 2 706 900€ 1 886 726€ 1 719 419€ 1 669 256€ 1 617 880€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
435 838€ 354 307€ 330 027€ 450 972€ 329 451€ 274 916€ 159 831€ 221 822€ 163 653€ 288 501€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 173€ 2 478€ 2 489€ 375€ 1 687€ 1 884€ 1 530€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
28 179 € 118 717 € 261 076 € 365 877 € 119 100 € 190 047 € 173 581 € 59 944 € 63 798 € 99 774 €
072
B.V.1.
Peniaze
616€ 360€ 1 042€ 2 116€ 1 368€ 1 718€ 767€ 621€ 3 730€ 3 175€
073
B.V.2.
Účty v bankách
27 563€ 118 357€ 260 034€ 363 761€ 117 732€ 188 329€ 172 814€ 59 323€ 60 068€ 96 599€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 107 131 € 979 327 € 911 332 € 975 701 € 724 731 € 982 949 € 897 260 € 1 035 147 € 51 954 € 86 740 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
801 697€ 767 291€ 604 683€ 455 510€ 652 905€ 611 493€ 812 845€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 057 974€ 177 630€ 144 041€ 265 848€ 269 221€ 303 692€ 259 125€ 222 302€ 51 954€ 75 940€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
49 157€ 105 170€ 26 352€ 26 642€ 10 800€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 665 140 € 20 780 358 € 20 604 255 € 23 755 235 € 25 994 524 € 21 709 674 € 21 004 502 € 24 033 344 € 18 565 879 € 14 657 151 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 078 984 € 3 950 306 € 3 518 826 € 3 874 660 € 4 585 821 € 3 819 921 € 3 267 074 € 2 282 018 € 1 469 891 € 1 952 848 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 € 206 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€ 206 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 664 € 20 664 € 20 664 € 20 664 € 20 664 € 20 664 € 20 664 € 15 964 € 14 860 € 14 860 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 664€ 20 664€ 20 664€ 20 664€ 20 664€ 20 664€ 20 664€ 15 964€ 14 860€ 14 860€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 713 003 € 3 231 820 € 3 647 357 € 4 188 949 € 3 582 618 € 3 029 771 € 2 049 715 € 1 247 288 € 1 226 349 € 371 278 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 713 003€ 3 231 820€ 3 647 357€ 4 188 949€ 3 582 618€ 3 029 771€ 2 049 715€ 1 247 288€ 1 226 349€ 371 278€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
138 678 € 491 183 € -355 834 € -541 592 € 775 900 € 562 847 € 990 056 € 812 127 € 22 043 € 860 071 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 115 986 € 16 415 513 € 16 898 069 € 19 880 575 € 21 408 703 € 17 557 366 € 17 658 427 € 21 626 203 € 17 011 973 € 12 127 705 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 214 711 € 2 875 541 € 3 386 099 € 3 757 792 € 2 114 040 € 2 849 372 € 3 503 882 € 5 511 863 € 2 396 726 € 2 297 819 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
161 975 € 815 110 € 525 384 € 997 500 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
161 975€ 815 110€ 525 384€ 997 500€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€ 50 000€ 50 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
50 000€ 80 918€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 482€ 526€ 3 783€ 9 460€ 11 974€ 5 947€ 2 046€ 3 168€ -1 805€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 754 104€ 2 234 378€ 2 855 990€ 3 202 647€ 1 389 148€ 1 484 778€ 2 767 624€ 4 310 671€ 2 343 558€ 2 135 617€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
409 125€ 591 163€ 479 583€ 501 362€ 503 457€ 487 510€ 154 927€ 151 646€ 83 089€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 963 191€ 2 283 933€ 3 042 681€ 2 734 264€ 2 499 171€ 2 473 093€ 3 497 512€ 1 880 628€ 2 669 636€ 2 396 122€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 240 692 € 7 471 125 € 7 278 142 € 9 240 889 € 13 009 218 € 8 388 375 € 7 273 521 € 9 361 239 € 9 199 460 € 6 004 023 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 612 768 € 2 566 057 € 2 375 242 € 4 051 644 € 7 506 055 € 2 802 768 € 1 653 300 € 2 058 141 € 1 587 410 € 875 932 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
38 844€ 789 258€ 1 211 585€ 1 777 109€ 2 440 317€ 1 316 845€ 367 305€ 15 596€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 573 924€ 1 776 799€ 1 163 657€ 2 274 535€ 5 065 738€ 1 485 923€ 1 285 995€ 2 042 545€ 1 587 410€ 875 932€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 205 000€ 3 705 000€ 3 705 000€ 3 705 000€ 3 955 000€ 3 855 000€ 3 855 000€ 5 050 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
337 714€ 282 908€ 236 325€ 201 688€ 196 735€ 156 671€ 129 933€ 119 488€ 99 832€ 84 783€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
177 149€ 153 940€ 128 352€ 109 529€ 118 115€ 92 608€ 70 974€ 72 285€ 56 388€ 51 654€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
117 221€ 19 682€ 8 494€ 12 288€ 16 519€ 193 755€ 16 940€ 6 826€ 106 750€ 28 217€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
790 840€ 743 538€ 824 729€ 1 160 740€ 1 216 794€ 1 287 573€ 1 547 374€ 2 054 499€ 7 349 080€ 4 963 437€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
176 624 € 158 130 € 143 545 € 144 931 € 178 103 € 181 656 € 128 660 € 148 496 € 95 751 € 105 096 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
152 375€ 123 073€ 123 007€ 130 615€ 157 273€ 142 151€ 104 324€ 84 315€ 70 148€ 55 347€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
24 249€ 35 057€ 20 538€ 14 316€ 20 830€ 39 505€ 24 336€ 64 181€ 25 603€ 49 749€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 520 768€ 3 626 784€ 3 047 602€ 4 002 699€ 3 608 171€ 3 664 870€ 3 254 852€ 4 723 977€ 2 650 400€ 1 324 645€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 470 170 € 414 539 € 187 360 € 332 387 € 79 001 € 125 123 € 84 015 € 576 598 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
79 001€ 17 023€ 23 975€ 10 855€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
126 633€ 338 409€ 155 682€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 343 537€ 76 130€ 31 678€ 332 387€ 108 100€ 60 040€ 565 743€