Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 607 775€ 21 257 191€ 17 299 345€ 21 857 440€ 22 088 228€ 19 604 653€ 16 413 205€ 12 595 287€ 8 349 858€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 083 293 € 24 973 089 € 18 110 563 € 26 320 828 € 26 121 522 € 23 583 325 € 17 879 421 € 19 505 283 € 11 471 820 € 11 182 377 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
259 256€ 136 741€ 2 205€ 10 455€ 220 022€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
24 348 520€ 21 074 314€ 17 271 977€ 21 850 445€ 22 043 051€ 19 309 802€ 16 290 955€ 12 501 152€ 8 206 269€ 9 891 580€
05
III.
Tržby z predaja služieb
46 136€ 25 163€ 6 995€ 34 722€ 74 829€ 122 250€ 94 135€ 143 589€ 17 268€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-549 476€ 424 141€ -360 430€ 296 491€ 8 492€ 484 974€ 335 134€ 764 688€ 279 079€ 713 451€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 384 213€ 2 211 695€ 211 227€ 3 552 682€ 3 079 730€ 3 155 012€ 790 746€ 5 026 195€ 2 019 877€ 258 412€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 640 780€ 1 080 062€ 960 421€ 614 215€ 945 072€ 338 686€ 340 336€ 1 119 113€ 823 006€ 301 666€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 739 493 € 24 077 523 € 18 198 437 € 26 598 587 € 24 998 704 € 22 038 638 € 16 431 058 € 18 084 889 € 11 086 508 € 9 964 682 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
240 586€ 131 071€ 1 652€ 2 147€ 177 234€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 370 727€ 9 299 859€ 7 298 751€ 9 923 745€ 10 100 547€ 9 034 424€ 7 068 076€ 5 425 148€ 3 744 361€ 4 272 338€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14 933€ -689€ -41 773€ 36 136€ 31 750€ 71 445€
14
D.
Služby
5 888 552€ 5 966 610€ 4 816 593€ 6 619 804€ 6 229 764€ 4 701 888€ 2 735 555€ 1 671 293€ 1 191 875€ 1 111 906€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 906 307 € 4 982 541 € 3 897 799 € 4 549 941 € 3 951 657 € 3 077 310 € 2 535 836 € 2 609 821 € 2 166 573 € 1 805 280 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 205 519€ 3 530 589€ 2 764 121€ 3 222 724€ 2 820 248€ 2 197 503€ 1 845 106€ 1 887 573€ 1 557 228€ 1 292 516€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 497 002€ 1 289 984€ 992 058€ 1 169 116€ 1 023 943€ 793 126€ 616 030€ 639 957€ 550 131€ 453 571€
19
E.4.
Sociálne náklady
203 786€ 161 968€ 141 620€ 158 101€ 107 466€ 86 681€ 74 700€ 82 291€ 59 214€ 59 193€
20
F.
Dane a poplatky
42 189€ 39 498€ 40 283€ 30 943€ 28 211€ 22 801€ 27 876€ 29 828€ 34 378€ 27 398€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 929 630€ 1 937 064€ 1 931 093€ 1 852 357€ 1 827 610€ 2 130 668€ 2 986 875€ 2 832 880€ 1 722 974€ 2 053 017€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 929 630€ 1 937 064€ 1 931 093€ 1 852 357€ 1 827 610€ 2 130 668€ 2 986 875€ 2 832 880€ 1 722 974€ 2 053 017€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 141 601€ 1 471 776€ 116 020€ 3 406 603€ 2 698 777€ 2 738 323€ 878 830€ 5 379 890€ 2 086 970€ 492 104€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
17 916€ 124 952€ 3 015€ 7 080€ 517€ -24 059€ 36 482€ 7 883€ 4 346€ 4 037€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
187 052€ 124 841€ 135 004€ 171 978€ 127 724€ 108 604€ 161 528€ 128 146€ 135 031€ 198 602€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
343 800 € 895 566 € -87 874 € -277 759 € 1 122 818 € 1 544 687 € 1 448 363 € 1 420 394 € 385 312 € 1 217 695 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 543 502 € 6 284 481 € 4 863 692 € 5 574 246 € 5 732 512 € 6 104 636 € 6 944 708 € 6 263 534 € 3 692 701 € 5 238 055 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 689 € 1 091 € 60 € 63 € 19 € 20 € 19 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 666 € 1 091 € 60 € 57 € 19 € 19 € 19 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 666€ 1 091€ 60€ 57€ 19€ 19€ 19€
42
XII.
Kurzové zisky
23€ 6€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
290 110 € 292 803 € 292 429 € 265 928 € 282 000 € 439 337 € 452 207 € 366 131 € 326 098 € 274 551 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
250 666 € 248 842 € 271 030 € 245 712 € 265 742 € 429 854 € 425 727 € 339 579 € 308 768 € 262 515 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
19 585€ 33 644€ 1 890€ 29 013€ 143 414€ 67 027€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
250 666€ 229 257€ 237 386€ 243 822€ 236 729€ 286 440€ 358 700€ 339 579€ 308 768€ 262 515€
52
O.
Kurzové straty
112€ 490€ 369€ 456€ 119€ 6€ 43€ 94€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
39 444€ 43 961€ 21 287€ 19 726€ 15 889€ 9 027€ 26 361€ 26 546€ 17 287€ 11 942€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-290 110 € -292 803 € -289 740 € -265 928 € -280 909 € -439 277 € -452 144 € -366 112 € -326 078 € -274 532 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
53 690 € 602 763 € -377 614 € -543 687 € 841 909 € 1 105 410 € 996 219 € 1 054 282 € 59 234 € 943 163 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-84 988 € 111 580 € -21 780 € -2 095 € 66 009 € 542 563 € 6 163 € 242 155 € 37 191 € 83 092 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
97 050€ 50 062€ 209 979€ 2 883€ 71 199€ 139 590€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-182 038€ 111 580€ -21 780€ -2 095€ 15 947€ 332 584€ 3 280€ 170 956€ -102 399€ 83 089€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
138 678 € 491 183 € -355 834 € -541 592 € 775 900 € 562 847 € 990 056 € 812 127 € 22 043 € 860 071 €