Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CAPITAL SAFETY GROUP - Banská Bystrica, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 123 612 € 24 393 111 € 20 032 189 € 15 768 141 € 11 868 356 € 10 205 567 € 7 127 196 € 5 899 219 € 6 264 337 € 4 066 842 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
459 043 € 393 182 € 477 871 € 623 366 € 561 577 € 553 014 € 539 206 € 410 747 € 514 988 € 629 263 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 € 493 € 17 186 € 20 850 € 29 366 € 93 746 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8€ 493€ 17 186€ 20 850€ 29 366€ 93 746€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
459 043 € 393 182 € 477 871 € 623 366 € 561 569 € 552 521 € 522 020 € 389 897 € 485 622 € 535 517 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
83 303€ 98 879€ 120 285€ 114 841€ 116 629€ 147 917€ 181 651€ 194 786€ 220 011€ 209 767€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
230 887€ 293 938€ 347 765€ 440 244€ 377 440€ 403 560€ 278 743€ 186 288€ 261 177€ 308 519€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
365€ 365€ 372€ 480€ 606€ 1 044€ 1 624€ 2 744€ 4 046€ 834€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
144 488€ 9 449€ 67 801€ 66 894€ 60 002€ 6 079€ 2 032€ 16 397€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
-1 644€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 656 191 € 23 991 103 € 19 538 928 € 15 134 474 € 11 266 258 € 9 623 238 € 6 564 534 € 5 461 896 € 5 729 958 € 3 411 081 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 062 617 € 3 820 148 € 2 068 729 € 2 713 045 € 3 262 512 € 2 966 014 € 2 926 400 € 3 303 813 € 2 992 118 € 1 524 212 €
035
B.I.1
Materiál
4 951 480€ 3 751 056€ 1 955 428€ 2 462 895€ 2 811 720€ 2 745 395€ 2 725 399€ 2 840 218€ 2 370 651€ 1 468 520€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
389€ -183€ 17 749€ 3 685€ 10 955€
037
B.I.3
Výrobky
111 137€ 69 092€ 113 301€ 250 150€ 450 403€ 220 802€ 201 001€ 445 846€ 617 782€ 44 737€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
151 437 € 171 329 € 178 276 € 140 380 € 134 698 € 156 877 € 133 424 € 119 889 € 46 869 € 71 100 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
151 437€ 171 329€ 178 276€ 140 380€ 134 698€ 156 877€ 133 424€ 119 889€ 46 869€ 71 100€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
21 251 375 € 18 396 446 € 14 305 287 € 4 195 713 € 2 013 094 € 2 018 369 € 2 182 015 € 1 176 415 € 1 647 344 € 1 248 134 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 332 595 € 1 670 585 € 1 283 395 € 1 726 959 € 1 475 646 € 1 746 460 € 1 906 745 € 798 443 € 1 419 653 € 955 228 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 250 444€ 1 583 900€ 1 193 299€ 1 643 593€ 1 392 092€ 1 664 773€ 1 843 817€ 753 899€ 1 303 906€ 865 327€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
82 151€ 86 685€ 90 096€ 83 366€ 83 554€ 81 687€ 62 928€ 44 544€ 115 747€ 89 901€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
19 304 022€ 15 783 550€ 12 750 000€ 1 750 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
109 171€ 101 973€ 60 825€ 30 782€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
463 671€ 798 337€ 203 840€ 231 359€ 529 693€ 264 982€ 266 091€ 364 858€ 206 052€ 250 696€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
7 755€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
41 916€ 42 001€ 7 227€ 456 613€ 6 927€ 9 179€ 13 114€ 21 639€ 42 210€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 190 762 € 1 603 180 € 2 986 636 € 8 085 336 € 5 855 954 € 4 481 978 € 1 322 695 € 861 779 € 1 043 627 € 567 635 €
072
B.V.1.
Peniaze
27€ 83€ 185€ 128€ 82€ 5€ 104€ 24€ 6 495€ 1 280€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 190 735€ 1 603 097€ 2 986 451€ 8 085 208€ 5 855 872€ 4 481 973€ 1 322 591€ 861 755€ 1 037 132€ 566 355€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 378 € 8 826 € 15 390 € 10 301 € 40 521 € 29 315 € 23 456 € 26 576 € 19 391 € 26 498 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
19 391€ 26 498€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 378€ 8 826€ 15 390€ 10 301€ 40 521€ 29 315€ 23 456€ 26 576€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 123 612 € 24 393 111 € 20 032 189 € 15 768 141 € 11 868 356 € 10 205 567 € 7 127 196 € 5 899 219 € 6 264 337 € 4 066 842 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
26 996 077 € 22 064 504 € 18 435 674 € 14 495 451 € 10 401 144 € 6 272 413 € 1 081 385 € -48 049 € 486 772 € 20 708 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
750 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
750 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 056 869 € 18 428 039 € 14 487 816 € 10 393 509 € 6 264 778 € 1 073 750 € -55 683 € 479 137 € 13 074 € -564 493 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 875 790€ 20 246 960€ 16 306 737€ 12 212 430€ 8 083 699€ 2 892 671€ 1 763 238€ 1 763 237€ 1 297 174€ 719 607€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 818 921€ -1 818 921€ -1 818 921€ -1 818 921€ -1 818 921€ -1 818 921€ -1 818 921€ -1 284 100€ -1 284 100€ -1 284 100€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 188 212 € 3 628 830 € 3 940 223 € 4 094 307 € 4 128 731 € 5 191 028 € 1 129 433 € -534 821 € 466 063 € 577 566 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 005 719 € 2 328 607 € 1 596 515 € 1 268 336 € 1 467 212 € 3 933 154 € 6 045 811 € 5 947 268 € 5 777 565 € 4 045 108 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 360 € 2 688 € 2 586 € 2 586 € 2 173 € 2 175 € 421 € 255 603 € 1 725 € 2 569 873 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 567 880€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
252 465€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 360€ 2 688€ 2 586€ 2 586€ 2 173€ 2 175€ 421€ 3 138€ 1 725€ 1 993€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 773 631 € 2 026 220 € 1 257 286 € 1 014 205 € 1 260 575 € 3 694 804 € 5 867 192 € 5 608 452 € 5 632 156 € 1 253 808 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 323 151 € 1 745 523 € 946 514 € 762 767 € 1 118 591 € 1 444 701 € 1 531 348 € 1 082 294 € 1 173 113 € 931 544 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
77 213€ 90 223€ 18 020€ 23 412€ 52 833€ 60 370€ 81 714€ 26 412€ 73 617€ 134 749€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 245 938€ 1 655 300€ 928 494€ 739 355€ 1 065 758€ 1 384 331€ 1 449 634€ 1 055 882€ 1 099 496€ 796 795€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 096 269€ 3 868 288€ 4 357 107€ 4 263 833€ 70 432€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 045€ 4 657€ 3 426€ 10 597€ 3 913€ 3 617€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
156 374€ 152 437€ 139 709€ 102 933€ 58 558€ 68 344€ 48 311€ 80 332€ 63 553€ 66 799€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
62 295€ 71 220€ 62 877€ 52 459€ 39 654€ 43 819€ 36 264€ 52 642€ 34 623€ 35 906€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
195 085€ 16 516€ 83 756€ 71 969€ 17 324€ 1 019 238€ 353 436€ 18 652€ 76 118€ 136 956€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
36 726€ 40 524€ 24 430€ 24 077€ 21 403€ 17 776€ 26 119€ 6 828€ 17 003€ 8 554€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
228 728 € 299 699 € 336 643 € 251 545 € 204 464 € 236 175 € 178 198 € 83 213 € 143 684 € 221 427 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 992€ 21 588€ 8 857€ 11 951€ 26 539€ 22 971€ 19 925€ 14 780€ 52 443€ 57 387€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
218 736€ 278 111€ 327 786€ 239 594€ 177 925€ 213 204€ 158 273€ 68 433€ 91 241€ 164 040€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
121 816 € 4 354 € 1 026 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
121 816€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 354€ 1 026€